Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-012446
More recent handlings
Case 15. / 288 §

V 16.5.2018, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite terveellisen ruuan ja Sydänmerkki-aterioiden edistämisestä

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Maria Ohisalo: Esitämme palautusta niin, että sydänmerkki otetaan käyttöön.

Perustelu: Vastauksesta tai asiaa selvittämällä ei ole käynyt ilmi hyviä perusteluja, miksi merkkiä ei otettaisi käyttöön. Merkin käyttöönotosta ei tarvitse maksaa lisää, koska sekä palvelukeskuksella että Palmialla on joka tapauksessa jo oikeus käyttää sitä.

Kannattaja: Otso Kivekäs

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi Maria Ohisalon palautusehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Leo Straniuksen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Leo Stranius ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki edistää terveellistä ruokailua ottamalla käyttöön Sydänmerkin mukaiset ateriat esimerkiksi kouluruokailussa ja omissa ravintoloissaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa Palvelukeskus-liikelaitoksen (palvelukeskus) ja Palmia Oy:n lausuntoihin ja toteaa, että palvelukeskus tuottaa päiväkoti-, koulu- ja opiskelijaruokailun kasvatuksen ja koulutuksen toimialan linjausten mukaisesti. Linjausten taustalla on vuoden 2017 alusta ilmestynyt ”Syödään ja opitaan yhdessä”-kouluruokailusuositus sekä 23.1.2018 julkaistu päiväkotiruokailusuositus ”Terveyttä ja iloa ruoasta – varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset”, joiden pohjalta päiväkotien ja koulujen ruokalistat laaditaan. Molemmat suositukset pohjautuvat valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin.

Palvelukeskus ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat yhdessä katsoneet, ettei maksullista Sydänmerkkiä ole tarvetta ottaa käyttöön. Merkinnän käyttöönotolla ei ole lisäarvoa nykyiseen käytäntöön verrattuna.

Päiväkodeissa ja kouluissa tarjottavat pääruoat täyttävät suurelta osin Sydänmerkki-aterian kriteerit. Lisäksi tarjolla on päivittäin rasvatonta maitoa ja piimää, kuitupitoista leipää, margariinia, salaattia sekä öljymäistä salaatinkastiketta, kuten Sydänmerkki-aterioissakin edellytetään. Jokainen koulussa ja päiväkodissa tarjottava valinta on jo terveyttä edistävä vaihtoehto. Toimiala ja palvelukeskus tekevät yhteistyötä terveellisen, tasapainoisen ja suositusten mukaisen ruokailun puolesta koulujen ja päiväkotien henkilöstön, lasten sekä oppilaiden/opiskelijoiden kanssa. Yhteistyössä hyödynnetään eri viestintäkanavia ja tiedottamistapoja..

Sydänmerkki-aterioita on tarjolla niissä palvelukeskuksen hoitamissa henkilöstöravintoloissa, joissa on korkeakouluruokailua. Ateriat täyttävät Kelan asettamat vaatimukset ateriatuelle. Kyseisille ravintoloille on haettu oikeus tarjota Sydänmerkki-aterioita ja Sydänliiton luvalla saadaan käyttää ruokalistoilla Parempi valinta-nimitystä.

Palvelukeskus pyrkii kilpailuttamissaan elintarvikehankintojen valintakriteereissä huomioimaan lähi- ja luomuruoan. Luomuruoan hyväksi tekemästään työstä kaupungin päiväkotien ruokapalvelut ovat saaneet jo kolmena vuotena peräkkäin Luomun Suomenmestaruuden omassa sarjassaan.

Palmia Oy:n mukaan yhtiön lounasravintoloissa on panostettu terveelliseen ja hyvinvointia edistävään lounasruokaan. Lounasravintoloissa on käytössä Sydänmerkki-ateriat. Palmian ruokalistassa on kullekin päivälle merkitty kaikkiaan 8 lämminruokavaihtoehtoa, joista ravintola valitsee listalle 3-5 vaihtoehtoa. Viikon aikana vaihtoehtoja on valittavana kaikkiaan 40 ja neljän viikon jaksolla 160 kappaletta. Neljän esimerkkiviikon osalta Sydänmerkki-aterioita oli listalla kaikkiaan 83 eli yli puolet vaihtoehdoista täytti sydänmerkkikriteerit. Sydänmerkki-ateriat ovat keskeinen osa valikoimaa ja jatkossakin etsitään Sydänmerkki-kriteerit täyttäviä raaka-aineista sekä kehitetään uusia reseptejä.

Close

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 238

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi
Close

This decision was published on 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi