Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen läntisen rakennetiimin tarkastusinsinöörin viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-001087
More recent handlings
§ 2

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen läntisen rakennetiimin tarkastusinsinöörin viran täyttäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan rakenneyksikön päällikkö päätti ottaa rakennusvalvontapalvelun rakenneyksikön läntisen rakennetiimin tarkastusinsinöörin virkaan rakennusinsinööri ********** 1.5.2018 alkaen 3 319,45 € kuukausipalkalla.

********** ei tarvitse esittää selvitystä terveydentilastaan, sillä hän on kaupungin vakinaisessa palveluksessa ja on aiemmin esittänyt ko. selvityksen.

Virkaan kuuluu kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Viran täyttömenettely

Virka on ollut julkisesti haettavana 29.1.–19.2.2018. Ilmoittautumisaika päättyi 19.2.2018 klo 16:00. Hakuilmoitus on julkaistu Rakennuslehdessä, TE-palveluissa, Kuntatekniikan foorumissa, KTK ry:n Rekrykanavassa, Insinööriliiton Työpaikkatorilla ja Rakennustarkastusyhdistyksen sivuilla.

Tarkastusinsinöörin kelpoisuusvaatimuksena on Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu rakennusinsinöörin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto). Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tarkastusinsinöörin tehtävänä on rakennesuunnitelmien ja suunnittelijoiden kelpoisuuden arvioiminen, rakennustyönaikainen valvonta sekä rakenneyksikölle kuuluvien rakennuslupien käsittely ja niistä päättäminen.

Virkaa täytettäessä tulee varsinaisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Tarkastusinsinöörin virkkaan ilmoittautui ilmoittautumisajan kuluessa viisi henkilöä. Yhteenveto hakijoista on päätöksen oheismateriaalina. Yhteenvedon tiedot perustuvat hakijan hakemuksessaan antamiin tietoihin.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** Yksikön päällikkö Risto Levanto haastatteli hakijat yhdessä rakennusvalvontapäällikkö Kai Millerin ja tiimipäällikkö Kimmo Suomalaisen kanssa. Haastateltujen vertailu ja perustelut ovat päätöksen oheismateriaalina.

Perustelut valintaesitykselle

Kokonaisarvioinnin perusteella, joka perustuu hakuasiakirjoihin ja haastatteluun, parhaimmat edellytykset tarkastusinsinöörin viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

********** on tehtävään vaadittava koulutus ja hänellä on pitkä kokemus rakennustöiden valvontatehtävistä. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti.

********** on suorittanut rakennusinsinöörin tutkinnon Stadia Helsingin ammattikorkeakoulussa 2001. Hän on toiminut HKR-rakennuttajalla (nyk. helsinkiympäristöpalvelut) rakennustöiden valvojana ja valvojarakennusmestarina vuodesta 2004 lähtien. Tätä ennen hän on toiminut Paroc Oyssä projekti-insinöörinä vuosina 2002–2004.

This decision was published on 13.03.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Risto Levanto, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 26343

risto.levanto@hel.fi

Decisionmaker

Risto Levanto
yksikön päällikkö