Staran kaidetyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 3

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-001698
More recent handlings
§ 37

Staran kaidetyöt 2018, lisätyöpäätös nro 2

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Ratecon Oy:n 11.9.2018 antaman lisätyötarjouksen uuden mallisen kevyenliikenteen kaiteen rakentamisesta.

Lisätyöhankinnan ennakoitu arvo on 16 640,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kaidetöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman soveltuvan tarjouksen jättänyt Ratecon Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, yksikönjohtajan päätös 27.3.2018 / 11 §.

Hankintapäätöksestä on tehty kunnallisvalitus Helsingin hallinto-oikeuteen 9.7.2018. Asian käsittely on kesken. Urakkasopimus Staran ja Ratecon Oy:n välillä on allekirjoitettu eikä valitus estä sopimuksen noudattamista ja töiden teettämistä urakassa.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran
urakoimasta Sotkatien kohteesta jossa rakennettavaksi tulee värillistä kevyenliikenteen väylän kaidetta. Kaiteen malli, valmistus ja asennustapa poikkeaa sopimuksen mukaisesta kaidemallista. Tämän tyyppisen kaiteen tarvetta ei oltu huomioitu tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän kaidemallin osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 16 640 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tehty lisätyöpäätös jonka ennakoitu arvo on ollut 8 450 euroa (AVL 8 c §). Koko sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyövaihe "LT2, klv-kaide, kuumasinkitty ja maalattu, valuperustuksiin asennettuna, yksikköhintaan 260 €/m, arvioitu tarve 64m" lisätään urakan puitesopimuksiin KTR 4700001636 ja KTY 4700001635. Lisätyövaihe on käytettävissä sopimusaikana tarvittaessa.

This decision was published on 24.09.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Close

Ask for more info

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Decisionmaker

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Attachments

1. Lisätyötarjous

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.