Kivikon hiihtohallissa sijaitsevien tilojen vuokraaminen HTT Ratkaisut Oy:lle

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003665
More recent handlings
§ 13

Kivikon hiihtohallissa sijaitsevien tilojen vuokraaminen HTT Ratkaisut Oy:lle

Liikuntajohtaja

Päätös

Merkittiin, että edellisen vuokralaisen vuokrasopimus tiloista on päättynyt 31.3.2018.

Liikuntajohtaja päätti vuokrata Kivikon Hiihtohallista (ratu 51632), osoitteessa Savikiekontie 4, sijaitsevat, karttaliitteeseen merkityt, ensimmäisen kerroksen n. 1 180 m²:n suuruiset tilat sekä kolmannen kerroksen n. 343,80 m²:n suuruiset tilat HTT Ratkaisut Oy:lle liikuntatoimintaa varten ajaksi 1.5.2018 - 31.4.2024 siten, että kuukausivuokrana rakentamisajalta 1.5. - 31.8.2018 peritään 2 834,45 euroa (sis. alv 24 %) ja 1.9.2018 alkaen kuukausivuokrana peritään 9 448,18 euroa (sis. alv 24 %). Muutoin vuokrasopimusehdot määritellään liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen ja vastuunjakotaulukon ehtojen mukaisesti.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

This decision was published on 27.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mia Savolainen, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87812

mia.savolainen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja