Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamiseksi

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-013534
More recent handlings
Case 16. / 289 §

V 16.5.2018, Valtuutettu Atte Harjanteen aloite Kumpulanmäen kävelyreitin parantamiseksi

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Atte Harjanteen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo:

Esitämme perustelun loppuun lisäystä: ”HSL:n päätettyä siirtää linjan 55 pois Kumpulanmäeltä ensi syksynä, tarve paremmille kävelyreiteille jo ensi talvena korostuu.”

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Atte Harjanteen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Close

Valtuutettu Atte Harjanne ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittää millä keinoin Kumpulan kampusalueelle johtava jalankulkureitti voidaan korjata turvalliseksi kävelyreitiksi yhdessä tontin omistajan kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Kumpulan kampukselle johtava lyhin yhteys Kustaa Vaasan tieltä Pietari Kalmin kadun kautta kulkee Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa olevan tontin läpi.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n oli tarkoitus toteuttaa tontille Kumpulan kampuksen seuraava rakentamisvaihe ja sen yhteydessä kävelyreitti sekä esteetön yhteys Kustaa Vaasan tien ja kampusalueen välille. Hankkeelle laadittiin asemakaavan muutos vuonna 2003. Hankkeesta on sittemmin luovuttu.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on käynnistämässä tontin suunnittelua uudestaan vuoden 2018 aikana tavoitteenaan alueen käyttötarkoituksen muuttaminen asuin- ja toimitilapainotteiseksi. Mahdollisen kaavamuutoksen yhteydessä suunnitellaan sujuva kävelyreitti sekä esteetön yhteys Kustaa Vaasan tien ja Kumpulan kampuksen välille. Yhteyden toteuttaa hankkeeseen ryhtyvä. Kaavamuutos on mahdollista saada lainvoimaiseksi vuonna 2021.

Kaupunkiympäristölautakunta kehotti kaupunkiympäristön toimialaa neuvottelemaan yliopiston kanssa ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvikunnossapidon parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraavan rakennushankkeen toteutumista.

Close

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 241

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka Otso Kivekkään ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 06.03.2018 § 124

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kumpulan kampukselle johtava lyhin yhteys Kustaa Vaasan tieltä Pietari Kalmin kadun kautta kulkee tontin 24973/6 läpi. Tontilla on voimassa asemakaava nro 11095 (saanut lainvoiman 23.5.2003), jossa tontti on osoitettu opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YOT). Nykyisen rinteeseen muodostuneen kävelyreitin kohdalle on asemakaavassa osoitettu yleiselle jalankululle varattu alueen osa. Tontin viheralueet ovat viherrakennetyypiltään ja kasvupaikaltaan lehtomaista kangasmetsää. Tontti on Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n ja Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n oli tarkoitus toteuttaa tontille Kumpulan kampuksen seuraava rakentamisvaihe ja sen yhteydessä kävelyreitti sekä esteetön yhteys Kustaa Vaasan tien ja kampusalueen välille. Hankkeelle laadittiin asemakaavan muutos vuonna 2003. Hankkeesta on sittemmin luovuttu.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on käynnistämässä tontin suunnittelua uudestaan vuoden 2018 aikana tavoitteenaan alueen käyttötarkoituksen muuttaminen asuin- ja toimitilapainotteiseksi. Mahdollisen kaavamuutoksen yhteydessä suunnitellaan sujuva kävelyreitti sekä esteetön yhteys Kustaa Vaasan tien ja Kumpulan kampuksen välille. Yhteyden toteuttaa hankkeeseen ryhtyvä. Kaavamuutos on mahdollista saada lainvoimaiseksi vuonna 2021.

Lisäksi lautakunta kehottaa toimialan neuvottelemaan yliopiston kanssa ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvikunnossapidon parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraavan rakennushankkeen toteutumista.

Käsittely

Vastaehdotus:
Kaisa Hernberg: Lautakunta kehottaa toimialan neuvottelemaan yliopiston kanssa ja etsimään ratkaisua kävelyreitin turvallisuuden ja talvikunnossapidon parantamiseksi jo ennen kaavamuutoksen ja sitä seuraavan rakennushankkeen toteutumista.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Kaisa Hernbergin vastaehdotuksen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama@hel.fi
Close

This decision was published on 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi