Osallistuminen EU:n 6Aika strategiasta rahoitettavan hankkeen Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) toteuttamiseen

HEL 2018-002994
More recent handlings
§ 8

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 EU:n 6Aika-strategiasta rahoitettavalle hankkeelle ”CoHeWe”

Strategiajohtaja

Päätös

Vt. strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle vuodelle 2020 enintään 78 489 euroa (projektinumero 10980010041801) hankkeen ”6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe)” kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

CoHeWe-hankkeen tavoitteena on edistää yritysten ja kaupunkien yhteistyötä uusien asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämisessä ja kokeiluissa. Helsingin osahankkeen toteuttajana toimii Forum Virium Helsinki Oy ja Helsinki on sitoutunut maksamaan hankkeen kuntarahaosuuden. Osahankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Hanke on käynnistynyt 2018 ja jatkuu vuoteen 2020.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt ”6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe)” hakemuksen päätöksellään 26.3.2018 § 79 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 17.9.2018 hankekoodilla A74215.

Helsingin osahankkeen toteuttajana toimii Forum Virium Helsinki Oy ja osahankkeen hyväksytty kustannusarvio on 429 144 euroa, josta tuen osuus on 287 525 euroa ja Helsingin kuntarahoitusosuus 141 619 euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2020. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut-yksikkö on mukana hankkeen ohjausryhmässä, seuraa hankkeen toteuttamista ja maksaa hankkeen kuntarahaosuuden erikseen sovitulla tavalla. Hankkeelle maksettava määräraha tulee kirjata avatulle projektirakenneosalle 10980010041801. Forum Virium Helsinki Oy:n tulee toimittaa raportti hankkeen hyväksytyistä kustannuksista ja tukiosuuksista Helsingin kaupungin elinkeino-osastolle viimeistään ennen vuoden 2020 maksuerän maksamista. Lisäksi hankkeen loppuraportti tulee toimittaa Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 31§ 11.2.2020 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Vt. strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen rahoittajalta saadun rahoituspäätöksen (A74215) ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 26.02.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Sami Sarvilinna
vt. strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö