Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausvaatimusasiaan

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-000989
More recent handlings
§ 34

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausvaatimusasiaan

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan vahingonkorvaushakemuksen ja hakijalle korvataan yhteensä 879,00 euroa.

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen ja liitteineen Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle jonka tulee huolehtia päätöksen tiedoksiannosta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Vahingonkorvaushakemuksen mukaan korvauksenhakija on ajanut polkupyörällään 19.1.2018 noin klo 20.00 Satamakaari - Tryvikintien kevyenliikenteenväylällä pilaantuneiden maiden sijoituspaikan kohdalla. Hakijan kertoman mukaan hän oli törmännyt pyörätiellä olevaan karkeaan sepelikasaan, joka oli kooltaan noin1m x 3m x 0,3 m. Tämän seurauksen hakija oli menettänyt pyöränsä hallinnan ja lentänyt nurin satuttaen oikean kyljen, jalkansa ja lyöden päänsä, pyöräilykypärä oli kuitenkin suojannut päätä. Silmälasit olivat rikkoontuneet ja polkupyörä sekä pyöräilyasu olivat vaurioituneet. Kanssakulkijat olivat auttaneet hänet jaloilleen jotta hakija oli päässyt jatkamaan matkaa kotiinsa. Hakija vaatii Helsingin kaupungin Staraa korvaamaan rikkoontuneista silmälaseista 400,00 euroa, pyöräilypuvusta 369,00 euroa sekä polkupyörän korjauskustannukset 120,00 euroa eli vaateen mukaan yhteensä 889,00 euroa.

Työyksiköstä saadun selvityksen mukaan Staran kaupunkitekniikan rakentaminen pilaantuneiden maiden yksikkö on viimeistellyt maiden loppusijoituspaikkaa ja kyseessä olevalle paikalle on tuotu mursketta kyseisenä päivänä. Hakijalle korvataan edellä mainitun sekä toimittamiensa kuittien perusteellä silmälaseista 400,00 euroa, uuden kuoripuvun hinta 299,00 euroa ja pyöränkorjauksesta kustannusarvion mukaan 180,00 euroa, nämä yhteensä 879,00 euroa.

Edellisen perusteella yksikönjohtaja hyväksyy vahingonkorvausvaateen. Hakijalle korvataan yhteensä 879,00 euroa ja se maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille

This decision was published on 07.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Karttapiirros
3. kirjeenvaihtoa
4. optikon lausunto
5. polkupyörän korjauskustannus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.