Enimmäisoppilasmäärän ylittäminen 1. vuosiluokilla lukuvuonna 2018 - 2019

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-002135
More recent handlings
§ 8

Enimmäisoppilasmäärän ylittäminen 1. vuosiluokilla lukuvuonna 2018 - 2019

Perusopetusjohtaja

Päätös

Vs. perusopetusjohtaja päätti enimmäisoppilasmäärän ylittämisestä 1. vuosiluokalla seuraavasti:

Koulu
Jaoston päätös
Lisäys
 
 
 
 
 
Alueen A1 koulut
 
 
 
 
 
 
 
Kontulan ala-asteen koulu
60
+6
 
Alueen A2 koulut
 
 
 
 
 
Pihlajiston ala-asteen koulu
85
+2
Puistolan peruskoulu
55
+4
Puistolanraitin ala-asteen koulu
76
+5
Alueen A5 koulut
 
 
 
 
 
Laajasalon peruskoulu
75
+10
Poikkilaakson ala-asteen koulu
35
+2
Santahaminan ala-asteen koulu
25
+5
 

Päätöksen perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti 19.12.2017 (§ 33) 1. vuosiluokkien yleisopetuksen enimmäisoppilasmääristä lukuvuonna 2018 - 2019.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti myöntää perusopetuksen johtajalle oikeuden päättää enimmäisoppilasmäärän ylittämisestä, jos hakijan sisarus opiskelee ala-asteen 1. - 5. vuosiluokalla tai yhtenäisen peruskoulun 1. - 8. vuosiluokalla. Tämä ei saa kuitenkaan aiheuttaa uuden opetusryhmän muodostumista.

Puheena oleviin kouluihin on tullut hakemuksia koulutulokkailta, joiden sisar opiskelee koulun ala-asteen 1. - 5. vuosiluokalla tai yhtenäisen peruskoulun 1. - 8. vuosiluokalla. Tämän johdosta koulujen enimmäisoppilasmääriä on tarpeen lisätä. Enimmäisoppilasmäärien ylitykset eivät aiheuta uuden opetusryhmän muodostamista ao. koulussa.

This decision was published on 20.03.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jaana Iivonen, ts. lakimies, puhelin: 09 310 87180

jaana.iivonen@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
vs. perusopetusjohtaja