Lastenpsykiatrian tilapäisten tilojen hankesuunnitelman hyväksyminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-002993
More recent handlings
Case 9. / 440 §

Lastenpsykiatrian tilapäisten tilojen hankesuunnitelman hyväksyminen

Helsinki City Board

Päätös

A

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lastenpsykiatrian tilapäisten tilojen vuokraamista koskevan 12.3.2018 päivätyn hankesuunnitelman, siten että hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 5 904 588 euroa helmikuun 2018 kustannustasossa ja vuokra-aika on 1.7.2018-30.6.2023. Päätös tehdään ehdolla, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee päätöksen tilojen vuokrauksesta.

B

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilapalveluiden toimitilavuokrausyksikön päällikön allekirjoittamaan vuokrausta koskevat asiakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jatkossa HUS)lastenpsykiatrian yksikkö vastaa päivystyksellisen ja kiireellisen lastenpsykiatrisen osastohoidon tarpeesta HUS- ja Eksote-alueilla. Nykyiset tilat Kätilöopistolla on asetettu käyttökieltoon sisäilmaongelmien takia.

Close

HUS:n ja Helsingin kaupungin Laakson yhteissairaalan neuvotteluissa todettiin, että lastenpsykiatrin tilapäisiä tiloja koskeva hanke on kiireellinen ja että hanke tulee toteuttaa tilapäistiloilla siten, että Helsingin kaupunki kilpailuttaa hankinnan ja edelleen vuokraa tilat HUS:lle. Kivelän alue on kaupungin hallinnassa. Prosessi tällä ratkaisulla on sujuvampi. Helsingin kaupunki päättää hankinnasta ja edelleen vuokrauksesta siten, että HUS ottaa vastatakseen kaikki hankinnasta ja vuokrauksesta syntyvät kustannukset. Päätös hankesuunnitelma hyväksymisestä tehdään ehdolla, että HUS tekee päätöksen tilojen vuokrauksesta.

Nykyiset tilat Kätilöopistolla on asetettu käyttökieltoon. Nykyisille tiloille on välttämätöntä löytää väliaikainen ratkaisu Meilahden sairaala-alueen läheisyydestä. Pysyvät uudet tilat on suunniteltu Laakson yhteissairaalan psykiatrian toimintojen yhteyteen. Hankkeen kiireellisyydestä johtuen tilojen toteuttaminen siirrettävillä tilaelementeillä Kivelän sairaala-alueelle osoittautui parhaimmaksi.

Tilapäiset tilat on tarkoitus toteuttaa Kivelän sairaala-alueelle osoitteeseen Pohjoinen Hesperiankatu 27 (kiinteistötunnus 091-14-481-36) sijoitettavilla vuokrattavilla tilaelementtirakennuksella. Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden tilapalvelut vuokraa tilat edullisimmalta tarjoajalta ja vuokraa ne edelleen lastenpsykiatrian toimintatiloiksi HUS:lle. HUS:n ja Helsingin kaupungin yhdessä sopiman menettelyn mukaisesti Helsingin kaupunki on kilpailuttanut lastenpsykiatrian tilapäisten tilojen toteutuksen. Esisopimuksen mukaan HUS vuokraa tilat käyttöönsä Helsingin kaupungilta.

Tilojen tarjoaja vastaa kohteen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä tarvittavista viranomaisluvista. Tarjoaja on kohteen suunnittelusta vastaavana velvollinen huolehtimaan, että rakennus toimitetaan rakennusluvan, rakentamisesta annettujen määräysten ja asetusten sekä tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankesuunnitelma ja sen liitteet ovat liitteinä 1 ja 2.

Voimassa oleva asemakaava ja tonttitiedot

Tontilla on voimassa asemakaava nro 10296, joka on hyväksytty 7.2.1997 ja saanut lainvoiman 21.3.1997. Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta 26 770 km2. Kaavassa lastenpsykiatrian rakennuspaikalla ei ole rakennusalaa, eli hanke poikkeaa asemakaavasta. Poikkeamista voidaan kuitenkin pitää vähäisenä ja tarkoituksenmukaisena. Hankkeelle on mahdollista saada viiden vuoden määräaikainen poikkeamislupa rakennusvalvontapäällikön päätöksellä. Poikkeamispäätökselle on mahdollista saada viiden vuoden jatkolupa.

Hankkeen rahoitus

Hanke ei sisälly Helsingin kaupungin talousarvion vuokra- ja osakekohteiden uudis- ja peruskorjausohjelmaan, koska kyse on edelleenvuokrauksesta.

Vuokranmäärä

HUS maksaa Helsingin kaupungille koko tilakustannuksen siten, että Helsingin kaupungin tilahankkeiden käsittelyohjeiden (kaupunginhallitus 14.12.2013 § 1208) mukainen yleiskustannus 0,50 euroa/htm²/kk sisältyy vuokraan. Pääomavuokra jyvitettynä 60 kk vuokra-ajalle on enintään 40,70 euroa/htm²/kk. Lopullinen vuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Vuokramaksu neuvotellaan HUS:n kanssa siten, että 31.12.2020 asti voimassa olevan Soten poikkeuslain (Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain muuttamisesta) ehdot täyttyvät. Mikäli optiokaudet käytetään on pääomavuokra jyvitettynä 123 kk vuokra-ajalle 26,20 euroa/htm²/kk.

Ylläpitovastuun osalta on sovittu tarjouspyynnön mukaisesti, että talotekniikan ylläpito sisältyy tilaelementtitoimitukseen ja pääomavuokraan. Muun ylläpidon osalta Helsingin kaupunki, HUS ja tilaelementtien toimittaja sopivat, että muusta ylläpidosta huolehtii Helsingin kaupunki, kuten muualla Kivelän sairaala-alueella, ja perii tästä ylläpitovuokran toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Toteutunut ylläpitokustannus tarkistetaan vuosittain. Arvio vuokraan lisättävästä muun ylläpidon osuudesta on noin 3 euroa/htm²/kk.

Hankkeen aikataulu ja toteutus

Hankepäätöksen mukainen tilojen vuokra-aika on 1.7.2018 -30.6.2023. Hankepäätöksen mukaiset optioajat ovat 1.7.2023 - 30.7.2025, 1.8.2025 - 31.8.2027 ja 1.9.2028 - 30.9.2029. Lastenpsykiatrian tilojen arvioitu enimmäislaajuus on 2410 htm².

Hanke toteutetaan ja otetaan käyttöön vuoden 2018 aikana. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa tarjoaja. Tilat rakennetaan täysin valmiiksi käyttäjän ja kaupungin yhdessä sopimaan sekä viranomaisten hyväksymään käyttökuntoon. Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus vuokraa tilat tarjoajalta ja vuokraa ne edelleen HUS:lle.

Vuokra-aika ja vuokranmaksuvelvollisuus alkavat, kun tilat on luovutettu käyttöön.

Close

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 03.05.2018 § 55

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle HUS:n ja Helsingin kaupungin yhdessä sopiman menettelytavan mukaisesti lastenpsykiatrian tilapäisten tilojen vuokraamista koskevan 12.3.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankepäätös tehdään sekä vuokra-ajasta että optioista. Vuokrapäätös tehdään vuokra-ajalle 1.7.2018 - 30.6.2023. Koska arvonlisäveroton pääomitettu vuokrasumma vuokra-ajalle on 5 154 587 euroa ja rakennuttamisen kustannukset sekä lisä- ja muutostyövaraus yhteensä enintään 750 000 euroa, yhteensä enintään 5 904 588 euroa helmikuun 2018 kustannustasossa hankepäätöksen tekee kaupunginhallitus.

Helsingin kaupunki edelleen vuokraa tilat HUS:lle. Päätös tehdään ehdolla, että HUS tekee päätöksen vuokrauksesta. Samalla kaupunginhallitus päättää oikeuttaa toimitilavuokrausyksikön päällikön tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia vuokraukseen liittyviin asiakirjoihin.

HUS maksaa Helsingin kaupungille koko tilakustannuksen siten, että Helsingin kaupungin tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukainen yleiskustannus 0,50 euroa/htm²/kk sisältyy vuokraan. Pääomavuokra jyvitettynä 60 kk vuokra-ajalle on enintään 40,70 euroa/htm²/kk. Lopullinen vuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Vuokramaksu neuvotellaan HUS:n kanssa siten, että 31.12.2020 asti voimassa olevan Soten poikkeuslain ehdot täyttyvät (Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain muuttamisesta). Mikäli optiokaudet käytetään, pääomavuokra jyvitettynä 123 kk vuokra-ajalle on 26,20 euroa/htm²/kk.

Ylläpitovastuun osalta on sovittu tarjouspyynnön mukaisesti, että talotekniikan ylläpito sisältyy tilaelementtitoimitukseen ja pääomavuokraan. Muun ylläpidon osalta Helsingin kaupunki, HUS ja tilaelementtien toimittaja sopivat, että muusta ylläpidosta huolehtii Helsingin kaupunki, kuten muualla Kivelän alueella, ja perii tästä ylläpitovuokran toteutuneen mukaan. Toteutunut ylläpitokustannus tarkistetaan vuosittain.
Arvio vuokraan lisättävästä muun ylläpidon osuudesta on noin 3 euroa/htm²/kk.

Hankepäätöksen mukainen tilojen vuokra-aika on 1.7.2018 - 30.6.2023 ja hankepäätöksen mukaiset optioajat ovat 1.7.2023 - 30.7.2025 + 1.8.2025 - 31.8.2027 + 1.9.2028 - 30.9.2029. Lastenpsykiatrian tilojen arvioitu enimmäislaajuus on 2410 htm².

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi
Close

This decision was published on 02.07.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Attachments

2. HUS lastenpsykiatria hankesuunnitelman liitteet

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.