Beach Volleyn SM-kiertue 2018 -tapahtumayhteistyösopimus

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-002848
More recent handlings
§ 2

Beach Volleyn SM-kiertue 2018 -tapahtumayhteistyösopimus

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti tehdä 14.2.2018 yhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikunnan palvelukokonaisuuden ja Hietsu Beach Volley ry:n kesken 13.-15.7.2018 Helsingissä järjestettävästä Bech Volleyn SM-kiertueesta siten, että liikuntapalvelun osuutena maksetaan 3 000 euroa + alv. 24 % vuoden 2018 määrärahoista ja lisäksi myönnetään tapahtumalle käyttöön ilmaiseksi sopimuksen mukaiset (Liite 1) tilat ja katsomolohkot Hietarannasta, toimitetaan sopimuksen mukainen hiekka Rautatientorille sekä suoritetaan rannan möyhennys (arvo tapahtumanjärjestäjälle 14 000 €).

Päätöksen perustelut

Tapahtumayhteistyösopimus mahdollistaa, että Hietsu Beach Volley ry voi järjestää Beach Volleyn SM-kiertueen Helsingissä 13.–15.7.2018 Hietarannan uimarannalla ja Rautatientorilla. Molempiin on vapaa pääsy. Erityisesti Rautatientorin tapahtuman tavoitteena on tuoda lajia esille mahdollisimman monelle helsinkiläiselle ja kaupungissa vieraileville. Tapahtumayhteistyösopimus on linjassa Helsingin strategiaohjelman kanssa, jonka tavoitteena on lisätä tasokkaiden ja ennen kaikkea kaupunkia elävöittävien tapahtumien määrää Helsingissä.

Helsingin kaupunki on Beach Volleyn SM-kiertueen Helsingin turnauksen nimikumppanin lisäksi tapahtuman toinen pääyhteistyökumppani. Beach Volleyn SM-kiertueen viestinnässä ja markkinoinnissa huomioidaan Helsingin kaupungin tarjoamat palvelut ja markkinointitoimenpiteet hajautetaan huhti-heinäkuulle 2018.

Tapahtumayhteistyösopimus sisältää vastikkeellisuutta, jonka mukaan Hietsu Beach Volley ry järjestää ilmaista, kaikille kaupunkilaisille avointa rantalentopallo-opetusta Helsingin uimarannoilla kesällä 2018.

This decision was published on 23.03.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Minna Rehn, suunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö

Attachments

1. HietsuBeach-sopimus 2018

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.