Läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa

HEL 2018-003958
More recent handlings
§ 24

Läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimielimissä läsnäolo- ja puheoikeus on hallintosäännössä mainittujen lisäksi seuraavilla henkilöillä:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
  • kirjastopalvelujen johtaja
Kulttuurijaosto
  • kumppanuuspäällikkö, kumppanuudet ja avustukset -yksikkö
Liikuntajaosto
  •  yksikön päällikkö, kumppanuusyksikkö
Nuorisojaosto
  • kumppanuuspäällikkö, kumppanuusyksikkö

Lisäksi toimialajohtaja päätti, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa on läsnäolo-oikeus viestinnän edustajalla sekä tarvittaessa pöytäkirjanpitäjän teknisellä avustajalla ja ICT-tukihenkilöllä.

Toimialajohtaja päätti samalla, että jonkun edellä mainitun henkilön poissa tai estyneenä ollessa läsnäolo- ja puheoikeus on hänen sijaisellaan tai hänen tehtäviään hoitamaan määrätyllä henkilöllä.

Päätöksen perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 7 §:n mukaan muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ja sen jaostojen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus esittelijöillä ja sen lisäksi pormestarilla, kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, kansliapäälliköllä sekä asianomaisen toimialan apulaispormestarilla ja toimialajohtajalla.

Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää toimialalautakuntien ja niiden jaostojen osalta toimialajohtaja.

Esittelijän aloitteesta muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto voi kuulla asiantuntijoita yksittäisissä asioissa. Asiantuntijalla on läsnäolo- ja puheoikeus vain oman kuulemisensa aikana.

Kaupunginhallitus voi määrätä jäsenensä tai varajäsenensä edustajakseen ja varaedustajakseen toimialalautakuntaan, toimialalautakunnan jaostoon, pelastuslautakuntaan ja liikelaitosten johtokuntaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja sen jaostojen esittelijöistä on toimialajohtajan päätös 13.06.2017, § 17.

This decision was published on 04.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37012

miska.nera@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja