Oikaisuvaatimus rehtorin virkaan ottamisesta

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003559
More recent handlings
§ 13

Kalasataman peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Vs. perusopetusjohtaja päätti ottaa Kalasataman peruskouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0044) toistaiseksi kasvatustieteen maisteri Mari Heikkisen. Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virantoimitus alkaa 4.6.2018. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Kalasataman peruskouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi 1.4.2018. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 2.2.2018. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 4.2.2018. Hakuaika päättyi 19.2.2018.

Kalasataman peruskoulussa on yleisopetuksen luokat 1-3 sekä 11 SLI-ryhmää, jotka on tarkoitettu oppilaille, joilla on kielellinen erityisvaikeus. Koulu toimii kahdessa toimipisteessä. Koulu kasvaa vähitellen noin 700 oppilaan yhtenäiseksi peruskouluksi. Rehtori vastaa toisen rakennusvaiheen pedagogisesta suunnittelusta.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Virkaan jätti 19.2.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 23 hakijaa. Yksi hakija peruutti hakemuksensa videohaastattelun ja ensimmäisen haastattelun jälkeen. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella ansioituneimmat hakijat ja joilla oli eniten rehtorikokemusta. He olivat: ********** Videohaastattelussa kysyttiin hakijoiden johtamiskokemuksesta ja johtamisperiaatteita, oppilaan tuen toteuttamista sekä näkemystä Kalasataman peruskoulun oppimisympäristöstä tulevaisuudessa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella ensimmäiseen haastatteluun 12.3.2018 kutsuttiin seuraavat hakijat: ********** Haastatteluihin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Kalasataman peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja ********** sekä henkilöstösuunnittelija **********

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja kehittämisnäkemysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousivat ********** ja ********** Heidät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy. Henkilöarvioinnin jälkeen ********** ja ********** kutsuttiin toiseen haastatteluun 28.3.2018. Haastatteluun osallistuivat samat henkilöt kuin ensimmäiseen haastatteluun.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 2000. Lisäksi hän on suorittanut 60 opintopisteen laajuiset erityisopettajan opinnot 2006, opetushallinnon tutkinnon 2010 sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon 2012. Hakija on toiminut kesäkuusta 2010 alkaen Savion koulun rehtorina Keravan kaupungilla. Aikaisemmin hän on työskennellyt Savion koulussa erityisopettajana (2008-2010), erityisluokanopettajana (2006-2008) sekä luokanopettajana (2002-2006). Vuosina 2007-2010 hän toimi opettajan työn ohella Keravan kaupungilla erityisopetuksen koordinaattorina. Lisäksi hän on toiminut luokanopettajana Seutulan koulussa Vantaalla (2000-2002). Hakija on suorittanut KuntaJoko-johtamiskoulutuksen 2017.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 2000. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 2003 ja yo-merkonomin tutkinnon vuonna 1989. Hakija on toiminut Helsingin kaupungilla rehtorina vuodesta 2004 alkaen. Aikaisemmin hän on työskennellyt Helsingin kaupungilla luokanopettajana (1999-2004). Hän on osallistunut Aalto-yliopiston Work Design -koulutukseen 2018, Knowledge Management -kurssille 2018 sekä Opetushallituksen Uuden oppilaitosjohdon koulutukseen 2004. Lisäksi hän on suorittanut JOVA-johtamisvalmennuskoulutuksen vuonna 2006 ja APUVA-apulaisrehtorikoulutuksen vuonna 2005.

********** on rehtorikokemusta 7,5 vuotta. Hän johtaa 440 oppilaan koulua, jossa on luokkia esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan, yhdeksän erityisluokkaa ja henkilöstöä reilut 50. ********** on rehtorikokemusta 13,5 vuotta. Hän johtaa 270 oppilaan ala-asteen koulua, jossa on kaksi erityisluokkaa ja henkilöstöä lähes 30. Kummallakin hakijalla on pitkäaikaista opettajakokemusta.

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Molemmilla hakijoilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. He ovat lisäksi suorittaneet johtamiskoulutuksia. Heillä on kokemusta oppimisympäristöjen kehittämisestä.

********** valintaa puoltavat seuraavat ansiot: Hänellä on kokemusta erityisopetuksesta ja koulusta, jossa on opetusta esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Hänellä on kokemusta myös oppimisympäristöjen suunnittelusta koulujen rakennusprojektien yhteydessä. Hänen kokemuksestaan katsotaan olevan hyötyä, kun Kalasataman koulu kasvaa lähivuosina isoksi yhtenäiseksi peruskouluksi. ********** on osallistunut Keravalla kuntatason opetussuunnitelman tekemiseen sekä toiminut johtoryhmärehtorina ja aluerehtorina. Haastattelun perusteella ********** eduksi luetaan vahva pedagoginen näkemys oppilaan monipuolisesta ja joustavin järjestelyin toteutettavasta tuesta. Haastattelussa ********** tuo esille selkeän, hyvin jäsentyneen johtamistavan sekä oppilaslähtöisen johtamisotteen. Hän kuvaa pedagogisen johtamisnäkemyksensä konkreettisiksi johtamisteoiksi. Lisäksi ********** kuvaa konkreettisin esimerkein, minkälaisilla rakenteilla ja prosesseilla hän on johtanut ja kehittänyt koulua. Myös henkilöarviointi tukee valintaa. ********** arvioitiin ottaen huomioon perustuslain mukaiset nimitysperusteet koulutuksen, työkokemuksen sekä kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi, kyvykkäimmäksi ja soveliaimmaksi Kalasataman peruskoulun rehtorin virkaan.

Kalasataman peruskoulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 17.5.2017 tekemän delegointipäätöksen (§22) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 30.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 310 86293

virve.kemppi@hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83012

hanna.valitalo@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
vs. perusopetusjohtaja