Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2018

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003539
More recent handlings
Case 5. / 123 §

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.12.2018

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.12.2018 esittämään, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan 1.1.2019 alkaen Satu Heikintalo.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä Satu Heikintalon Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukunnan jäseneksi 1.1.2019 alkaen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %. Yhtiön muut omistajat ovat Espoon (18,8 %), Vantaan (18,8 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) (5 %). Lisäksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy, Koulutuskuntayhtymä Omnia ja Vantaan Tilapalvelut Oy omistavat kukin Seuren yksittäisiä osakkeita.

Ylimääräinen yhtiökokous

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitus on kutsunut koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 19.12.2018. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen puheenjohtajan valintaa.

Hallituksen puheenjohtajana toiminut Marja-Liisa (Marju) Pohjaniemi on ilmoittanut eroavansa tehtävästään eläkkeelle jäämisen vuoksi, joten yhtiön hallitukselle on tarpeen valita uusi puheenjohtaja. Yhtiön osakassopimuksen mukaan puheenjohtajaksi valitaan Helsingin kaupungin nimeämä ehdokas.

Uutta puheenjohtajaa on haettu kaupunkikonsernin ulkopuolelta Hallituspartnerit Helsinki ry:n avulla. Osaamisensa ja aiemman kokemuksensa perusteella tehtävään on tarkoituksenmukaista nimittää Satu Heikintalo. Hänellä on aiempaa hallitus- sekä puheenjohtajakokemusta muun muassa Nokian Renkaat Oyj:stä, Altia Oyj:stä ja Berggren Oy:stä sekä kokemusta tulosvastuullisista liikkeenjohdollisista työtehtävistä.

Tarkoituksena on käynnistää muiden omistajien kanssa keskustelut yhtiön hallituksen koon ja kollektiivisen osaamisen määrittelemisestä niin, että ne palvelevat yhtiön toiminnan volyymien voimakkaasta kasvusta ja toimintaympäristön mahdollisista suurista muutoksista johtuvia muuttuneita tarpeita. Tähän samaan kokonaisuuteen liittyy myös yhtiön hallituspalkkioiden perusteena olevan ryhmittelyn ajantasaisuuden arviointi. Seure kuuluu tällä hetkellä palkkioryhmään C, jossa puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 240 euroa ja hallituksen kokouspalkkiot 225 euroa.

Neuvottelukunta

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:llä on neuvottelukunta, joka toimii yhtiön hallituksen apuelimenä. Yhtiön jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus nimetä yksi jäsen neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Marju Pohjaniemi on ollut kaupungin nimeämä jäsen Seuren neuvottelukunnassa ja toiminut neuvottelukunnan puheenjohtajana. Seuren uudeksi puheenjohtajaksi valittava henkilö on tarkoituksenmukaista nimetä aiemman käytännön mukaisesti myös kaupungin edustajaksi neuvottelukuntaan.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen toimielimiin.

Close

This decision was published on 27.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi