Suutarinkylän peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004117
More recent handlings
§ 11

Suutarinkylän peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Vs. perusopetusjohtaja päätti ottaa Suutarinkylän peruskouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0025) toistaiseksi kasvatustieteen maisteri Paula Järnefeltin. Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virantoimitus alkaa 11.6.2018. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Suutarinkylän peruskouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi 1.8.2017. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 2.2.2018. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 4.2.2018. Hakuaika päättyi 19.2.2018.

Suutarinkylän peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu 1.-9. luokille. Koulussa painotetaan vuosiluokilla 1-6 sisäisenä painotuksena matemaattisluonnontieteellisiä aineita ja musiikkia sekä vuosiluokilla 7-9 soveltuvuuskoepainotuksena musiikkia ja latinaa.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Virkaan jätti 19.2.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 16 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella seuraavat viisi ansioituneinta hakijaa: ********** Videohaastattelussa kysyttiin hakijoiden johtamiskokemuksesta ja johtamisperiaatteita, oppilaan tuen toteuttamista sekä näkemystä Suutarinkylän peruskoulun oppimis-ympäristöstä tulevaisuudessa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella ensimmäiseen haastatteluun 8.3.2018 kutsuttiin seuraavat kolme hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** sekä henkilöstösuunnittelija ********** Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja kehittämisnäkemysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousivat ********** ja ********** Heidät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy. Henkilöarvioinnin jälkeen ********** ja ********** kutsuttiin toiseen haastatteluun 4.4.2018. Haastatteluun osallistuivat samat henkilöt kuin ensimmäiseen haastatteluun ja heidän lisäkseen Suutarinkylän peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja **********

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri, valmistumisvuosi 1990. Lisäksi hän on suorittanut 15 opintoviikon laajuiset monikulttuurisen pedagogiikan opinnot 1997. Hakija on toiminut elokuusta 2017 alkaen Suutarinkylän peruskoulun va. rehtorina. Aikaisemmin hän on toiminut Suutarilan yläasteella ja lukiossa (nyk. Suutarinkylän peruskoulu) toisen kotimaisen kielen ja englannin kielen lehtorina (1987-2017) ja lokakuusta 2008 alkaen saman koulun apulaisrehtorina sekä Mannerheimintien yläasteella ja lukiossa (myöh. Suutarilan yläaste ja lukio) sivu- ja päätoimen tuntiopettajana vuodesta 1979 alkaen. Hakija on osallistunut PUP4 uusien oppilaitosjohtajien peruskoulutusohjelmaan vuosina 2016 ja 2017.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 2003. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon vuonna 2008 sekä 50 opintoviikon laajuiset erityisopettajan opinnot vuonna 2005. Hakija on toiminut elokuusta 2016 alkaen Vantaan kaupungilla Länsimäen koulun virka-apulaisrehtorina ja Hevoshaan koulun rehtorina lukuvuoden 2015-2016. Aikaisemmin hän on työskennellyt kehittämispäällikkönä (2014-2015) sekä opetustoimen suunnittelijana (2011-2014). Lisäksi hakija on toiminut aluekoordinaattorina (2009-2011) sekä Vantaan kaupungilla erityisopettajana (2003-2009). Hakija on osallistunut opetustoimen hallinto ja johtaminen -koulutuksiin 2013 ja 2017 sekä esimiesvalmennuskoulutukseen 2015.

********** on rehtorikokemusta lähes seitsemän kuukautta yhtenäisestä peruskoulusta ja apulaisrehtorikokemusta lähes 9 v 5 kk, josta yksi vuosi yhtenäisestä peruskoulusta ja 8,5 vuotta yläasteen koulusta. ********** on rehtorikokemusta yksi vuosi ala-asteen koulusta ja virka-apulaisrehtorikokemusta lähes 1 v 7 kk yhtenäiskoulusta. Kummallakin hakijalla on pitkäaikaista opettajakokemusta. ********** kokemus on karttunut Suutarinkylän peruskoulusta, jonka aikaisemmat vaiheet hän myös tuntee. ********** on lisäksi yhteensä kuuden vuoden kokemus kehittämis-, suunnittelu- ja koordinointitehtävistä Vantaan kaupungin perusopetuksessa sekä talous- ja hallintopalveluissa.

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Molemmilla hakijoilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. He ovat lisäksi suorittaneet johtamiskoulutuksia.

********** valintaa puoltaa hänen kokemuksensa muutosjohtamisesta, josta hänellä on näyttöä rehtorina koulun lakkautustilanteessa. Virka-apulaisrehtorina ********** on kehittänyt yhtenäisen peruskoulun toimintarakenteita ja toimintakulttuuria. Hänellä on monipuolista johtamis- ja kehittämiskokemusta koulusta ja hallinnosta. Haastattelussa tuli esille ********** kyky luoda johtamisella yhteistyörakenteita sekä koulun sisällä että koulun ja huoltajien välillä. Hänellä on vahvaa digitalisaatio-osaamista, jota hän on hyödyntänyt koulun tasolla sekä kaupunkitasolla. Hän on toiminut kehittämispäällikkönä Vantaan Tablet-hankkeessa. Myös henkilöarviointi tukee valintaa. ********** arvioitiin ottaen huomioon perustuslain mukaiset nimitysperusteet koulutuksen, työkokemuksen sekä kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi, kyvykkäimmäksi ja soveliaimmaksi Suutarinkylän peruskoulun rehtorin virkaan.

Suutarinkylän peruskoulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 17.5.2017 tekemän delegointipäätöksen (§22) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 27.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 310 86293

virve.kemppi@hel.fi

Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71764

ulla-maija.vahasarja@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
vs. perusopetusjohtaja