Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-012988
More recent handlings
Case 5. / 42 §

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

Economic Development Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä 48 543 euroa käytettäväksi vuonna 2018, yhteensä 188 503 euroa käytettäväksi vuonna 2019 ja sitoo yhteensä 39 960 euroa käytettäväksi vuonna 2020 seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Myönnetään vuodelle 2018 (€)
Myönnetään vuodelle 2019 (€)
Sidotaan vuodelle 2020 (€)
YHT. (€)
Fintech-ekosysteemin rakentaminen
Fintech Finland ry (60%)
17 066
40 959
23 893
81 918
 
Helsinki Business Hub Ltd Oy (40%)
11 477
27 544
16 067
55 088
Helsingin seutu tekstiiliteknologioiden yhteisönä ja tapahtuma-alustana
Spiderhouse Oy
20 000
120 000
-
140 000
Yhteensä
 
48 543
188 503
39 960
277 006
 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta Startup Summer ry:n hankkeelle 101 Companies x 100 Impact Makers.

Käsittely

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti käsitellä viidennen esityksen kokouksen neljäntenä asiana.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017, § 240 päättänyt innovaatiorahaston säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteuttamiin hankkeisiin.

Sääntöjen mukaisesti rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen päättämät varat.

Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 25.9.2017, § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan rahoitushaun avaamisesta.

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksen mukaisiin projekteihin ja investointihankkeisiin.

Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle. Tässä päätöksessä esitetään kuitenkin rahoituksen myöntämistä sekä loppuvuodelle 2018 (kolme kuukautta) että vuodelle 2019 (12 kuukautta). Periaatteiden mukaisesti kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myöntäisi hankerahoitusta kuluvalle vuodelle ja sitoisi seuraaville vuosille haettua rahoitusta. Päätös sidotun rahoituksen käytöstä tehtäisiin hankkeen väliraporttien perusteella. Koska väliraportit vuodelta 2018 pyydetään jo lokakuun alussa, hankkeille ei juuri jäisi raportoitavaa toiminta-aikaa tälle vuodelle. Siitä syystä rahoitus esitetään myönnettäväksi molemmille vuosille suoraan. Vuodelle 2019 myönnetty rahoitus maksetaan kuitenkin hankkeille vasta ensi vuoden puolella

Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskushallinnosta. Innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen ohjausryhmässä tulee olla vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja.

Hakemukset ja arviointi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee hankehakemuksia lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa (joulu-, helmi-, touko- ja syyskuussa). Syyskuun päätöskokouksen käsittelyyn innovaatiorahastolle on saapunut kolme hankehakemusta. Hankkeille haettiin rahoitusta vuosille 2018-2020.

Kaupunginkanslian edustajista koostuva innovaatiorahaston valmistelusihteeristö ja ohjausryhmä ovat arvioineet hakemuksia. Arvioinnissa on kuultu myös hankkeiden aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto haetuista ja myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, hakemusten mukainen kuvaus jokaisesta hankkeesta sekä valmistelusihteeristön hankekohtainen arvioinnin tulos ovat liitteenä 1.

Hankearvioinnissa on rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa sekä siihen, miten hanke edistää Helsingin yritysekosysteemien kehittymistä, kokeilualustojen luomista, innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä. Hankkeen toteutettavuus (hankesuunnitelman selkeys, kokonaisrahoituksen ja budjetin perusteltavuus, relevanttien yhteistyötahojen mukanaolo) ja hankkeen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen on myös otettu huomioon. Lisäksi hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä on huomioitu.

Rahoitusta vuodelle 2018 ja vuodelle 2019 esitetään kahdelle hankkeelle, joista yhdelle hankkeelle esitetään lisäksi sidottavan rahoitusta vuodelle 2020. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto tekee sidotun rahoituksen käytöstä päätökset hankkeiden väliraporttien perusteella.

Rahoitettavaksi esitettävät hankkeet

Fintech-ekosysteemin rakentaminen

Fintech Finland ry:n ja Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toteuttaman hankkeen tavoitteena on rakentaa Helsinkiin kilpailukykyinen fintech-ekosysteemi. Helsingissä finanssialan yrityksillä on huomattava merkitys verotulojen ja työpaikkojen määrän kannalta, ja alan kehitys on siksi elinkeinopoliittisesti tärkeä kaupungille.

Hankkeen rahoittaminen innovaatiorahastosta on kannatettavaa, sillä hanke edistää Helsingin mahdollisuuksia houkutella uusia globaaleja fintech-alan toimijoita ja alan innovaatio- ja osaamiskeskuksia Helsinkiin. Fintech-toimialan kehitys on tähän saakka ollut Helsingissä potentiaalinsa nähden vaatimatonta, vaikka Suomessa ja pääkaupunkiseudulla on vahvaa finanssi- ja teknologia-alan osaamista. Helsinki Business Hubin mukanaolo hankkeessa kytkee toiminnan vahvasti Helsinkiin, pääkaupunkiseudun laajempaan yritysekosysteemiin ja finanssialan investointien houkutteluun.

Rahoitus myönnetään hankkeelle ehdollisena. Hanke on hakenut rahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä yrityksiltä. Yritysten rahoitus edellyttää ministeriön rahoituksen toteutumista. Näin ollen myös kaupungin innovaatiorahaston rahoitus on ehdollinen ja edellyttää ministeriön sekä yritysten rahoituksen varmistumista. Lisäksi ehtona hankkeen vuoden 2020 rahoituksen myöntämiseksi on että hakija vuoden 2019 loppuun mennessä toimittaa innovaatiorahastolle suunnitelman siitä, miten hankkeessa kehitetään taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävä toimintamalli, jolla toiminnan jatko voidaan varmistaa hankerahoituksen päätyttyä.

Fintech Finland ry:n ja Helsinki Business Hub Ltd Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska tuen saajat eivät harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Helsingin seutu tekstiiliteknologioiden yhteisönä ja tapahtuma-alustana

Spiderhouse Oy:n toteuttamassa hankkeessa muodostetaan tekstiiliteknologioita esiin tuova kansainvälinen alusta. Hankkeessa tuodaan yhteen alan eri toimijoita, selvitetään heidän tarpeitaan ja fasilitoidaan yhteistyön ja uusien toimintamuotojen synnyttämistä. Hakija toimii fasilitaattorina ja toimijoiden yhdistäjänä.

Hankkeen rahoittaminen on kannatettavaa, sillä toiminta tukee Helsingin elinkeinoperustaa, mikäli toimijat hankkeen avulla löytävät uusia yhteistyötahoja ja uutta liiketoimintaa. Kokemukset ekosysteemitoiminnan kehittämisestä palvelisivat myös kehittämistoimenpiteiden suunnittelua muilla aloilla. Innovaatiorahaston rahoitus tulee osoittaa Helsingissä tapahtuvaan ekosysteemikehittämiseen.

Rahoitus myönnetään hankkeelle ehdollisena. Hakijan tulee toimittaa innovaatiorahastolle vähintään 10 kehittämisyhteistyöhön mukaan lähtevien yritysten tai Y-tunnuksellisten toimijoiden rahallisia sitoumuksia, esim. ostettavat palvelut ja/tai jäsenyydet. Vähintään puolet sitoumuksista tulee olla yrityksiltä. Innovaatiorahaston 2019 vuoden rahoitus edellyttää, että hanke vuoden 2018 loppuun mennessä toimittaa innovaatiorahastolle suunnitelman siitä, miten hankkeessa kehitetään taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävä toimintamalli, jolla toiminnan jatko voidaan varmistaa hankerahoituksen päätyttyä.

Spiderhouse Oy:n saama tuki on EU-komission asetuksen nro 1407/2013 mukaista de minimis-tukea (valtiontuki). Hakija on ilmoittanut saaneensa kolmen viimeisen vuoden aikana de minimis-tukea yhteensä 57.700 euroa. Innovaatiorahastosta ei tästä syystä voida myöntää haettua summaa kokonaisuudessaan, vaan de minimis -tukena voidaan myöntää korkeintaan 142 300 euroa.

Hankkeet, joille ei esitetä myönnettävän rahoitusta

101 Companies x 100 Impact Makers

Startup Summer ry:n ehdottamassa hankkeessa on tarkoitus rekrytoida iso määrä yrityksiä ja kansainvälisiä opiskelijoita ohjelmaan, jossa nuoret ovat mukana ratkaisemassa yritysten haasteita. Yritykset maksavat osallistumisestaan ohjelmaan. Opetusohjelmaan osallistuvat nuoret kiertävät runsaan kolmen kuukauden kestävän ohjelman aikana noin viidellä eri paikkakunnalla Pohjoismaissa. Noin kuukausi ohjelmasta toteutetaan Helsingissä. Ohjelmaan osallistuvat nuoret on tarkoitus rekrytoida eri puolilta maailmaa. Rekrytoitavat yritykset voivat olla joko Suomesta tai ulkomailta.

Koska ohjelman käytännön toteutettavuus ja hyöty Helsingin kaupungille jäävät hakemuksen perusteella epäselviksi, hanketta ei tässä vaiheessa esitetä rahoitettavaksi innovaatiorahastosta.

Innovaatiorahaston tilanne

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2018 §203, että innovaatiorahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 10 miljoonaa euroa. Pääomituksen ja tämän rahoituspäätöksen jälkeen innovaatiorahaston vapaa pääoma on 14,2 miljoonaa euroa. Rahastosta on sidottu/myönnetty rahoitusta yhteensä 5,8 miljoonaa euroa vuosille 2018-2020.

Close

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 28.05.2018 § 33

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä 457 926 euroa käytettäväksi vuonna 2018 sekä sitoa yhteensä 639 880 euroa käytettäväksi vuosina 2019 ja 2020 seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Myönne-tään vuodelle 2018 (€)
Sidotaan vuodelle 2019 (€)
Sidotaan vuodelle 2020 (€)
YHT. (€)
Plug in Helsinki
Helsingin Markkinointi Oy
100 000
-
-
100 000
Urban Sense: avoin 5G innovaatioalusta
Helsingin yliopisto 
171 206
308 112
-
479 318
 
Forum Virium Helsinki  
46 720
113 048
60 720
220 488
 
Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto  
40 000
80 000
40 000
160 000
The Shortcut: Monimuotoisuus kasvun moottorina
The Startup Shortcut Oy  
100 000
38 000
0
138 000
YHT.
 
457 926
539 160
100 720
1 097 806
 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta seuraaville hankkeille:

Toteuttaja Hanke 
Arvotakomo OskHelsingin lohkoketjupohjainen paikallisrahakokeilu
EDEL City OyUpcycling Design Academy
EduImpact Venture Capital OyVaikuttavuussijoittamisen mahdollisuudet koulutusekosysteemissä ja koulutusviennin edistämisessä
Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Linked Volunteering: Avoin vapaaehtoistyön alusta ja rajapinta
Lunchie OyHelsinki kiertotalouden kärkeen digitaalisesti
Phoenix ry/ Startup RefugeesOne Hel of a Match – Match Made in Startup Refugees -sovellus
Sivistyskiihdyttämö ryNordic Learning Incubator
 

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi liitteessä 2 kootut innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden loppuraportit.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva, Jan Vapaavuori

Asiakohta kolme käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Ida Björkbacka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

26.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön päällikkö
Santtu Von Bruun
Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi
Close

This decision was published on 03.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

vs. elinkeinojohtaja
Santtu Von Bruun

Ask for more info

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi

Attachments

1. 0_Perustelumuistio_IR_syyskuu
2. 1_Fintech_HBH_IR_hakemus
3. 2_Spiderhouse_IR_hakemus
4. 3_Startup_Summer_IR_hakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.