Vahingonkorvaus, autovaurio, Zaidankatu 7, Meilahden urheilupuistoalue 2.3.2018

HEL 2018-003689
More recent handlings
§ 40

Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa Meilahden liikuntapuistossa

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hylätä ********** tekemän vahingonkorvausvaatimuksen koskien Meilahden liikuntapuistossa 2.3.2018 aiheutunutta esinevahinkoa.

Päätöksen perustelut

Hakija on toimittanut vahingonkorvausvaatimuksen 26.3.2018 kaupungille. Vahingonkorvausvaatimuksen mukaan hakija oli pysäköinyt autonsa Meilahden liikuntapuiston parkkipaikalle. Tullessaan takaisin autonsa luokse hakija oli huomannut, että auton tuulilasiin oli tullut halkeamia kuljettajan puolelle. Hakijan mukaan halkeamat olivat mitä ilmeisimmin aiheutuneet siitä, että jääkiekko oli lentänyt viereiseltä kentältä auton tuulilasiin. Hakija vaatii kaupungilta vahingonkorvauksena tuulilasin korjaamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Hakija on toimittanut vaatimuksensa liitteenä kuvan säröilevästä tuulilasista, kuitin tuulilasin korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä kartan, josta näkyy auton pysäköintipaikka. Hakija ei ole näyttänyt, että auton tuulilasille aiheutunut vahinko olisi varmasti aiheutunut siitä, että jääkiekko olisi lentänyt siihen viereiseltä kentältä.

Vahingonkorvausoikeudessa lähtökohtana on se, että jokainen joutuu kantamaan kärsimänsä vahingon haitalliset seuraukset itse, ellei jokin erityinen peruste oikeuta korvauksen saamiseen toiselta. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksella tarkoitetaan esimerkiksi huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

Kaupungin tekemän selvityksen mukaan jääkiekkokaukalon päädyssä on ollut 120 cm korkea kaukalo ja sen päällä vielä 180 cm korkea teräsverkko. Lisäksi kahden metrin päässä kaukalosta on ollut aita ja tiheäsilmäinen verkko, joiden korkeus on ollut yhteensä neljä metriä. Aita ja verkko ovat sijainneet kaukalon ja parkkipaikan välissä. Aita ja verkko ovat olleet tapahtuma-aikaan hyvässä kunnossa eli verkossa ei ole ollut esimerkiksi reikiä.

Hakija ei ole tuonut esiin seikkoja, joiden perusteella kaupungin voitaisiin katsoa aiheuttaneen vahinkoa tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Kaupunki on huolehtinut jääkiekkokaukalon ympäristön turvallisuudesta asianmukaisesti asentamalla kaukalon ympärille riittävän korkeita suoja-aitoja ja -verkkoja. Näin ollen kaupunki ei ole vastuussa vahingosta eikä kaupunki ole velvollinen korvaamaan hakijan vaatimia kuluja.

This decision was published on 30.09.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jyrki Inkinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87904

jyrki.inkinen@hel.fi

Ilona Syvälä, korkeakouluharjoittelija, puhelin: 09 310 25441

ilona.syvala@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja

Attachments

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.