EU:n Horizon 2020 -ohjelma, HANDSHAKE-hankehakemuksen hyväksyminen rahoitushakuun

HEL 2017-010516
More recent handlings
§ 76

Euroopan unionin Horizon 2020 –ohjelman rahoittaman ”HANDSHAKE-hankkeen” muutoshakemuksen hyväksyminen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Euroopan unionin Horizon 2020 -ohjelman rahoittaman hankkeen ”HANDSHAKE” (projektinumero 1098051) muutoshakemuksen. Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan maankäyttö- ja kaupunkirakenteen liikenne- ja katusuunnittelupalvelun toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa ja allekirjoittamaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat asiakirjat. Helsingin kaupungin jatkohankkeen kustannuksiin, jotka ovat enintään 67 493,25 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan ta-kohdassa 1 50 04. Hankkeen kustannuksiin saadaan 100-prosenttinen tuki.

Päätöksen perustelut

HANDSHAKE-hanke toteuttaa kaupunkistrategian sekä pyöräliikenteen kehittämisohjelman tavoitteita tehdä Helsingistä pyöräilykaupunki kaikenikäisille ja kykyisille. Hankkeessa pyritään vauhdittamaan Helsingin kehitystä ottamalla parhaita käytäntöjä pyöräliikenteen pääkaupungeista Kööpenhaminasta ja Amsterdamista Helsinkiin. Kaupunkistrategiassa todetaan, että Helsinki haluaa vauhdittaa pyöräliikenteen tavoiteverkon rakentumista. Jotta tässä tavoitteessa onnistutaan, kaupungin täytyy saada tietoa ja tukea kaupungeilta, jotka ovat onnistuneet vastaavan tavoitteen saavuttamisessa.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt HANDSHAKE -hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 20.10.2017 § 129 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Horizon 2020 -ohjelmasta 23.5.2018 hankekoodilla 769177.

EU-komissio päätti jatkaa hanketta elokuun loppuun 2022 saakka, sillä hankkeen tavoitteita ei pystytä komission mukaan saavuttamaan alkuperäisessä aikataulussa. Alun perin hankkeen piti loppua helmikuun loppuun 2022 mennessä. Helsinki tarvitsee projektipäällikön jatkamaan hankkeessa, jotta voidaan toteuttaa hankkeen edellyttämän Transition Management ja Dissemination työvaiheet ja edistää hankkeessa tunnistettuja ratkaisuja, etenkin HEL1 (AMS8 2018-2022) liittyen pyöräliikenteen priorisointiin ja kehityksen vauhdittamiseen sekä HEL 3 (CPH2, CPH7 2018-2022) liittyen pyöräliikenteen baanaverkon ja tavoiteverkon rakentamisen ratkaisuihin ja rakentumisen vauhdittamiseen.

Kaupunkistrategian, pyöräliikenteen kehittämisohjelman sekä HANDSHAKE-hankkeen tavoitteiden kannalta on tärkeää, että Helsingin kaupungille laaditaan suunnitelma pyöräliikenteen tavoiteverkon nopeuttamiseksi. HANDSHAKE-hankkeen Letters of Commitment edellyttää, että Helsinki tekee projektin jälkeiseen aikaan tähtäävän suunnitelman, jossa eritellään mitä ratkaisuja Helsinki toteuttaa pyöräliikenteen tavoitteiden saavuttamiseksi ja miten Helsinki aikoo nämä ratkaisut toteuttaa. Pyöräliikenteen tavoiteverkon nopeuttaminen on tässä avainasemassa. Tähän suunnitelmaan tarvitaan tietoa etenkin Kööpenhaminasta ja HANDSHAKE-hankkeen verkostoja.

Hankkeen projektipäällikön työaika säilyy 100 prosenttisena koko jatkohankkeen ajan. Helsingin kokonaiskustannukset hankkeen toteuttamisajalta pysyvät samoina. Kokonaiskustannukset ovat 355 068,79 euroa, josta EU CIVITAS-tuki on 355 068,79 euroa. Jatkohankkeen kustannukset ovat 67 493,25 euroa, jolle saadaan 100-prosenttinen tuki. Jatkohanke toteutetaan 01.03-31.8.2022 välisenä aikana. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098051 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toteuttajille. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tukiosuudet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

Strategiajohtajan päätös on sidottu Horizon 2020 -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 11.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mari Kontio, erityissuunnittelija, puhelin: 0401418455

mari.kontio@hel.fi

Henna Hovi, liikenneinsinööri, puhelin: 040-6637864

henna.hovi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius

Attachments

1. Muutospäätöshakemus
2. Jatkohankkeen budjetti

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.