Kätilöopiston sairaalan vuokrasopimuksen ennenaikainen päättäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-000695
More recent handlings
Case 26. / 299 §

Kätilöopiston sairaalan vuokrasopimuksen ennenaikainen päättäminen

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osoitteen Sofianlehdonkatu 5 määräaikaisen vuokrasopimuksen (Kätilöopiston sairaala numero 00102572004) vuokra-aikaa 18 kuukaudella siten, että vuokrasopimus päättyy 30.6.2018.

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden teknisen johtajan allekirjoittamaan liitteenä 1 olevan vuokrasopimuksen päättämissopimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin kaupunki on vuokrannut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (jatkossa HUS) osoitteessa Sofianlehdonkatu 5 Kätilöopiston sairaalan tilat siten, että määräaikainen vuokrasopimus päättyy 31.12.2019. Kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus sekä HUS ovat yhteisymmärryksessä sopineet, että kohteen vuokrasopimus esitetään päättyväksi 30.6.2018. Puolentoista vuoden vuokasaatavien menetyksen pääomitettu vuokra on 5,2 milj. euroa. Ottaen huomioon Helsingin kaupungin osuus HUS:ssa on mainittu summa 3,5 milj. euroa.

Close

Helsingin kaupunki on vuokrannut HUS:lle osoitteessa Sofianlehdonkatu 5 Kätilöopiston sairaalan tilat siten, että määräaikainen vuokrasopimus päättyy 31.12.2019. Vuokrasopimus on liitteessä 1.

Vuokrasopimuksen numero on 00102572004 ja se käsittää yhteensä 20 860 m². Vuokran määrä on 14,96 euroa/m²/kk eli 312 064 euroa/kk. Vuokrasopimus on pääomasopimus siten, että HUS vastaa kokonaan rakennuksen ylläpidosta ja vuosikorjauksista.

HUS on ilmoittanut, että rakennuksen tilat eivät kuntonsa puolesta sovellu HUS:n harjoittamaan sairaalatoimintaan. HUS:n toiminta on jo siirtynyt pois rakennuksesta ja purkaa oman tekniikkansa sieltä pois toukokuun 2018 aikana.

Kaupunkiympäristötoimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus ja HUS ovat yhteisymmärryksessä sopineet, että kohteen vuokrasopimus voidaan päättää jo 30.6.2018 eli 1,5 vuotta aikaisemmin määräaikaisen sopimuksen päättymisestä. Tämän ajan pääomitettu vuokra on 5,2 milj. euroa. Ottaen huomioon Helsingin kaupungin osuus HUS:ssa on mainittu summa 3,5 milj. euroa.

Osapuolet sitoutuvat siihen, että kumpikaan osapuoli ei tule esittämään mitään vuokrasuhteesta tai vuokrakohteesta johtuvia suoria tai epäsuoria vaatimuksia toisiaan kohtaan tämän päättämissopimuksen voimaantulon jälkeen. HUS luovuttaa rakennuksen tyhjänä.

Kaupunkiympäristön toimiala valmistee rakennuksen myyntiä mahdollisimman nopealla aikataululla.

Close

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 08.03.2018 § 33

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle myönnetään osoitteen Sofianlehdonkatu 5 määräaikaisen vuokrasopimuksen 00102572004 vuokra-ajan lyhennystä yhteensä 18 kk siten, että vuokrasopimus päättyy 30.6.2018.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunkiympäristötoimialan, rakennukset ja yleiset alueet tekninen johtaja Jaakko Staufferin allekirjoittamaan liitteenä olevan vuokrasopimuksen päättämissopimuksen.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén
Lisätiedot

Anne Löfström, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 40333

anne.lofstrom@hel.fi
Close

This decision was published on 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi