EU-hankehakemus Life IP Clima -ohjelmasta (Towards Carbon Neutral Municipalities)

HEL 2018-003508
More recent handlings
§ 18

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2023 hankkeelle ”Towards Carbon Neutral Municipalities (Canemure)”

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluille enintään 105 000 euroa vuodelle 2023 käytettäväksi hankkeen ”Towards Carbon Neutral Municipalities” (Canemure) (projektinumero 1098056) kustannuksiin. Myönnetylle määrärahalle saadaan EU:n tukea arviolta 49 959 euroa, Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 55 041 euroa.

Päätöksen perustelut

Canemure-hankkeen tavoitteena on toimeenpanna ilmasto- ja energiastrategiaa Suomessa toteuttamalla keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmaa (KAISU). Helsingin osahankkeessa edistetään vähähiilisiä hankintoja ja selvitetään, miten hiilijalanjälki pystyttäisiin parhaiten huomioimaan osana hankintoja. Helsingin osahankkeen päätoteuttajana ja vastuutahona toimii kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut.

Hanke toteutetaan vuosina 2019–2024. Määrärahapäätökset hankkeelle tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Canemure-hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 22.4.2018 § 104 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen EU:n LIFE-ohjelmasta.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 14,5 miljoonaa euroa, josta Helsingin osahankkeen kustannukset ovat 599 504 euroa. Helsingin osahankkeelle saatavat tuet ovat enintään 299 752 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero (1098056) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 9 § 18.1.2023 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

This decision was published on 20.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sara Kuusi, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32204

sara.kuusi@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö