Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi koskien aikataulunäyttöjä bussipysäkeille keskusta-alueen ulkopuolella

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-013317
More recent handlings
Case 12. / 628 §

Valtuutettu Terhi Peltokorven toivomusponsi koskien aikataulunäyttöjä bussipysäkeille keskusta-alueen ulkopuolella

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.11.2017 § 411 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Peltokorpi) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Käsitellessään 29.11.2017 nuorten aloitteita kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuutta lisätä bussipysäkeille aikataulunäyttöjä myös keskusta-alueen ulkopuolella (Terhi Peltokorpi).

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta saadussa Helsingin seudun liikenne kuntayhtymän (HSL) lausunnossa todetaan, että HSL on kilpailuttanut, sen perusteella hankkinut ja asennuttanut aikataulunäyttöjä bussi- ja raitiovaunupysäkeille. Asennuspaikka on valikoitunut tarpeen ja pysäkin käyttöasteen mukaan. Lisäksi vaikutusta näyttöjen sijoitteluun on kunnan maksamalla kuntaosuudella suhteessa muihin jäsenkuntiin. Valtaosa näytöistä sijaitsee Helsingissä.

Lausunnossa todetaan edelleen, että HSL on asennuttanut näyttöjä Helsingissä, jos päivittäisiä nousuja pysäkiltä on ollut noin 400 tai enemmän. Jos tarve on ollut erityisen kova, esimerkiksi useita linjoja ja poikkeuksia suunnitelluista ohitusajoista, on pysäkki voitu varustaa pienimmilläkin nousijamäärillä. Näytöllä ei ole varustettu aivan linjan alkupäässä sijaitsevia pysäkkejä, joiden osalta ajoaikahajonta ja tarve reaaliaikaiselle informaatiolle on pientä.

Aikataulunäyttöjen hinnat vaihtelevat 1500 eurosta (yksirivinen patterinäyttö) useihin tuhansiin euroihin, jos pysäkki vaatii jatkuvan sähkön. Kunnat ovat hankkineet HSL:n hyväksymiä näyttöjä, jotka on liitetty sen ohjausjärjestelmään. Näin kunta voi lisätä näyttöjä alueellaan HSL:n budjetin asettamien rajoitteiden ohi.

Lausunnossa todetaan lopuksi, että nykyisillä periaatteilla HSL ei pysty asennuttamaan suurta määrää pysäkkinäyttöjä keskusta-alueen ulkopuolelle sellaisille vähemmän käytetyille pysäkeille, millä ei ole tällä hetkellä näyttöä. Jos Helsingin kaupunki haluaa edetä nopeasti, niin kyseeseen tulee kaupungin omalla kustannuksellaan tekemä näyttöjen lisähankinta.

HSL:n perussopimuksen mukaan HSL vastaa toimialueensa joukkoliikenteen matkustajainformaatio- ja muista tietoteknisistä ja telemaattisista järjestelmistä sen mukaan kuin siitä kuntien kanssa sovitaan. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) mukaan pysäkkien sähköiset aikataulunäytöt siirtyivät HKL:lta HSL:n vastuulle vuonna 2010. HKL ja HSL käyvät säännöllisesti puolivuosittain yhteistyössä läpi matkustajainformaatioon liittyviä kysymyksiä, niihin liittyviä palautteita ja ehdotuksia sekä neuvottelevat näyttöjen mahdollisesta lisäämisestä hankintamäärärahojen asettamissa rajoissa.

Close

This decision was published on 15.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046

anja.vallittu@hel.fi