Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12510

HEL 2017-013476
More recent handlings
Case 10. / 100 §

Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksyminen (12510)

Helsinki City Council

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja vesialueita koskevan asemakaavan sekä 6. kaupunginosan (Eira) katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita 20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850-20871) koskevan asemakaavan muutoksen 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12510 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Close

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (kaavaratkaisu) koskee Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesi- ja puistoalueita Matalasalmenkujan, Eiranrannan ja Merikadun eteläpuolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa asumisen ja työpaikkojen sekä satama- ja puistoalueiden sijoittamisen alueelle. Tavoitteena on, että alueesta kehittyy vetovoimainen asuinalue sekä matkailu- ja vapaa-ajan palveluiden merellinen keskittymä. Alueella tuetaan toimintatapojen muutoksia ilmastomuutoksen torjumiseksi.

Alueen kokoojakatu Laivakatu jakaa alueen itäpuolen asuntoalueeseen ja länsipuolen työpaikka-alueeseen. Asuinkerrostalojen korttelialueet koostuvat pääosin 6–8-kerrosta korkeista asuinkerrostaloista. Työpaikka-alue koostuu toimitila- ja liikuntarakennusten sekä pysäköintilaitosten korttelialueista, jotka rajautuvat risteilysatamaan. Alueen nykyisistä rakennuksista kaksi, nk. Fordin talo (1943-1946) ja yleinen sauna Löyly (2016) on merkitty suojeltaviksi. Risteilylaivoille on mitoitettu kolme laituripaikkaa. Alueen eteläosaan on suunniteltu lumen vastaanottoalue ja venesatama, jonne on mahdollista toteuttaa venepaikkojen, vesiliikennelaitureiden, vierasvenesataman ja liiketilojen lisäksi veneiden huoltoon ja säilytykseen liittyviä toimintoja. Merisatamanpuistosta länteen rantapuiston aluetta levennetään; uimaranta, veneiden asiointipaikat, monipuoliset leikki- ja lähiliikuntapalvelut sekä vesiurheilukeskus tarjoavat vetovoimaisia merellisiä toimintoja kaupunkilaisille.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 316 000 k-m2 ja työpaikka- ja palvelukerrosalaa on noin 139 000 k-m2. Yhteensä alueen kerrosala on 495 000 k-m2, josta kaupallisia palveluita on noin 26 000 k-m2. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku et=3,0 ja aluetehokkuus ea=1,0. Asukasmäärän lisäys on 7 600 asukasta.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir. nro 6819), jonka mukaan alueella liikkuminen perustuu turvallisiin kävely- ja pyöräily-yhteyksiin, raideliikenteeseen perustuvaan joukkoliikenteeseen sekä vesi- ja ajoneuvoliikenteeseen. Raskas liikenne ohjataan alueen länsireunaan Munkkisaarenlaiturille. Alueen asuinkerrostalotonttien autojen pysäköintipaikkojen osalta sovelletaan markkinaehtoisen pysäköintijärjestelmän periaatteita. Kaupungin muilla ohjauskeinoilla, kuten tontin luovutuksella, on mahdollista ohjata autopaikkojen sijoittamista ensisijaisesti keskitettyihin pysäköintilaitoksiin.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että teollisuus- ja varastotoiminnan poistuessa alueelta kantakaupungin asumisen, työpaikkojen, palveluiden sekä liikunta- ja virkistysmahdollisuuksien tarjonta monipuolistuu.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista, joiden mukaisesti kaupunginosia kehitetään monipuolisina ja alueen tunnistettavaa identiteettiä sekä merellistä Helsinkiä vahvistetaan. Alueelle on laadittu osayleiskaava, Hernesaaren osayleiskaava, joka on tullut voimaan 18.4.2019. Kaavaratkaisu on tämän kaavan ja myös Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) tavoitteiden mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Hernesaari on ollut vuosikymmeniä telakka- ja satamakäytössä. Risteilymatkailun kehittämiseksi Hernesaaren itärantaan on viime vuosina ohjattu matkailu- ja vapaa-ajan palveluita. Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1961-2001.

Helsingin kaupunki omistaa kaava-alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa noin 180–190 milj. euroa. Kaupunki saa tonttituloja arviolta 390–400 milj. euroa.

Kaavaehdotuksen ensimmäinen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 8.4.-7.5.2019 välisen ajan.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 14 muistutusta. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui 1 kirje.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat maankäyttöön ja toimintoihin, meritäyttöihin, rakentamisen määrään ja korkeuteen, liikenteeseen ja pysäköintiin, virkistysalueisiin ja viherrakentamiseen, liikuntapalveluihin, yhdyskuntatekniseen huoltoon, kaavamääräyksiin ja suojeluun, nimistöön, vaikutuksiin ja vuorovaikutukseen sekä Munkkisaaren Yritystaloon ja Valtion viljavarastoon.

Kirjeessä esitetyt huomautukset kohdistuivat maankäyttöön ja toimintoihin, rakentamisen määrään ja korkeuteen, liikenteeseen ja pysäköintiin, virkistysalueisiin, meritäyttöihin, nimistöön ja vaikutuksiin.

Kaavaehdotuksesta antoivat lausunnon Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus),Väylävirasto, Museovirasto, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) ja
kaupunginmuseo. Lisäksi Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa.

Lausunnot kohdistuivat ympäristövaikutuksiin, rakennussuojeluun ja vedenalaiseen kulttuuriperintöön, liikenteeseen ja vesihuoltoon sekä veneilyn runkoväyliin.

Kaavaehdotuksen toinen julkinen nähtävilläolo

Kaupunkiympäristölautakunnan jatkosuunnitteluohjeen johdosta asemakaavoituspalvelu teki muutoksia 12.3.2019 päivättyyn kaavaehdotukseen ja asetti sen uudelleen nähtäville 24.9.-23.10.2019 väliseksi ajaksi. Kaupunkiympäristölautakunta päätti 16.4.2019 hyväksyä markkinaehtoisen pysäköinnin kokeilun periaatteet noudatettaviksi Hernesaaren asuntorakentamisessa.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 9 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat maankäyttöön ja toimintoihin, rakentamisen määrään ja korkeuteen, liikenteeseen ja pysäköintiin, virkistysalueisiin, liikuntapalveluihin, yhdyskuntatekniseen huoltoon, kaavamääräyksiin ja suojeluun, vaikutuksiin ja vuorovaikutukseen sekä Munkkisaaren Yritystaloon, Valtion viljavarastoon ja Cafe Birgittaan.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausuntoja seuraavilta tahoilta: ELY-keskus, HSY sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy ilmoittivat myös uudella lausuntokierroksella ettei niillä ole lausuttavaa.

Lausunnot kohdistuivat joihinkin kaavamääräyksiin ja selostuksen kohtiin ja yhdyskuntatekniseen huoltoon, liikenteeseen ja puistoalueisiin.

Toimenpiteet julkisten nähtävilläolojen jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin. Niissä esitetyt asiat on otettu huomioon tarkoituksenmukaisilta osin, kaavan tavoitteet huomioon ottaen.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin ensimmäisen julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen.

Uuden nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu niiden tahojen kanssa, joiden yksityistä etua muutoksen on katsottu koskevan ja heitä on kuultu erikseen sähköpostilla maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 32 §.n mukaisesti. Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Esitetyt huomautukset kohdistuivat Munkkisaaren Yritystaloon ja Valtion viljavarastoon. Kaavan tavoitteet huomioon ottaen kaavaehdotusta ei niiden johdosta kuitenkaan muutettu.

Asuntotuotantojakauma ja säädelty asuntotuotanto

Hernesaaren monipuolinen asuntotuotantovalikoima noudattaa Helsingin asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaa. ARA-vuokra-asuntoja tulee olemaan neljännes, Hitas- ja asumisoikeusasuntoja 30 % ja loput sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja.

Asemakaavasta on teetetty selvitys säädellyn asuntotuotannon ja erityisesti ARA-hankkeiden toteutettavuudesta. Selvityksessä laadittiin viitesuunnitelma sekä tavoitehintalaskelma korttelin 20860 tontista 2. Selvitys osoitti, että hyväksyttävän hintatason mukainen toteutus on erittäin vaikeaa. Tämän vuoksi on päädytty ratkaisuun, jossa asuntotuotantopalvelu käynnistää korttelin 20860 toteutukseen tähtäävän suunnittelun yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituksen, tonttiyksikön ja kaupunginkanslian aluerakentamisyksikön kanssa. Suunnittelussa pyritään kustannustasoltaan hyväksyttävään hintatasoon.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Liikenneselvitys

Kaupunginhallitus toteaa, että jos kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, se tulee antamaan kaupunkiympäristölautakunnalle seuraavan valmistelukehotuksen:

Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikenteen toimivuuden ja asukasviihtyisyyden parantamiseksi selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta, millaisilla uusilla liikenneratkaisuilla voidaan sujuvoittaa Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikennettä ulosmenoteille ja vähentää Hernesaaren liikenteestä aiheutuvaa eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä.

Close

Kaupunginhallitus 09.03.2020 § 168

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja vesialueita koskevan asemakaavan sekä 6. kaupunginosan (Eira) katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita 20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850-20871) koskevan asemakaavan muutoksen 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12510 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Vastaehdotus:
Daniel Sazonov: Lisätään:

”Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikenteen toimivuuden ja asukasviihtyisyyden parantamiseksi selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta, millaisilla uusilla liikenneratkaisuilla voidaan sujuvoittaa Hernesaaren ja eteläisen kantakaupungin liikennettä ulosmenoteille ja vähentää Hernesaaren liikenteestä aiheutuvaa eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä.”

Kannattaja: Marcus Rantala

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Daniel Sazonovin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

02.03.2020 Pöydälle

09.05.2018 Pöydälle

14.03.2018 Käsitelty

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 640

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12510 hyväksymistä. Asemakaava koskee 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja vesialueita ja asemakaavan muutos koskee 6. kaupunginosan (Eira) katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita 20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850-20871).

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaavan toteuttamisen jatkosuunnittelussa selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymättömiä liikenneratkaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli arkkitehti Jari Huhtaniemi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaavan toteuttamisen jatkosuunnittelussa selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymättömiä liikenneratkaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Vastaehdotus:
Risto Rautava: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymättömiä maanpäällisiä ja maanalaisia liikenneratkaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Kannattaja: Atte Kaleva

1 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että kaavan toteuttamisen jatkosuunnittelussa selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymättömiä liikenneratkaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että selvitetään kaikkien eri liikennemuotojen näkökulmasta ja maanalaiseen kokoojakatuun liittymättömiä maanpäällisiä ja maanalaisia liikenneratkaisuja, millä voidaan vähentää eteläisiin kaupunginosiin ja Töölöön suuntautuvaa katuverkkoa kuormittavaa huolto- ja henkilöautoliikennettä, joka aiheutuu erityisesti Hernesaaren liikenteestä.

Jaa-äänet: 8
Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen, Osmo Soininvaara, Mika Välipirtti

Ei-äänet: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Dennis Hamro-Drotz, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Risto Rautava

Jäsen Eveliina Heinäluoman ja jäsen Risto Rautavan vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain.

Äänestyksessä Heinäluoman vastaehdotus voitti Rautavan vastaehdotuksen äänin 8-5.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen yksimielisesti Eveliina Heinäluoman vastaehdotuksen.

03.12.2019 Pöydälle

26.11.2019 Pöydälle

26.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.03.2019 Pöydälle

09.05.2018 Pöydälle

14.03.2018 Käsitelty

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi@hel.fi

Teemu Vuohtoniemi, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37490

teemu.vuohtoniemi@hel.fi

Paula Hurme, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 26093

paula.hurme@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 49

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12510 pohjakartan kaupunginosissa 6 Eira, 20 Länsisatama. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12510
Kaupunginosat: 6 Eira, 20 Länsisatama
Kartoituksen työnumero: 24/2018
Pohjakartta valmistunut: 12.6.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 30

Nimistötoimikunta päätti esittää Hernesaaren kortteleita nimettäväksi kantakaupungin kortteleiden jatkumona. Hernesaaren korttelinnimien aihepiiriksi päätettiin alueen kaavanimistöön jo aiemmin päätetyt eksoottiset ja osin myös tarunhohtoiset merieläimet, kuitenkin niin, että sama nimiaihe ei esiinny yhtä aikaa katujen ynnä muiden yleisten alueiden nimissä ja kortteleiden nimissä. Nimistötoimikunnan mielestä kaukomaihin viittaavan aihepiirin hyödyntäminen nimenomaan Hernesaaressa, kansainvälisten risteilyalusten satamapaikassa, on perusteltua. Kortteleiden nimet tullaan merkitsemään asemakaavaan.

Nimistötoimikunta esittää alueelle seuraavia korttelinnimiä:

1.
Meritähti–Sjöstjärnan
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); meritähtien luokan (Asteroidea) mukaan;

2.
Merikäärme­–Havsormen
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); merikäärmeiden heimon (Hydrophiidae) mukaan;

3.
Kaskelotti–Kaskeloten
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); kaskelotin (Physeter macrocephalus) mukaan;

4.
Piraija–Pirayan
(kortteli)
Perustelu: Piraijoiden heimon (Serrasalmidae) mukaan;

5.
Velhokala–Stenfisken
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); velhokalan eli kivikalan (Synanceia verrucosa) mukaan, jota pidetään maailman myrkyllisimpänä kalana;

6.
Siipisimppu­–Drakfisken
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); siipisimpun (Pterois volitans) mukaan;

7.
Merivuokko–Havsanemonen
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); merivuokkojen lahkon (Actiniaria) mukaan. Vuokkokala (vrt. Vuokkokalankatu–Clownfisksgatan) voi elää symbioosissa merivuokon kanssa;

8.
Krotti­–Marulken
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); krottikalojen lahkon (Lophiiformes) mukaan;

9.
Helmivene–Pärlbåten
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); helmiveneiden alaluokan (Nautiloidea) mukaan;

10.
Barrakuda–Barracudan
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); barrakudan (Sphyraena barracuda) mukaan;

11.
Simpukka­–Musslan
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); simpukoiden luokan (Bivalvia) mukaan;

12.
Kalmari–Kalmaren
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); kalmarin (Loligo vulgaris) mukaan;

13.
Taskurapu–Krabban
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); taskurapujen osalahkon (Brachyura) mukaan;

14.
Hummeri–Hummern
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); hummerin eli euroopanhummerin (Homarus gammarus) mukaan:

ja

15.
Osteri–Ostronet
(kortteli)
Perustelu: Ryhmänimi (eksoottiset merieläimet); ostereiden heimon (Ostreidae) mukaan.

Piraijaa lukuun ottamatta Hernesaaren korttelinnimiin valitut luontokappaleet elävät meressä. Piraijoita tavataan Etelä-Amerikan Atlanttiin laskevissa joissa.

09.05.2018 Pöydälle

14.03.2018 Käsitelty

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Close

This decision was published on 31.03.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

Kaupunginhallitus

Ask for more info

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 09 310 37197

jari.huhtaniemi@hel.fi