Valtuutettu Matti Parpalan toivomusponsi Maria 0-1 -alueen kehittämisestä keskeiseksi hankkeeksi

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-010763
More recent handlings
Case 47. / 319 §

Valtuutettu Matti Parpalan toivomusponsi Maria 0-1 -alueen kehittämisestä keskeiseksi hankkeeksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä hyväksymän toivomusponnen (Matti Parpala) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hyväksyessään 27.9.2017 Helsingin kaupunkistrategian kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään strategian, kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta nostaa strategiassa mainittu Maria 0-1 alueen kehittäminen keskeiseksi hankkeeksi jo seuraavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan, sillä hankkeella on poikkeuksellisen laajakantoiset vaikutukset kaupunkimme vetovoimalle, ja kilpailussa parhaan start-up -kaupungin tittelistä myös nopeus on valttia." (Matti Parpala)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa kaupunkiympäristölautakunnan asiassa antamaan lausuntoon, joka on valmisteltu yhteisvalmisteluna kaupunginkanslian elinkeinopalvelun kanssa. Lausunnon mukaan Maria 0-1 -hanke on Helsingin kaupungin talousarviossa 2018 ja taloussuunnitelmassa 2018-2020 huomioitu keskeisenä yritystoiminnan kasvupotentiaalia ja alueen yrittäjyys- ja kasvuekosysteemin toimivuutta vahvistavana hankkeena. Määrärahat osoitetaan talousarvion kohdalta 1 50 04 keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi.

Entisestä Marian sairaala-alueesta kehitetään Pohjois-Euroopan suurinta kasvuyrityskampusta. Hanketta kehitetään toiminnallisesti, alueen markkinointi on käynnistynyt ja alueen maankäytöllisiä lähtökohtia valmistellaan tulevia toimintoja silmällä pitäen yhteisvalmisteluna. Keskeisiä toimenpiteitä ovat olleet nykyisen Maria 01 -toiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen. Lisäksi on selvitetty toiminnan laajentamista ja lisätiloja Maria 01:n käyttöön. Tulevista laajennusosista ensimmäinen otetaan käyttöön arviolta keväällä 2018, ja seuraavien rakennusten osalta suunnittelu ja neuvottelut ovat käynnissä. Lisäksi on käynnistetty yhteistyö sekä toimijahaku laajan kasvu- ja teknologiayrittäjyyskampuksen synnyttämiseksi alueen eteläosaan.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 12.12.2017 § 273

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupungin yhteisiä teemoja tulevalla strategiakaudella ovat Maria 0-1 -start-up-keskittymän laajentaminen ja kasvuyrityskampuksen synnyttäminen sen ympärille. Kasvuyrityskampuksen kehittämistä valmistellaan kaupunginkanslian ja kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä. Kehittämishanke on kaupunkistrategian mukaisesti priorisoitu kiireelliseksi. Työlle varataan tarvittavat resurssit ja rakennushankkeet toteutetaan omana investointikokonaisuutenaan.

Kaupunginhallituksen ehdotuksen Helsingin kaupungin talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018–2020 yleisperusteluissa on kirjattu Helsingin kaupunkistrategian tavoite Maria 0-1 -alueen kehittämisen jatkamisesta Pohjois-Euroopan suurimmaksi kasvuyrityskampukseksi.

Talousarvioehdotuksen mukaan yritystoiminnan kasvupotentiaalia ja alueen yrittäjyys- ja kasvuyritysekosysteemin toimivuutta vahvistetaan parantamalla kaupungin yrityspalvelu NewCo Helsingin toimintaa, jatkamalla Helsinki Think Company'n toimintaa, laajentamalla Start-up-keskittymä Maria 0-1:n toimintaa sekä synnyttämällä sen ympärille kasvuyrityskampus.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto ohjelmoi parhaillaan konseptin toteuttajan hakuprosessia yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Yhteistyökumppaneita kampuskonseptin ideoimiseksi ja toteuttamiseksi haetaan ensi kevään aikana. Helsingin kaupunki on hakemassa kasvuyrityskampuksen laajentamiseksi toimijoita tehokkaan kansainvälisen markkinoinnin avulla. Elinkeino-osasto on käynnistämässä alueen markkinointia jo syksyn 2017 Slush-tapahtuman yhteydessä.

Kaupunkiympäristön toimialalla on parhaillaan käynnissä työ maankäytöllisten lähtökohtien ja tavoitteiden laatimiseksi yhteistyössä kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa. Alueelle tutkitaan merkittävää lisärakentamista. Alueen maankäytön suunnittelussa on tavoitteena varmistaa kansainvälisesti kilpailukykyisen kasvuyrityskampuksen toimintaedellytykset mm. rakennusoikeuden riittävyyden, viihtyisyyden ja toimivien liikenneyhteyksien kannalta.

Start-up -toiminnan edistäminen on mahdollistettu jo nyt tilapäisillä käyttötarkoituksen muutosluvilla, jotka jatkuvat tammikuulle 2020. Määräaikaisluvilla toteutetuille rakennushankkeille on suunniteltu tavanomaista lyhyempi elinkaari. Vaikutusten arvioimiseksi on määrä selvittää koko alueen talotekniikkaverkoston ja sisäisen infran kapasiteetti ja kunto. Talotekniikkaverkoston uusimisesta ja järjestelmien yhdenmukaistamisesta sekä rakennusten peruskorjauksista johtuvat investointitarpeet selvitetään sekä investointiohjelmaa että mahdollisia arvonmäärityksiä varten.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Tommi Suvanto, arkkitehti, puhelin: 31037032

tommi.suvanto@hel.fi

Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 31036258

santtu.vonbruun@hel.fi

Gunnar Suikki, projektipäällikkö, puhelin: 31036140

gunnar.suikki@hel.fi
Close

This decision was published on 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi