Taidemuseo Tennispalatsiin ilmaiset sisäänpääsyt vuonna 2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-000531
More recent handlings
§ 40

Taidemuseo Tennispalatsiin ilmaiset sisäänpääsyt vuonna 2018

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti HAM Helsingin taidemuseo Tennispalatsin ilmaisista sisäänpääsyistä vuonna 2018 seuraavasti:

- su 13.5. äitienpäivä

- to 18.5. kansainvälinen museopäivä

- ti 12.6. Helsinki-päivä

- to 23.8. taiteiden yö

- kuukauden viimeinen perjantai (klo 11-19)

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta on hyväksynyt 12.12.2017, § 88 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastot ja maksut vuodelle 2018. Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan tekemään vuoden 2018 aikana tarpeellisia, mutta vähäisiä muutoksia hyväksyttyihin hintoihin ja maksuihin

Asiasta on tehty aiemmin samansisältöinen taidemuseon johtajan päätös 20.01.2018, § 5, jossa on tapahtunut menettelytapavirhe, koska päätös olisi lautakunnan delegoinnin mukaisesti pitänyt tehdä toimialajohtajan pöytäkirjaan.

This decision was published on 27.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Outi Pitkänen, tiimiesimies, puhelin: 09 310 87083

outi.pitkanen@hel.fi