Helsingin venesatamien peräkiinnityspaalujen kevätkunnostus 2018

HEL 2018-002697
More recent handlings
§ 23

Helsingin venesatamien peräkiinnityspaalujen kevätkunnostustyöhön liittyvän option käyttöönotto

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti ottaa käyttöön Relax-Rakenne Oy:n kanssa Helsingin venesatamien peräkiinnityspaalujen kevätkunnostustyöurakasta tehtyyn sopimukseen liittyvän optiokauden vuodelle 2019.

Helsingin venesatamien peräkiinnityspaalujen kunnostustyön hankinnasta on kilpailutuksen perusteella tehty ulkoilupalvelupäällikön päätös 4.4.2018, 19 §.

Vs. liikuntajohtaja päätti tilata Helsingin liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimien venesatamien veneiden peräkiinnityspaalujen kunnostuksen Relax Rakenne Oy:ltä kokonaishintaan 64 000,00 euroa (alv. 0 %) alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla. Tilaus koostuu Itäisen piirin paalutuksesta hintaan 36 000,00 euroa (alv. 0 %) ja Läntisen piirin paalutuksesta hintaan 28 000,00 euroa. Lyöntikaluston tuntihinta mahdollisiin lisätöihin on 330,00 euroa (alv. 0 %).

Urakka tulee suorittaa siten, että venepaikat ovat käyttökunnossa viimeistään 10. kesäkuuta.

Kustannukset maksetaan liikuntapalvelukokonaisuuden ulkoilupalvelujen merellisen yksikön venesatamien vuoden 2019 käyttötalouden määrärahoista.

Kaupunki ei vastaa oikeudensaajalle aiheutuneista kustannuksista mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt 26.3.2019, 55 § siirtää hankintojen toimivaltaa liikuntajohtajalle 100 000 euroon saakka kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalla.

Liikuntapalvelukokonaisuus on kilpailuttanut keväällä 2018 venesatamien peräkiinnityspaalujen kevätkunnostusurakan. Toimittajaksi valittiin hinnaltaan halvimman urakkatarjouksen tehnyt Relax-Rakenne Oy. Alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisesti liikuntapalvelukokonaisuus on varannut oikeuden jatkaa laadittua sopimusta yhdellä (1) optiokaudella vuodelle 2019 alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla.

This decision was published on 26.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
liikuntajohtaja