Puistolan peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004124
More recent handlings
§ 15

Puistolan peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Vs. perusopetusjohtaja päätti ottaa Puistolan peruskouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0082) kasvatustieteen maisteri Johanna Honkanen-Rihun. Virantoimitus alkaa 1.8.2018.

Päätöksen perustelut

Puistolan peruskouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka tulee avoimeksi 1.8.2018. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 2.2.2018. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 4.2.2018. Hakuaika päättyi 19.2.2018.

Puistolan peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa on vuosiluokat 1-9. Koulussa on noin 690 oppilasta. Koulun sisäisenä painotuksena on liikunta. Puistolan peruskoulu tekee yhteistyötä liikuntatoimen, paikallisten urheiluseurojen ja pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Virkaan jätti 19.2.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 15 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella seuraavat seitsemän ansioituneinta hakijaa: ********** Videohaastattelussa kysyttiin hakijoiden johtamiskokemuksesta ja johtamisperiaatteita, oppilaan tuen toteuttamista sekä näkemystä Puistolan peruskoulun oppimisympäristöstä tulevaisuudessa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella haastatteluun 8.3.2018 kutsuttiin seuraavat kolme hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Puistolan peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja ********** ja henkilöstösuunnittelija **********

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 1991. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 1995. Hakija on toiminut helmikuusta 2018 alkaen Helsingin kaupungilla perusopetuksen vs. aluepäällikkönä. Aikaisemmin hän on työskennellyt Lauttasaaren ala-asteen koulun rehtorina (2004-2018), jona aikana hän hoiti myös aluerehtorin tehtäviä oman toimen ohella vuosina 2010-2012, Laakavuoren ala-asteen koulun vs. koulunjohtajana (2003-2004), Kaisaniemen ala-asteen koulun va. rehtorina (2003), Helsingin kaupungin opetusvirastolla projektisuunnittelijana (1998-2002) sekä Pihkapuiston koulun ja Konalan ala-asteen koulun luokanopettajana, apulaisrehtorina ja pedagogisena yhteyshenkilönä (1990-1998). Hakija on suorittanut kasvatus- ja opetusalan konsultaatiokoulutusohjelman 2001, johtamisen erikoisammattitutkinnon 2010 ja johtoryhmävalmennuksen 2007-2008. Lisäksi hän on suorittanut JOVA-johtamisvalmennuksen 2005.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 2003. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 2008 sekä 50 opintoviikon laajuiset erityisopettajan opinnot 2005. Hakija on toiminut elokuusta 2016 alkaen Vantaan kaupungilla Länsimäen koulun virka-apulaisrehtorina ja Hevoshaan koulun rehtorina lukuvuoden 2015-2016. Aikaisemmin hän on työskennellyt kehittämispäällikkönä (2014-2015) sekä opetustoimen suunnittelijana (2011-2014). Lisäksi hakija on toiminut aluekoordinaattorina (2009-2011) sekä Vantaan kaupungilla erityisopettajana (2003-2009). Hakija on osallistunut opetustoimen hallinto ja johtaminen -koulutuksiin 2013 ja 2017 sekä esimiesvalmennuskoulutukseen 2015.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 2001. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon, erityisryhmien liikunnanohjaajakoulutuksen 1994 ja hänellä on erityispedagogiikan opintoja. Hakija on toiminut vuodesta 2008 alkaen Valtimon koulussa perusopetuksen rehtorina, josta ajasta 4 vuotta myös sivistystoimen päällikkönä. Tehtävään kuuluivat myös lukion rehtorin tehtävät. Aikaisemmin hän on työskennellyt Nurmeksen kaupungilla Porokylän koulussa (2007-2008) ja Keskustan koulussa (2004-2006) sekä Vantaan kaupungilla Tikkurilan koulussa (2001-2007, virkavapaalla 2004-2006) ja Leivonmäen kunnalla Kurkiauran koulussa (2001) luokanopettajana. Hakija on osallistunut rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajan koulutukseen 2015, laatutyö opetustoimessa -koulutukseen 2013 sekä uusien rehtoreiden koulutusohjelmaan 2011.

********** on rehtorikokemusta 14 vuotta kasvaneesta, nyt 900 oppilaan, ala-asteen koulusta ja lisäksi muuta rehtori/koulunjohtajakokemusta 1 v 6 kk. Helmikuusta 2018 alkaen hän on toiminut vs. perusopetuksen aluepäällikkönä Helsingin kaupungilla. Lisäksi hänellä on noin viiden vuoden kokemus opetustoimen hallinnosta suunnittelijana Helsingin kaupungilla. ********** on rehtorikokemusta yksi vuosi ala-asteen koulusta ja virka-apulaisrehtorikokemusta lähes 1 v 7 kk yhtenäiskoulusta. Hänellä on lisäksi yhteensä kuuden vuoden kokemus kehittämis-, suunnittelu- ja koordinointitehtävistä Vantaan kaupungin perusopetuksessa sekä talous- ja hallintopalveluissa. ********** on perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta hankittua rehtorikokemusta Valtimon kunnasta yhteensä 9 v 3 kk, jona aikana hänelle kertyi kokemusta myös sivistystoimen päällikkönä neljän vuoden ajalta. Kaikilla hakijoilla on pitkäaikaista opettajakokemusta. ********** on eniten rehtorikokemusta.

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Kaikilla kolmella haastatellulla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Heillä on rehtori- ja opettajakokemuksen lisäksi kokemusta myös opetustoimen hallinnosta ja he ovat suorittaneet johtamiskoulutuksia. ********** ja ********** on kokemusta myös oppimisympäristöjen suunnittelusta koulutilaprojektien yhteydessä.

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja kehittämisnäkemysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousi ********** Hänen valintaansa puoltaa pitkäaikainen rehtorikokemus koulusta, joka on kasvanut 500 oppilaan koulusta 900 oppilaan kouluksi. Hänelle on kertynyt kokemusta muutosjohtamisesta kehittäessään koulun johtamisrakenteita ja tilaratkaisuja vastaamaan voimakkaan oppilasmäärän kasvun tuomiin tarpeisiin ja luodessaan rakenteita oppilaiden ja huoltajien osallisuudelle. Hän on kehittänyt oppimisympäristöjä vanhoissa ja uusissa koulutiloissa sekä kielirikasteista opetusta. Hänellä on kokemusta kaupunkitason kehittämistyöstä opetussuunnitelmatyön ohjausryhmästä. Haastattelun perusteella ********** eduksi luetaan vahva pedagoginen näkemys oppilaan monipuolisesta ja joustavin järjestelyin toteutettavasta tuesta. Haastattelussa ********** tuo esille hyvin jäsentyneen johtamistavan sekä oppilaslähtöisen johtamis-otteen. Hän kuvaa pedagogisen johtamisnäkemyksensä konkreettisiksi johtamisteoiksi. Lisäksi ********** kuvaa konkreettisin esimerkein, minkälaisilla rakenteilla ja prosesseilla hän on johtanut ja kehittänyt koulua.

********** arvioitiin ottaen huomioon perustuslain mukaiset nimitysperusteet koulutuksen, työkokemuksen sekä kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi, kyvykkäimmäksi ja soveliaimmaksi Puistolan peruskoulun rehtorin virkaan.

Puistolan peruskoulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 17.5.2017 tekemän delegointipäätöksen (§22) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 02.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 310 86293

virve.kemppi@hel.fi

Ulla-Maija Vähäsarja, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71764

ulla-maija.vahasarja@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
vs. perusopetusjohtaja