Määrärahan myöntäminen vuodelle 2018 hankkeelle ”Hule S&C”

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-012912
More recent handlings
§ 101

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2018 hankkeelle ”Hule S&C”

Elinkeinojohtaja

Päätös

Vs. elinkeinojohtaja päätti viitaten kansliapäällikön 22.1.2018 §:ssä 24 (HEL 2017–013280) tekemään päätökseen, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 227 500 euroa (projektinumero 1095109) vuodelle 2018 hankkeen ”Hule S&C (Uudet hulevesien hallinnan Smart & Clean ratkaisut)” Helsingin osahankkeen kustannuksiin. Määrärahalle saadaan valtion AIKO -rahoitusta enintään 113 750 euroa sekä HSY:n ja yritysten rahoitusta 84 500 euroa. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten enintään 29 250 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen ”Hule S&C” hakemuksen on kaupunkiympäristön toimialajohtaja hyväksynyt päätöksellään 19.12.2017 § 65 HEL 2017 – 012912 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -ohjelmasta Uudenmaan liiton maakuntajohtajan päätöksellä 17.1.2018 § 10.

Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toimii kaupungin edustajana ja vastuutahona kyseisessä hankkeessa ja vastaa Helsingin osahankkeen toteutuksesta ja raportoinnista hankkeen koordinaattorille Lahden kaupungille.

Hankkeen tavoitteena on johdattaa Suomi maailman kärkimaiden joukkoon ympäristöpositiivisessa hulevesirakentamisessa, parantaa kaupunkialueiden terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Helsingin osahankkeessa kokeillaan hulevesirakentamisessa kahta uutta systeemiä eli hulevesiarkkua ja sekavesilaituria. Hulevesiarkun pilottikohde on Mechelininkatu ja sekavesilaiturin pilottikohde on Munkkiniemenranta. Helsingin osahankkeen suunnittelussa ovat olleet mukana ympäristöpalvelut, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, HSY sekä alan yritykset ja tutkijat.

Osahankkeen kaikki kustannukset ja niitä vastaavat tuet tulee kirjata niitä varten avatuille projektirakenneosille, jotka on annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle. Osahankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. Hanke toteutetaan 1.1.2018 – 28.2.2019 välisenä aikana.

Vs. elinkeinojohtajan päätös on sidottu hankkeen AIKO -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 09.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mirja Eklund, EU-suunnittelija, puhelin: 09 310 36571

mirja.eklund@hel.fi

Decisionmaker

Santtu von Bruun
vs. elinkeinojohtaja
Kimmo Heinonen
johtava asiantuntija