Valtionavustus, Kärkihanke 1 - hakuryhmä A: Tutoropettajien toiminnan rahoitus kouluissa vuonna 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-011179
More recent handlings
§ 36

Valtionavustus, Kärkihanke 1 - hakuryhmä A: Tutoropettajien toiminnan rahoitus kouluissa vuonna 2018

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti jakaa syksyn kehystarkistuksen yhteydessä kouluille aiemmin jaetun määrärahan (263 244 euroa) lisäksi 118 884 euroa liitteenä olevan taulukon mukaisesti. Summa sisältää jakamatta olevan avustuksen lisäksi 30 000 euroa perusopetuksen keskitettyjen määrärahojen kohdentamista tutoropettajatoiminnalle.

Määräraha käytetään vuoden 2018 loppuun mennessä. Keväälle 2019 ei ole tällä hetkellä kohdennettu määrärahoja Tutor-toimintaan.

Hankkeen menot tiliöidään seuraavasti:

Projektinumero: 14130010014040 Tutoropettajatoiminta 2018

Sisäinen tilaus: koulun oma 21-päättyvä sisäinen tilaus (143xxxxx21)

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on 1.12.2017 saanut 464 000 euron avustuksen tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen.

Hallintojohtajan 24.4.2018 § 60 tekemän päätöksen mukaan suomenkielisen perusopetuksen osuus avustuksesta on 352 128 euroa, ruotsinkielisen perusopetuksen 67 872 euroa ja kehittämispalvelujen (kehittämispäiviä ja -seminaareja varten) 44 000 euroa. Projektin omarahoitusosuus on 116 000 euroa, joka katetaan osin asiantuntijaopettajien palkkakustannuksilla ja osin kehittämispalveluiden määrärahoilla.

Omarahoitusosuus:

Perusopetusjohtajan päätös 21.6.2018 asiantuntijaopettajien lisistä

Tiliöinti

Projektinumero: 14130010014040 Tutoropettajatoiminta 2018

Sisäinen tilaus: 1430000121 Huom! Ei koulun oma sisäinen tilaus.

Ryhmäkirjeessä 31.3.2017 on ohjeistettu tutoropettajille maksettavasta korvauksesta perusopetuksen kouluissa. Tutortyötä korvataan ensisijaisesti 130 euroa yhtä viikoittaista oppituntia vastaavaa työmäärää kohden. Mikäli opettajalla ei täyty opetusvelvollisuus varsinaisesta opetustyöstä, luetaan hänen opetusvelvollisuuteensa enintään neljä tutortyön tuntia. Rehtori ilmoittaa tutoropettajat Talpaan opettajatietolomakkeella tai sen lisälomakkeella ajankohdasta riippuen. Tiliöintitiedot merkitään lisätiedot -välilehdelle.

Hankkeen omavastuuosuutena käytetään asiantuntijaopettajatoiminnan rahoitusta. Sen vuoksi myös asiantuntijaopettajille maksettavien korvausten tiliöintitiedot ilmoitetaan opettajatietolomakkeen lisätiedot -välilehdelle.

This decision was published on 30.08.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Viitanen, controller, puhelin: 09 310 23093

merja.viitanen@hel.fi

Anu Strand, palvelussuhdeasiamies, puhelin: 09 310 86255

anu.strand@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja