Vahingonkorvaushakemus koskien tiessä olleen kuopan aiheuttamaa rengasrikkoa Käpylän liikuntapuistossa

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-013428
More recent handlings
§ 16

Vahingonkorvaushakemus koskien tiessä olleen kuopan aiheuttamaa rengasrikkoa Käpylän liikuntapuistossa

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hyväksyä ********** 351,91 euron vahingonkorvaushakemuksen koskien rengasrikkoa Käpylän juniorihallille johtavalla tiellä Käpylän liikuntapuistossa.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvaushakemuksen Käpylän juniorihallille johtavalla tiellä olevan kuopan aiheuttamasta rengasrikosta. Hakemuksen mukaan hakija on ajanut henkilöautollaan 8.12.2017 klo 18.00 Käpylän juniorihallille johtavaa tietä. Vastaantulevan auton valojen vuoksi hakija ei havainnut tiessä olevaa kuoppaa, johon auton vasen eturengas osui ja puhkesi välittömästi. Hakijan ajonopeus vahingon aiheutuessa oli hakemuksen mukaan korkeintaan 10-15 km/h. Hakija on toimittanut valokuvat vahinkopaikasta ja rikkoutuneesta renkaasta sekä tositteen aiheutuneista 351,91 euron korjauskustannuksista.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Saadun selvityksen mukaan vahinkopaikalla ollut asfalttisyöpymä on korjattu soralla vahinkotapahtuman jälkeen. Ennen korjausta asfalttisyöpymä on voinut vahingoittaa tiellä ajanutta ajoneuvoa hakemuksessa kuvatun mukaisesti. Liikuntapalvelut ei siten ole asianmukaisesti huolehtinut velvoitteestaan estää vahingon aiheutuminen. Vahinkopaikka on sittemmin korjattu paikka-asfaltilla.

This decision was published on 04.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Koskinen, lakimies, puhelin: 09 310 28007

anna.koskinen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja

Attachments

2. Vahingonkorvausvaatimuksen vahinkopaikka, Vähänkyröntie
3. Kuitti, autovaurio 8.12.2017, Vähänkyröntie
4. Valokuva 1, autovaurio 8.12.2017, Vähänkyröntie
5. Valokuva 2, autovaurio 8.12.2017, Vähänkyröntie
6. Valokuva 3, autovaurio 8.12.2017, Vähänkyröntie
7. Valokuva 4, autovaurio 8.12.2017, Vähänkyröntie

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.