Vahingonkorvaushakemus, joka koskee autolle aiheutuneita vahinkoja Pihlajanmäen kentän vieressä sijaitsevan koulun pysäköintipaikalla

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004047
More recent handlings
§ 11

Vahingonkorvaushakemus, joka koskee autolle aiheutuneita vahinkoja Pihlajanmäen kentän vieressä sijaitsevan koulun pysäköintipaikalla

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päättää hylätä ********** tekemän vahingonkorvausta koskevan hakemuksen koskien 27.9.2017 Pihlajamäen kentän vieressä sijaitsevan yhteiskoulun pysäköintipaikalla autolle aiheutuneita vahinkoja.

Päätöksen perustelut

Hakija on tehnyt vahingonkorvaushakemuksen 6.11.2017. Hakemuksen mukaan 27.9.2017 on Perhon liiketalousopiston liikuntatunnilla Pihlajamäen kentällä tehdyssä jalkapalloharjoituksessa pallo mennyt epäkunnossa olevan suojaverkon läpi ja osunut hakijan auton sivupeiliin hajottaen sen.

Vakuutusyhtiö on kieltäytynyt korvaamasta vahinkoa vastuuvakuutuksen perusteella korvausperusteen puuttuessa.

Saadun selvityksen mukaan kaupungin liikuntapalveluille esitetty vahingonkorvaushakemus ei ole perusteltu.

Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen.

Saadun selvityksen mukaan kyseessä on kaupungin PK-35 ry:lle kokonaisuudessaan 13.3.2012 vuokraama Pihlajamäen kentällä sijaitseva maa-alue, os. Rapakiventie 16. Kentän rakenteiden, ei siis myöskään verkon, osalta vastuita ei ole sopimuksessa osoitettu kaupungin liikuntapalveluille. Sopimuksessa lukee, että ”Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kenttäalueen aitaamisesta” (sopimuskohta 16). Em. sopimuksen perusteella kaupungin liikuntapalvelut ei ole vastuussa ko. kenttäalueen aitaamisesta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

This decision was published on 13.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies , puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja