Vahingonkorvausvaatimus koskien veneen talvisäilytystarvikkeita Puotilan talvisäilytysalueella

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-012106
More recent handlings
§ 18

Vahingonkorvausvaatimus koskien veneen talvisäilytystarvikkeita Puotilan talvisäilytysalueella

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hylätä ********** 776,92 euron vahingonkorvausvaatimuksen koskien veneen talvisäilytystarvikkeita Puotilan talvisäilytysalueella.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluille hakemuksen, jossa hän vaatii korvausta hänelle aiheutuneesta 776,92 euron esinevahingosta. Vaatimuksen mukaan arviolta syyskuussa 2017 viikkojen 36-37 aikana hakijan veneen talvisäilytystarvikkeet on poistettu Puotilan veneiden talvisäilytysalueelta.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Saadun selvityksen mukaan perusteita vahingon korvaamiseen ei ole.

Helsingin kaupungin venesatamissa noudatettavien venesatamasääntöjen (Lilk 14.12.2010, 247 §) sivun 7 kohdan ”Talvitelakointitarvikkeiden säilytys purjehduskauden aikana” mukaan

- talvitelakointitarvikkeiden kesäsäilytyskausi on kunkin kalenterivuoden 11.6.−14.9. välinen aika

- talvitelakointitarvikkeiden kesäsäilytysalueille saa tuoda vain kokoontaitettavia tai koottavia venepukkeja, jotka säilytetään alueilla kokoon taitettuina

- ennen talvisäilytyskauden alkua talvisäilytysalueelle tuodut telakointitarvikkeet poistetaan Helsingin kaupungin liikuntapalvelun toimesta talvisäilytysalueelta tarvikkeiden omistajan kustannuksella ja vastuulla

- talvitelakointitarvikkeiden kesäsäilytysalueelle talvikaudeksi jätetyt talvitelakointitarvikkeet katsotaan hylätyiksi. Helsingin kaupungin liikuntapalvelu poistaa kaikki hylätyt talvitelakointitarvikkeet ja toimittaa ne romutettaviksi. Helsingin kaupungin liikuntapalveluilla on oikeus periä talteenotosta ja romutuksesta aiheutuneet kustannukset kyseisen veneen talvisäilytyspaikan vuokralaiselta.

Saadun selvityksen mukaan Puotilan talvisäilytysalueelta on venesatamasääntöjen mukaisesti ja yleisen turvallisuuden vuoksi elo-syyskuussa 2017 ennen talvisäilytyskauden alkua poistettu epämääräiset ja merkitsemättömät, hylätyksi luokiteltavat tavarat.

Venesatamasääntöjen mukaisesti säilytettyjä telakointitarvikkeita ei selvityksen mukaan ole poistettu.

This decision was published on 18.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Koskinen, ma. lakimies, puhelin: 09 310 28007

anna.koskinen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja

Attachments

1. Confidential: HetiL 13§
2. Erittely kustannuksista

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.