Osallistuminen EU:n 6Aika strategian rahoittaman hankkeen toteuttamiseen

HEL 2018-002999
More recent handlings
§ 27

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2019 hankkeelle ”6Aika Citylogistiikan uudet ratkaisut”

Elinkeinojohtaja

Päätös

Vs. elinkeinojohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle enintään 77 788 euroa vuodelle 2019 hankkeen ”6Aika Citylogistiikan uudet ratkaisut” kuntaosuuden maksamiseksi Forum Virium Helsinki Oy:lle (projektinumero 10980010041601).

Päätöksen perustelut

Hanke toteuttaa kuuden suurimman kaupungin yhteistä 6Aika strategian avoimet innovaatioalustat teemaa. Forum Virium Helsinki Oy toteuttaa Helsingin kaupungin osahankkeen ja kaupunki on sitoutunut maksamaan sen kuntaosuudet. Määrärahapäätökset kuntaosuuksista tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt ”6Aika Citylogistiikan uudet ratkaisut” hakemuksen päätöksellään 26.3.2018 § 78, ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liitolta 20.6.2018 hankekoodilla A73975.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 337 065 euroa, josta EU-tuen osuus on 892 731 euroa. Hankkeen hallinnoijana toimii Turun kaupunki. Forum Virium Helsinki Oy toteuttaa Helsingin kaupungin osahankkeen yhteistyössä kaupungin toimialojen kanssa ja sen kokonaisbudjetti on 383 001 euroa, josta EU:n ja valtion tuki on yhteensä enintään 256 610 euroa ja Helsingin kuntarahoitusosuus 126 391 euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2020. Osahankkeen maksettavat kuntaosuudet tulee kirjata avatulle projektirakenneosalle. Osahankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita. Ennen viimeistä kuntaosuuden maksamista tulee Forum Virium Helsinki Oy:n toimittaa kaupungille selvitys osahankkeen toteutuneista kustannuksista.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 8.2.2019 § 27 jakanut talousarviokohdan 1 50 04 määrärahan elinkeinojohtajan käytettäväksi.

Vs. elinkeinojohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen,
tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 15.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Santtu von Bruun
vs. elinkeinojohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö