Valtionperintö

HEL 2017-008665
More recent handlings
Case 34. / 766 §

Erään valtionperinnön käyttötarkoituksen vahvistaminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupungille 20.12.2019 vastaanotetun valtionperinnön käyttötarkoitukseksi:

  1. sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset järjestöille toimintaan, jolla tuetaan voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi sekä
  2. kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämät avustukset kulttuuritoimintaan, joka lisää arkiaktiivisuutta ja eri väestöryhmien tasavertaista kohtaamista ja tekemistä eri kaupunginosissa.

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa valmistelemaan talousarviossa vuosittain kulttuurin ja vapaa-ajan ja sosiaali- ja terveystoimialoille osoitettavat avustusmäärärahat sekä kehotti em. toimialoja valmistelemaan yhteistyönä tarkemmat avustusohjeet ja -kriteerit, omat avustushakunsa sekä nimittämään kanslian ja toimialojen yhteisen avustushakemusten arviointi- ja seurantaryhmän.

Samalla kaupunginhallitus päätti, että avustuksista päätettäessä huomioidaan kulloinkin voimassa oleva kaupunkistrategia ja kaupungin hyvinvointisuunnitelma sekä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kaupungin avustusten yleisohjeita sekä toimialalautakuntien voimassa olevia avustusten jakoperusteita.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Perintökaaren (40/1965) 5 luvun 1 §:n mukaan perintö menee valtiolle, jollei perillistä ole. Perintökaaren 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan omaisuus voidaan luovuttaa myös sille kunnalle, jossa perittävä viimeksi asui. Kiinteä omaisuus voidaan lisäksi luovuttaa sille kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee.

Valtionperintöjen käyttötarkoitus Helsingissä

Kaupunginhallitus vahvisti 8.6.2020 valtionperintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan myöntämät avustukset toimintaan, jolla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Kyseessä olevan valtionperinnön hakuperusteet, käyttötarkoitus ja perinnön vastaanottaminen

Kaupunginlakimies on 25.9.2017, § 129 hakenut Valtiokonttorilta kyseessä olevan valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamista Helsingin kaupungille käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin järjestöille toimintaan, jolla tuetaan voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämiin avustuksiin kulttuuritoimintaan, joka lisää arkiaktiivisuutta ja eri väestöryhmien tasavertaista kohtaamista ja tekemistä eri kaupunginosissa. Kaupunginlakimies on ottanut päätöksellään 20.12.2019, 48 § valtionperinnön vastaan Valtioneuvoston päätöksessä mainituin ehdoin ja todennut, että kaupunginhallitus tekee erillisen päätöksen omaisuuden osoittamisesta sosiaali- ja terveystoimialalle ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle Valtioneuvoston luovutuspäätöksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan kaupunginlakimies hakee valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamista kaupungille ja ottaa sen vastaan.

Kyseessä olevan valtionperinnön arvo

Valtionperintö on suurin yksittäinen kaupungille luovutettu valtionperintö. Kaupungille luovutetun perinnön perunkirja-arvo oli noin 11,7 miljoonaa euroa. Omaisuus koostuu rahavaroista sekä asunto-osakkeista. Kaupunkiympäristön toimiala on ryhtynyt toimenpiteisiin asunto-osakkeiden realisoimiseksi. Perinnön lopullinen kokonaisarvo on riippuvainen asunto-osakkeiden myyntihinnoista.

Talousarviokäytännöt

Valtionperintöjen kirjanpidollinen käsittely muuttui vuoden 2019 alusta. Aiemmin valtionperintöjä käsiteltiin taseessa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä taseessa olleet valtionperintövarat noin 4,6 miljoonaa euroa tuloutettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarviokohdalle. Vuoden 2019 alusta lukien valtionperinnöt on kirjattu tuloiksi sosiaali- ja terveyspalvelut talousarviokohdalle. Tässä päätöksessä kyseessä olevan valtionperinnön tulot on vuonna 2020 kirjattu kaupunginhallituksen käyttövaroihin. Vuoden 2021 talousarviossa perustetaan erillinen talousarviokohta valtionperinnöt, johon kaikkien valtionperintöjen tulot ja menot jatkossa kirjataan.

Kaupungin tulee pyydettäessä osoittaa Valtiokonttorille, mihin valtionperinnöt on käytetty ja sen vuoksi tehdä seurantaa valtionperintöjen käytöstä.

Kyseessä olevasta valtionperinnöstä osoitettavat avustusmäärärahat osoitetaan toimialoille pääosin talousarviossa. Kaupunginhallituksen yleisen toimivallan perusteella voidaan valtionperinnöistä tarvittaessa osoittaa määrärahoja toimialoille myös kesken vuoden kaupunginhallituksen erillispäätöksellä.

Avustushaut toimialoilla

Vuonna 2021 avustukset kohdennetaan iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen lisäämällä mahdollisuuksia liikkumiseen ja kulttuuritoimintaan. Sosiaali- ja terveystoimialan avustukset kohdennetaan liikkumisen edistämiseen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avustukset kulttuuritoiminnan edistämiseen.

Avustuksen kohdentaminen tukee vuoden 2021 kaupunkiyhteisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaupunkiyhteistä tavoitetta ”Vahvistetaan ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä parantamalla mahdollisuuksia liikkumiseen ja liikkeelle lähtöön” sekä palautumisohjelman tavoitteita. Toimialojen yhteisellä, pitkäjänteisellä työllä tarjotaan matalan kynnyksen palveluja kuntalaisille. Huomiota kiinnitetään erityisesti iäkkäiden ihmisten mahdollisuuteen elää laadukasta ja kokemusrikasta elämää. Ennaltaehkäisevillä ja hyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä vastataan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin.

Avustushaut valmistellaan toimialojen yhteistyönä. Avustukset kohdennetaan pitkäjänteisesti kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen huomioiden väestörakenteen muutokset.

Close

Keskushallinto Kaupunginkanslia Hallinto-osasto Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies 20.12.2019 § 48

Päätös

Valtioneuvoston päätös 19.6.2019

Dnro VM/833/02.06.00/2019; annettu Helsingin kaupungille tiedoksi 24.6.2019

Perittävä

**********

Kuolinpäivä

30.10.2016

Päätös

Kaupunginlakimies päätti ottaa valtionperinnön vastaan Valtioneuvoston päätöksessä mainituin ehdoin.

Kaupunginlakimies kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa ryhtymään tarvittaviin toimiin valtionperintöön sisältyvien asunto-osakkeiden realisoimiseksi. Lisäksi kaupunginlakimies kehottaa taloushallintopalveluja huolehtimaan varojen kirjaamisesta.

Päätöksen perustelut

Kaupunginlakimies on 25.9.2017, § 129 hakenut Valtiokonttorilta valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamista Helsingin kaupungille käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin järjestöille toimintaan, jolla tuetaan voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämiin avustuksiin kulttuuritoimintaan, joka lisää arkiaktiivisuutta ja eri väestöryhmien tasavertaista kohtaamista ja tekemistä eri kaupunginosissa.

Valtioneuvosto on edellä mainitulla päätöksellään pysyttänyt osan pesän omaisuudesta valtiolla. Muu kuolinpesän valtiolle perintönä tulevaan osuuteen kuuluva omaisuus on luovutettu Helsingin kaupungille hakemuksen mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Kaupunginhallitus tekee erillisen päätöksen omaisuuden osoittamisesta sosiaali- ja terveystoimialalle ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle Valtioneuvoston luovutuspäätöksen mukaisiin käyttötarkoituksiin.

Perintökaaren 5 luvun 2 §:n mukaan voidaan päättää, jos se havaitaan olosuhteisiin nähden kohtuulliseksi, että valtion perintönä saama omaisuus luovutetaan kokonaan tai osittain perittävän läheiselle. Omaisuutta ei voida luovuttaa, jos sen pysyttämiseen valtion omistuksessa tai sen käyttämiseen muulla tavoin on erityistä syytä. Kaupungilla ei siten ole lakiin perustuvaa ehdotonta oikeutta saada kuolinpesän omaisuutta eikä Valtioneuvoston päätökseen ole siksi ollut aihetta hakea muutosta.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan kaupunginlakimies hakee valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamista kaupungille ja ottaa sen vastaan.

Lisätiedot

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 310 36142

anna.koskinen@hel.fi

Keskushallinto Kaupunginkanslia Oikeuspalvelut Kaupunginlakimies 25.09.2017 § 129

Päätös

Perittävä

**********

Kuolinpäivä

30.10.2016

Päätös

Va. kaupunginlakimies päätti hakea Valtiokonttorilta valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamista Helsingin kaupungille käytettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämiin avustuksiin järjestöille toimintaan, jolla tuetaan voimassa olevan strategiasuunnitelman toteuttamista helsinkiläisten terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseksi sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämiin avustuksiin kulttuuritoimintaan, joka lisää arkiaktiivisuutta ja eri väestöryhmien tasavertaista kohtaamista ja tekemistä eri kaupunginosissa.

Päätöksen perustelut

Perintökaaren 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan valtion perintönä saama omaisuus voidaan luovuttaa kunnalle, jossa perittävä oli viimeksi asunut.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 4 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginlakimiehen toimivaltaan kuuluu hakea ja ottaa vastaan kaupungille tulevia valtion perintöjä.

Lisätiedot

Tiina Kettunen, osastosihteeri, puhelin: 310 36194

tiina.kettunen@hel.fi
Close

This decision was published on 24.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Riikka Henriksson, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 25543

riikka.henriksson@hel.fi