Poikkilaakson ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004127
More recent handlings
§ 18

Poikkilaakson ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Vs. perusopetusjohtaja päätti ottaa Poikkilaakson ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0101) kasvatustieteen maisteri Sauli Jukkalan. Virantoimitus alkaa 11.6.2018.

Päätöksen perustelut

Poikkilaakson ala-asteen kouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi 1.1.2018. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 2.2.2018. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 4.2.2018. Hakuaika päättyi 19.2.2018. Poikkilaakson ala-asteen koulussa on noin 320 oppilasta.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Virkaan jätti 19.2.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 16 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella seuraavat neljä ansioituneinta hakijaa: ********** Videohaastattelussa kysyttiin hakijoiden johtamiskokemuksesta ja johtamisperiaatteita, oppilaan tuen toteuttamista sekä näkemystä Poikkilaakson ala-asteen koulun oppimis-ympäristöstä tulevaisuudessa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella haastatteluun 8.3.2018 kutsuttiin seuraavat kolme hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja henkilöstösuunnittelija **********

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 1993. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 2010. Hakija on toiminut elokuusta 2017 alkaen Poikkilaakson ala-asteen koulun va. rehtorina ja vs. rehtorina 8 kk vuosina 2016-2017. Aikaisemmin hän on työskennellyt Herttoniemenrannan ala-asteen koulun vs. rehtorina 8 kk (2015-2016) sekä luokanopettajana ja apulaisrehtorina Latokartanon peruskoulussa (2007-2015). Lisäksi hän on toiminut vs. tiimipäällikkönä/kouluttajana Aikuiskoulutuskeskus Edupolissa (2005-2007) sekä luokanopettajana Helsingin kaupungilla elokuusta 1992 alkaen. Hakija on osallistunut uusien oppilaitosjohtajien peruskoulutusohjelmaan 2009, johtotiimi oppilaitoksen kehittämisen tukena -koulutuksiin 2002, 2003 sekä uusien rehtorien perehdytyskoulutukseen 2015-2016.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 2001. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon, erityisryhmien liikunnanohjaajakoulutuksen 1994 ja hänellä on erityispedagogiikan opintoja. Hakija on toiminut vuodesta 2008 alkaen Valtimon koulussa perusopetuksen rehtorina, josta ajasta 4 vuotta myös sivistystoimen päällikkönä. Tehtävään kuuluivat myös lukion rehtorin tehtävät. Aikaisemmin hän on työskennellyt Nurmeksen kaupungilla Porokylän koulussa (2007-2008) ja Keskustan koulussa (2004-2006) sekä Vantaan kaupungilla Tikkurilan koulussa (2001-2007, virkavapaalla 2004-2006) ja Leivonmäen kunnalla Kurkiauran koulussa (2001) luokanopettajana. Hakija on osallistunut rakentavan vuorovaikutuksen ohjaajan koulutukseen 2015, laatutyö opetustoimessa -koulutukseen 2013 sekä uusien rehtoreiden koulutusohjelmaan 2011.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 1992. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon sekä erityisopettajan opinnot. Hakija on toiminut elokuusta 2017 alkaen erityissuunnittelijana Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Aikaisemmin hän on työskennellyt Puistolanraitin ala-asteen koulun erityisopettajana ja apulaisrehtorina (2010-2017) sekä Roihuvuoren ala-asteen koulun erityisluokanopettajana (2010). Lisäksi hän on toiminut Pihlajiston ala-asteen koulun ja Vallilan ala-asteen koulun erityissuunnittelijana (Aero) 2007-2009 ja erityisopettajana Puistolan ala-asteella (2000-2007). Hakija on osallistunut oppilaitosjohdon koulutukseen 2013 sekä yhteisökehittäjän valmennusohjelmaan 2010.

********** on rehtorikokemusta yhteensä lähes 2 vuotta, josta 1 v 2 kk Poikkilaakson ala-asteen koulusta. Apulaisrehtorikokemusta hänellä on 8 vuotta yhtenäisestä peruskoulusta. Lisäksi hänellä on tiimipäällikkökokemusta 2 vuotta aikuiskoulutuskeskuksesta. ********** on perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta hankittua rehtorikokemusta Valtimon kunnasta yhteensä 9 v 3 kk, jona aikana hänelle kertyi kokemusta myös sivistystoimen päällikkönä neljän vuoden ajalta. ********** on apulaisrehtorikokemusta 7 vuotta ala-asteen koulusta. Kaikilla hakijoilla on pitkäaikaista opettajakokemusta.

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Kaikilla kolmella haastatellulla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. He ovat suorittaneet johtamiskoulutuksia. ********** on lisäksi kokemusta erityissuunnittelijana kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta noin 6 kk:n ajalta ja aikaisempaa kokemusta erityissuunnittelijana 2 v 5 kk:n ajalta. ********** on kokemusta myös oppimisympäristöjen suunnittelusta koulurakennushankkeen yhteydessä.

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja kehittämisnäkemysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousi ********** Hänellä on pitkä kokemus vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta ja joustavista opetusjärjestelyistä. Hän on luonut johtamisella joustavia opetusjärjestelyjä tukevia rakenteita sekä kehittänyt monipuolisesti oppimisympäristöjä ja -menetelmiä. ********** arvioitiin ottaen huomioon perustuslain mukaiset nimitysperusteet koulutuksen, työkokemuksen sekä kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi, kyvykkäimmäksi ja soveliaimmaksi Poikkilaakson ala-asteen koulun rehtorin virkaan.

Poikkilaakson ala-asteen koulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 17.5.2017 tekemän delegointipäätöksen (§22) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 02.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 310 86293

virve.kemppi@hel.fi

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 23148

kimmo.mustonen@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
vs. perusopetusjohtaja