Verkkosivustojen ylläpito-, kehitys- ja projektipalvelujen hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-000563
More recent handlings
§ 12

Verkkosivustojen ylläpito-, kehitys- ja projektipalvelujen hankinta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hankkia toimialan Wordpress- ja Drupal-verkkosivustojen ylläpito-, kehitys- ja projektipalvelut yhden toimijan puitejärjestelynä 2.3.2018 päivätyn kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Evermade Oy:ltä sopimuskaudelle 15.3.2018–15.3.2019 sisältäen mahdollisuuden kolmeen (3) yhden (1) vuoden pituiseen optiokauteen (1+1+1). Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo optiokaudet mukaan lukien on noin 210 000 euroa + alv 24 % = 260 400 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankinta toteutettiin neuvottelumenettelynä. Hankintaan kuuluu suunnittelua ja innovatiivisia ratkaisuja, jolloin neuvottelumenettelyn käyttö on hyödyllistä ja tarpeellista. Hankinnan kohde on monimutkainen sisältäen laajamittaista tieto- ja viestintäteknistä osaamista. Neuvotteluja tarvittiin sen varmistamiseksi, että tarjottavat palvelut vastaavat hankintayksikön tarpeita. Ottaen huomioon hankinnan kohteena olevien palvelujen laatu ja laajuus, hankintasopimusta ei jaettu osiin sen teknisen toteuttamisen ja eri osien yhteensovittamisen turvaamiseksi.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala pyysi 12.1.2018 HILMA-kanavalla julkaistulla osallistumispyynnöllä ehdokkaita ilmoittautumaan 29.1.2018 mennessä toimialan verkkosivustojen ylläpito, kehitys ja projektit -hankkeen neuvottelumenettelyyn. Osallistumispyynnössä oli ilmoitettu valittujen kokonaismääräksi korkeintaan viisi. Osallistumishakemuksia saapui määräaikaan mennessä 21 kpl. Neuvottelumenettelyyn valittiin osallistumispyynnön kuvauksessa mainittujen kriteerien perusteella viisi ehdokasta. Valitut ehdokkaat olivat Creuna Finland Oy, Evermade Oy, Frantic Media Oy, Futurice Oy ja Idean Enterprises Oy. Kyseisten ehdokkaiden kanssa jatkettiin neuvottelumenettelyä tapaamalla jokainen ehdokas siten, että ne esittelivät yritystään sekä toimintatapojaan projektiryhmälle. Tapaamisten jälkeen kaikille viidelle ehdokkaalle lähetettiin lopullinen tarjouspyyntö 15.2.2018. Määräaikaan 2.3.2018 mennessä saapui viisi tarjousta: Creuna Finland Oy, Evermade Oy, Frantic Media Oy, Futurice Oy ja Idean Enterprises Oy. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on noin 210 000 euroa (alv 0 %).

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Sopimuksessa noudatetaan Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JIT 2015) ja hankinnan kohteen mukaisin erityisehdoin liitettä 4 Erityisehtoja ketterillä menetelmillä toteutettavista projekteista, liitettä 5 Erityisehtoja palveluista sekä liitettä 8 Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista.

Tarjousten vertailu

Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjousvertailuun pääsevät mukaan ne tarjoajat, jotka täyttävät kaupalliset ja tekniset vähimmäiskriteerit. Kokonaistaloudellinen edullisuus ratkaistiin parhaimmilla hinta-laatuperusteilla siten, että laatutekijät muodostavat enintään 50 pistettä ja hintatekijät enintään 50 pistettä. Tarjousten vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä 2. Laatutekijöinä arvioitiin referenssikohteita vastaavista kohteista visuaalisuuden, käyttäjäkokemuksen ja strategisen konsultoinnin osalta sekä tiimin osaamista ja toimittajan tapaa toimia. Laatutekijävertailun pisteytyksen keskeiset perustelut eritellään tämän päätöksen liitteessä 3.

Tarjousten vertailu osoittaa, että kokonaistaloudellisesti edullisimman ja tarjousvertailun perusteella parhaimman tarjouksen teki Evermade Oy. Tarjouksen perusteella Evermade Oy:llä on vahvaa osaamista visuaalisuudesta, käyttäjäkokemuksesta ja konsultoinnista. Tiimin osaaminen on vahva ja Evermaden tapa toimia proaktiivista, helposti ymmärrettävää sekä asiakaslähtöistä.

This decision was published on 29.03.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mari Pietarila, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 37007

mari.pietarila@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja