Osallistuminen Euroopan Unionin Urban Innovative Actions rahoitusohjelman hankehakuun hankkeella "HOPE"

HEL 2018-003362
More recent handlings
§ 71

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2019 hankkeelle ”HOPE”

Elinkeinojohtaja

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikölle enintään 2 195 679 euroa (projektinumero 1098059) vuodelle 2019 hankkeen ”Healthy Outdoor Premises for Everyone (HOPE)” kustannusten maksamiseksi. Määrärahalle saadaan EU:n tukea yhteensä enintään 2 030 911 euroa. Määrärahassa on huomioitu partnereille välitettävien EU-tukiosuuksien lisäksi Forum Virium Helsinki Oy:lle (projektinumero 1098059006) maksettava kuntaosuus.

Päätöksen perustelut

HOPE-hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla ilmanlaadun mittaamisen, seuraamisen ja parantamisen innovatiivisia keinoja Jätkäsaaren alueella. Elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut -yksikkö toimii hankkeen hallinnoijana sekä kaupungin edustajana ja vastuutahona kyseisessä hankkeessa. Hankkeelle tehdään määrärahapäätökset kalenterivuosittain. Hanke on käynnistynyt 2018 ja jatkuu vuoteen 2021.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt HOPE-hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 29.3.2018 § 81 ja hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen EU:n Urban Innovative Actions (UIA) -ohjelmasta.

Hanketta hallinnoi Helsingin kaupunki ja partnereina ovat Forum Virium Helsinki Oy, Helsingin yliopisto, Vaisala, HSY, Ilmatieteenlaitos ja Useless Company Oy. Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset vuonna 2019 ovat 482 580 euroa, jonka lisäksi Helsingin kaupunki varautuu maksamaan Forum Virium Helsinki Oy:lle kuntaosuutta 32 251 euroa. Lisäksi Helsinki varautuu välittämään hankekumppaneiden tukiosuuksia, joita on arviolta 1 680 848 euroa. Tukia määrärahalle saadaan arviolta yhteensä 2 030 911 euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 5 701 575 euroa, jolle saadaan EU:n tukea enintään 4 561 260 euroa. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 1 179 000 euroa, josta EU:n tuki on enintään 943 200 euroa. Helsingin kaupungin erikseen maksettava kuntarahoitusosuus on enintään 100 000 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098059 ja sille sovitut alaprojektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen hallinnoijalle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Elinkeinojohtajan päätös on sidottu hankkeen EU:n Urban Innovative Actions -ohjelmasta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

This decision was published on 01.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö