Lainan myöntäminen Kaarelan Ratsutalli Oy:lle

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2017-014021
More recent handlings
Case 9. / 612 §

Lainan myöntäminen Kaarelan Ratsutalli Oy:lle

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kaarelan Ratsutalli Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 225 000 euron lainan käytettäväksi osarahoituksena maneesin ja maneesille johtavan tien rakentamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 15 vuoden kuluessa lainan nostosta kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennyksistä vapaa.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava tontin vuokraoikeuteen ja kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston talous- ja konserniohjausyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Ratsastuksen suosio harrastuksena on lisääntynyt jatkuvasti. Etenkin naisten ja tyttöjen keskuudessa ratsastus on yksi suurimmista ryhmän harrastamista terveysliikunta, kuntoilu- ja urheilumuodoista.

Vuonna 1995 perustettu Kaarelan Ratsastustalli Oy (aiemmin Tarun Talli Oy) on toiminnassaan keskittynyt erityisesti lasten ja nuorten monipuolisen hevosharrastustoiminnan edistämiseen. Tallirakennus karsinoineen on EU-säädösten mukainen ja henkilökunta on ammattitaitoista, mutta olosuhteet eivät tue muutoin toimintaa riittävästi. Ratsastushalli eli maneesi parantaisi merkittävästi tallin ratsastusolosuhteita mahdollistaen myös ratsastusryhmien määrän kasvattamisen. Hanke vastaa alueen kasvavaan hevosharrastustarpeeseen myös uuden Kuninkaantammen asuinalueen osalta.

Kaupunkiympäristön toimiala on vuokrannut talliyhtiölle rakennushankkeen toteuttamiseen suunnitellun määräalan lyhytaikaisella vuokrasopimuksella. Uusi, vähintään 15 vuoden mittainen, vuokrasopimus solmitaan osapuolten kesken hankkeen kokonaisrahoituksen varmistumisen myötä. Kaarelan kaupunginosassa sijaitsevalla alueella on voimassa asemakaavan muutos, jossa alue on ratsastusta varten varattua urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta. Kaavassa on osoitettu maneesin rakentamiseen tarkoitettu rakennusala.

Kaarelan Ratsutalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 565 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle 225 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtion myöntämällä avustuksella 140 000 euroa ja pankin myöntämällä lainalla 200 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa lainan myöntämistä Kaarelan Ratsutalli Oy:lle, ja toteaa hankkeen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Lainaan sisältyvä korkotuki (peruskoron ja ns. markkinakoron välisen erotuksen diskontattu nykyarvo) on EU:n komission antaman asetuksen nro 651/2014 (ns. ryhmäpoikkeusasetus) 55 artiklan mukainen. Hankkeen saaman tuen kokonaismäärä alittaa kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisen ilmoituskynnysarvon. Tuki on vapautettu valtiontukea koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 89,7 miljoonaa euroa, josta 79 miljoonaa euroa on varattu Olympiastadionin peruskorjaukseen.

Close

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 28.08.2018 § 167

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien Kaarelan Ratsutalli Oy:n nimissä laadittua lainahakemusta uuden maneesin ja maneesille johtavan tien rakentamiseksi Kaarelanpuiston ja Mätäjoen väliselle alueelle:

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 225 000 euron lainan myöntämistä Kaarelan Ratsastustalli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena maneesin ja maneesille johtavan tien rakentamista varten.

Ratsastuksen suosio harrastuksena on lisääntynyt jatkuvasti. Etenkin naisten ja tyttöjen keskuudessa ratsastus on yksi suurimmista ryhmän harrastamista terveysliikunta, kuntoilu- ja urheilumuodoista. Kaarelan Ratsastustalli Oy on toiminnassaan keskittynyt erityisesti lasten ja nuorten monipuolisen hevosharrastustoiminnan edistämiseen. Hankkeen toteutuessa uusi kansainväliset mitat täyttävä ratsastushalli eli maneesi parantaa merkittävästi tallin ratsastusolosuhteita. Maneesin ratsastuskentän pohjan säilyessä käyttökelpoisena ympäri vuoden, Kaarelan Ratsutalli Oy pystyy lisäämään ratsastusryhmien määrää ja näin vastaamaan alueen lisääntyvään hevosharrastuspalveluiden tarpeeseen. Näin ollen lajin harrastustoiminnan uskotaan kasvavan alueella hankkeen toteuttamisen myötä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Kaarelan ratsutalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 565 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 225 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan valtion myöntämällä avustuksella 140 000 euroa ja pankin myöntämällä lainalla 200 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut enintään 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg@hel.fi
Close

This decision was published on 02.10.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi