Vahinkotapahtuma Mellunmäen luistelukentällä 16.1.2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003176
More recent handlings
§ 22

Vahinkotapahtuma Mellunmäen luistelukentällä 16.1.2018

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hylätä ********** vahingonkorvaushakemuksen ja vaatimuksen ansionmenetyksen korvaamisesta.

Päätöksen perustelut

********** on 14.3.2018 toimittanut Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuudelle vahingonkorvaushakemuksen koskien hakijalle 16.1.2018 sattunutta vahinkotapahtumaa Mellunmäen luistelukentällä.

Hakija on 16.1.2018 ollut luistelemassa Mellunmäen luistelukentällä, jossa luistimen terä on osunut maahan aiheuttaen hakijan kaatumisen. Tämän seurauksena hakijan vasemman jalan reisiluu on murtunut ja se on operoitu Peijaksen sairaalassa 18.1.2018. Hakija on esittänyt korvausvaatimuksen aiheutuneesta ansionmenetyksestä, jonka veroton summa on 1256,60 euroa sekä hänen vastuulleen jääneen 100,00 euron omavastuuosuuden korvaamista vakuutusyhtiön korvattua muun vahingon.

Hakijan on hakemuksessaan esittänyt, että luistelukentällä on ollut useita kohtia, joissa maa-aines on ollut esillä. Hakijan mukaan kenttää ei oltu jäädytetty riittävän hyvin.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden selvityksen mukaan kentän jäädytystilanne tapahtumapäivänä on ollut hyvä. Vahinkopaikan jäädytystilanteesta saadun selvityksen mukaan vahinkotapahtumaa edeltävänä päivänä 15.1.2018 klo 10:49 kentän tilanne on todettu koodilla ’jäädytetty’ eli kunto on ollut hyvä samoin kuin vahinkoa seuraavana päivänä 17.1.2018 klo 12:03. Tapahtumapäivänä kenttä on ollut avoinna ja vahingon sattuessa kentän valaistus on ollut päällä. Vahingon tapahtuessa kentän henkilöstö on ollut jäädyttämässä kentän toista päätyä. Kentän henkilöstön mukaan tapahtumapaikan jäätilanne on ollut hyvä etenkin siinä päässä, missä tapaturma on sattunut.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuus on asianmukaisesti huolehtinut luistinkentän kunnossapidosta eikä se näin ollen ole vastuussa hakijalle sattuneen vahingon korvaamisesta. Hakija ei ole esittänyt sellaista perustetta, että hakijalle sattunut vahinko olisi tapahtunut Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden tuottamuksesta. Hakijan vahingonkorvaushakemus ja vaatimus ansionmenetyksen korvaamisesta tulee siten hylätä.

This decision was published on 15.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tiina Kangas-Alku, lainopillinen avustaja, puhelin: 0931021197

tiina.kangasalku@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja

Attachments

1. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 25 k., HeTiL 13 §
2. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 25 k.
3. Confidential: JulkL 24 § 1 mom 25 k.

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.