Kaupunginkanslia, Jane, jalkautuva neuvonta -hanke

HEL 2017-011130
More recent handlings
§ 19

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”JANE”

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikölle enintään 35 000 euroa vuodelle 2020 käytettäväksi hankkeen ”Jane, jalkautuva neuvonta” (projektinumero 1098046) kustannuksiin. Myönnetylle määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä arviolta 28 000 euroa. Määrärahassa on varauduttu hankepartnereiden EU-tukien välittämiseen.

Päätöksen perustelut

Jane on jalkautuvan neuvonnan hanke, jonka kohderyhmänä ovat kolmansista maista tulleet syrjäytymisvaarassa olevat maahanmuuttajat. Hankkeen tavoitteena on muun muassa luoda toiminta-alusta, jossa sekä maahanmuuttajien omat järjestöt että kuntatoimijat tuottavat yhdessä ja rinnakkain kolmansista maista tuleville palveluohjausta ja neuvontaa. Hanketta hallinnoi kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikkö. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2020. Määrärahapäätökset, joissa varaudutaan myös partnerien tukiosuuksien välittämiseen, tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Jane-hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 1.11.2017 139§ ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen sisäministeriön turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta 20.2.2018 hankekoodilla SM184026.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2019 ovat 28 000 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu välittämään hankekumppaneiden tukiosuuksia, joita on arviolta 7 000 euroa. Tukia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 28 000 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 839 995,27 euroa, josta EU-tuen osuus on 629 996,45 euroa. Helsingin osuuden kokonaisbudjetti on 461 330 euroa, josta EU-tuen osuus on 345 998 euroa ja kaupungin omarahoitusosuus on 115 332 euroa.

Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1098046) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Hankkeen kaikki menot ja tuet tulee kirjata annetuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia ohjeita ja määräyksiä.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu projektin rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 23.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö