Osallistuminen Euroopan Unionin Horizon 2020 -ohjelman hankehakuun hankkeella "FABULOS"

HEL 2017-009415
More recent handlings
§ 21

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle hankkeelle”FABULOS”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osastolle enintään 32 830 euroa vuodelle 2021 hankkeen ”FABULOS” (projektinumero 1098050001) kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

FABULOS-hankkeen tavoitteena on suunnata liikenteen automaation kehittymistä kaupungin tarpeisiin, lisätä kaupunkien ymmärrystä liikenteen automaation hyödyntämisessä, kokeilla ja demonstroida arjessa laajamittaisesti autonomista pienbussijärjestelmää sekä saada toimialan yrityksille merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä referenssejä. Forum Virium Helsinki Oy koordinoi hankkeen Helsingin osion ja Helsingin kaupunki on sitoutunut maksamaan osahankkeen kuntaosuudet. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain. Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeen toteutusaika on 2018-2020. Hanke on kuitenkin saanut jatkoa 31.3.2021 asti.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt FABULOS-hankkeen hakemuksen 13.9.2017 § 101 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Euroopan unionin Horizon 2020 -ohjelmasta.

Forum Virium Helsinki Oy:n osahankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio on 2 043 250 euroa, josta Euroopan unionin Horizon 2020 -ohjelman tukiosuus on 1 839 250 euroa ja Helsingin kuntarahoituksen osuus 204 000 euroa. Hankkeelle maksettava määräraha tulee kirjata avatulle projektirakenneosalle. Kaupunginkanslian elinkeino-osasto seuraa tiiviisti hankkeen toteutusta ja osallistuu Helsingissä toteutettavan pilotin ohjausryhmätyöskentelyyn. Forum Virium Helsinki Oy:n tulee toimittaa raportti hankkeen hyväksytyistä kustannuksista ja tukiosuuksista Helsingin kaupungin elinkeino-osastolle viimeistään ennen vuoden 2021 maksuerän maksamista. Hankkeen loppuraportti tulee toimittaa Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 25.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö