6Aika strategia, hankehaku, Taloyhtiöiden ylläpidon ja remontoinnin palveluekosysteemin kehittäminen

HEL 2017-013559
More recent handlings
§ 21

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle ”6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt”

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 654 384 euroa vuodelle 2019 hankkeen ”6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt” (projektinumero 109800100417) kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 467 648 euroa. Määrärahassa on huomioitu partnereille välitettävien EU-tukiosuuksien lisäksi Forum Virium Helsinki Oy:lle (projektinumero 1098001004170301) ja GBC Suomi ry:lle (projektinumero 1098001004170301) maksettavat kuntaosuudet.

Päätöksen perustelut

Hanke toteuttaa kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika-strategian avoimet innovaatioalustat -teemaa, ja sen tavoitteena on kehittää yksityisille taloyhtiöille ylläpidon ja remontoinnin palveluekosysteemi, jonka avulla peruskorjausten suunnitteluun saadaan mukaan energiatehokkuutta parantavia asioita. Olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen osa kaupunkien päästötavoitteiden saavuttamisessa. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut toimii hankkeessa hallinnoijana sekä kaupungin edustajana ja vastuutahona. Hankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Hanke on käynnistynyt 2018 ja jatkuu vuoteen 2020.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt hankkeen ”6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt" hakemuksen päätöksellään 12.1.2018 § 12 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 20.6.2018 hankekoodilla A73990.

Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2020 ovat 160 669 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu maksamaan Forum Virium Helsinki Oy:lle ja GBC Suomi ry:lle kuntaosuuksia yhteensä 133 715 euroa. Lisäksi Helsinki varautuu välittämään hankekumppaneiden tukiosuuksia, joita on arviolta 360 000 euroa. Tukia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 467 648 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 996 989 euroa, jolle saadaan EU:n ja valtion tukea yhteensä enintään 667 982 euroa. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 238 200 euroa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä enintään 159 594 euroa. Helsingin kaupungin erikseen maksettava kuntarahoitusosuus on koko hankkeen ajalta enintään 143 739 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 109800100417 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 25.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö