Tarvepäätös toimitilojen käyttöön ottamisesta kaupunkiympäristön toimialalta Digitalents Helsinki -hankkeelle

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-003867
More recent handlings
§ 27

Tarvepäätös toimitilojen käyttöön ottamisesta kaupunkiympäristön toimialalta Digitalents Helsinki -hankkeelle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja hyväksyi päätöksen perusteluissa kuvatun tarveselvityksen ja päätti toimialan tilatarpeesta nuorisopalvelukokonaisuuteen kuuluvalle Digitalents Helsinki -hankkeelle. Hankkeelle tarvittavat tilat vuokrataan kaupungin sisäisin vuokrausperustein kaupunkiympäristön toimialalta.

Vuokrattavat tilat ovat:

1

Osoitteessa Lapinlahdenkatu 16, rakennus 11 sijaitseva 336 htm²:n suuruinen 1 kerroksen liikehuoneisto 11.4.2018 alkaen toistaiseksi. Tilan vuokra on 4368 euroa (alv 0%) kuukaudessa (13 euroa/m²/kk) ja sopimuksen ensimmäinen mahdollinen päättymispäivä on 31.12.2018.

2

Osoitteessa Länsisatamankatu 23a sijaitseva 240 htm²:n suuruinen 1 kerroksen liikehuoneisto 11.4.2018 - 31.12.2018 väliseksi ajaksi. Tilan vuokra on 3 600 euroa (alv 0%) kuukaudessa (15 euroa/m²/kk) ja ensimmäinen mahdollinen päättymispäivä on 1.9.2018.

Vuokrauksesta laaditaan vuokrasopimus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan välille. Muut sopimuksen ehdot ovat tavanomaiset sisäiset vuokrasopimusehdot liitteessä esitetyin vastuujaoin.

Lisäksi toimialajohtaja päätti valtuuttaa toimialan tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan sisäisen vuokrasopimuksen toimitilojen käyttöön ottamisesta kaupunkiympäristön toimialalta.

Päätöksen perustelut

Digitalents Helsinki -hankkeen tavoitteena on kehittää nuorten urapolkuja korkean teknologian digitaalisille aloille, saada nuoret (18-29-vuotiaat) osallisiksi työelämästä keskittymällä digitaalisten ja työelämäkykyisyyden taitojen kehittämiseen sekä luoda hyvä ja toimiva verkosto, jonka tarkoituksena on lisätä ja ylläpitää eri toimijoiden, kuten korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyötä jakamalla kontakteja, tietoa ja hyviä käytänteitä. Tavoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden tuloksena nuoret työllistyvät digitaalisille aloille, kehittyvät työelämäntaidoissa hankkeen yhteisön ja ammattilaisten sekä yritysten ja oppilaitosten verkoston avulla sekä saavat yritysyhteistyötahojen kautta taitoja tulevaisuuden asiantuntijatyöhön, jossa teknologiset keksinnöt tekoäly ja data-analytiikka ovat keskeisessä osassa.

Digitalents Helsinki on kaupungin Innovaatiorahaston rahoittama ja KuVa:n ELO:n ja Kaskon yhteishanke. Vuokrakulut ja muuttoon liittyvät remontti- ja palvelukulut katetaan Digitalents Helsinki -hankkeen budjetista.

Nykyiset tilat on irtisanottu vuokranantajan toimesta. Digitalents Helsinki on toiminut Marian sairaala-alueen rakennus 3:ssa 15.3.2017 lähtien. Rakennus 3 on menossa kattavaan kunnostusremonttiin, jonka aikataulun muutos aiheutti nopean reagointitarpeen uusien tilojen etsinnälle, jotta nykyinen toiminta saadaan turvattua. Nykyiset tilat ovat 797 htm² ja uudet tilat kahdessa osoitteessa ovat yhteensä 576 htm².

Kiireistä tilojen etsintää on tehty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ja tarjotuista kohteista juuri Lapinlahdenkatu 16 rakennus 11, ja Länsisatamankatu 23a ovat osoittautuneet parhaiksi vaihtoehdoiksi tilojen toimivuuden kannalta.

Hankkeen nykyinen rahoituskausi on 31.12.2018 asti. Hanke on hakenut 6Aika-rahoitusta ajalle 1.9.2018-31.12.2019 ja jatkorahoituksesta 2019 on tehty myös erillinen suunnitelma huhtikuun 2018 aikana KuVan ja ELO:n toimesta.

This decision was published on 05.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 09 310 71252

mikko.vatka@hel.fi

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Attachments

1. AAA-SISÄINEN Vastuunjakotaulukko muut hallintokunnat 25.1.2016 alk_

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.