Osallistuminen EU:n Central Baltic -ohjelman hankehakuun hankkeessa "North Star Film Alliance"

HEL 2017-009983
More recent handlings
§ 58

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2018 EU-hankkeelle ”North Star Film Alliance”

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön 22.1.2018 §:ssä 24 (HEL 2018-013280) tekemään päätökseen, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kilpailukyky ja kansainväliset asiat yksikölle enintään 132 560 euroa (projektinumero 1098043) vuodelle 2018 EU:n Central Baltic -ohjelman rahoittaman hankkeen North Star Film Alliance kustannuksiin. Myönnetylle määrärahalle saadaan tukea enintään 99 420 euroa.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö on päätöksellään 13.9.2017 § 95 HEL 2017-009983 hyväksynyt hankehakemuksen ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen EU:n Central Baltic ohjelmasta projektikoodilla CB614.

Kilpailukyky ja kansainväliset asiat yksikkö toimii hankkeen partnerina ja vastaa hankkeen kustannusten maksamisesta ja raportoinnista hankkeen hallinnoijalle Foundation Estonian Film Production Export Al-liance. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2021. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Hankkeelle on avattu Laske järjestelmään projektinumero 1098043 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen projektipäällikölle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tukiosuudet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Elinkeinojohtajan päätös on sidottu Central Baltic -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 11.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 09 310 36571

mirja.eklund@hel.fi

Taina Seitsara, erityissuunnittelija, puhelin: 093102505

taina.seitsara@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Santtu Von Bruun
yksikön päällikkö