Helsinki City Running Day 2018 -tapahtumayhteistyösopimus

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-002847
More recent handlings
§ 3

Helsinki City Running Day 2018 -tapahtumayhteistyösopimus

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti tehdä 21.2.2018 yhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelun ja Suomen Urheiluliitto ry:n kesken 19.5.2018 Helsingissä järjestettävästä Helsinki City Running Day tapahtumasta siten, että liikuntapalvelun osuutena maksetaan 10 000 € + alv. 24 % vuoden 2018 määrärahoista ja lisäksi myönnetään liitteenä olevan sopimuksen (Liite 1) mukaiset tilat Töölön Kisahallista sopimuksessa määritetyille ajoille hintaan 3 000 € normaalihinnan ollessa 13 000 €.

Päätöksen perustelut

SUL järjestää 19.5.2018 Helsinki City Running Dayn. Tämä juoksun superpäivä kerää saman tapahtuman alle perinteiset juoksutapahtumat Helsinki City Maratonin (HCM), Helsinki City Run:in (HCR), lasten Minimaratonin sekä uusina sarjoina maratonviestin ja Helsinki City 5 –sarjan.

HCM on Suomen suosituin maraton, joka kerää vuosittain noin 4 000 juoksijaa. HCM on juostu vuodesta 1981 lähtien. Vuonna 2018 HCM:n reitti on Helsingin keskustassa. Juoksijoista yli 60 % on miehiä ja vajaa 40 % naisia. Osallistujia on noin 70 eri maasta.

HCR on Suomen suurin puolimaraton, joka juostaan Helsingin keskustassa. HCR-juoksutapahtumaan osallistuu noin 13 000 juoksijaa yli 40 maasta. Noin 50 % osallistujista on miehiä ja 50 % naisia.

Liikunnan palvelu solmii SUL:n kanssa yhteistyösopimuksen, jotta Helsinki City Running Day juostaan vuonna 2018 Helsingissä. Yhteistyösopimus on linjassa Helsingin strategiaohjelman kanssa, jonka tavoitteena on lisätä tasokkaiden ja kaupunkia elävöittävien tapahtumien määrää Helsingissä.

This decision was published on 23.03.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö

Attachments

1. Helsinki City Running Day, sopimus 2018

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.