Solakallion kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004128
More recent handlings
§ 17

Solakallion kouluun sijoitetun erityiskoulun rehtorin viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Vs. perusopetusjohtaja päätti ottaa Solakallion kouluun sijoitettuun erityiskoulun rehtorin virkaan (nro 0079) toistaiseksi kasvatustieteen maisteri Merja Lainisen. Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virantoimitus alkaa 11.6.2018. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Solakallion kouluun sijoitettu erityiskoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi 1.1.2018. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 2.2.2018. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 4.2.2018. Hakuaika päättyi 19.2.2018.

Solakallion koulu on erityiskoulu 54 oppilaalle, joilla on toiminnan ohjauksen, kommunikoinnin ja oppimisen vaikeuksia arjen toiminnan tasolla sekä erityisiä oppimisympäristön vaatimuksia opetuksen järjestämisen näkökulmasta.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Virkaan jätti 19.2.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa kahdeksan hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella seuraavat neljä ansioituneinta hakijaa: ********** Videohaastattelussa kysyttiin hakijoiden johtamiskokemuksesta ja johtamisperiaatteita, oppilaan tuen toteuttamista sekä näkemystä Solakallion koulun oppimisympäristöstä tulevaisuudessa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella haastatteluun kutsuttiin seuraavat kolme hakijaa: ********** Haastattelut pidettiin 8.3.2018 ja 12.3.2018. Haastatteluihin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Solakallion koulun johtokunnan puheenjohtaja ********** ja henkilöstösuunnittelija **********

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 2006. Lisäksi hän on suorittanut 60 opintopisteen laajuiset erityisopettajan opinnot 2009 sekä opetushallinnon tutkinnon 2015. Hakija on toiminut Kalasataman peruskoulussa vs. rehtorina 17.1.2018 alkaen. Aikaisemmin hän on työskennellyt Kalasataman peruskoulussa erityisopettajana, erityisluokanopettajana ja apulaisrehtorina (1 v 5 kk, 2016-2018) sekä Brahenpuiston koulussa erityisopettajana 2009-2016 ja marraskuusta 2014 alkaen apulaisrehtorina. Lisäksi hakija on toiminut Ebeneser koulussa erityisluokanopettajana (2005-2009) sekä tuntiopettajana (2000-2001).

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 1998. Lisäksi hän on suorittanut 60 opintopisteen laajuiset erityisopettajan opinnot 2000, opetushallinnon opinnot 2004, sairaanhoitajan tutkinnon 1984, johtamisen erikoisammattitutkinnon 2008 sekä yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon 2014. Hakija on toiminut Kuopion kaupungilla perusopetuksen rehtorina vuodesta 2005 alkaen. Aikaisemmin hän on työskennellyt Mikaelin koulussa erityiskoulun rehtorina (7 kk, 2011), Kuopion kaupungilla erityisopettajana (2002-2005), Siilinjärven kunnalla erityisopettajana (2000-2002) sekä Kuopion kaupungilla luokanopettajana (1996-1999). Erityisopettajan työnsä ohessa hän toimi alueellisena erityisopetuksen koordinaattorina ja vuosina 2015-2016 Kuopion kaupungin perusopetuksen johtoryhmässä aluerehtorina.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 1992. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon sekä erityisopettajan opinnot. Hakija on toiminut elokuusta 2017 alkaen erityissuunnittelijana Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Aikaisemmin hän on työskennellyt Puistolanraitin ala-asteen koulun erityisopettajana ja apulaisrehtorina (2010-2017) sekä Roihuvuoren ala-asteen koulun erityisluokanopettajana (2010). Lisäksi hän on toiminut Pihlajiston ala-asteen koulun ja Vallilan ala-asteen koulun erityissuunnittelijana (Aero) 2007-2009 ja erityisopettajana Puistolan ala-asteella (2000-2007). Hakija on osallistunut oppilaitosjohdon koulutukseen 2013 sekä yhteisökehittäjän valmennusohjelmaan 2010.

********** on rehtorikokemusta yksi kuukausi ja apulaisrehtorikokemusta 3 v 2 kk, josta 1 v 9 kk erityiskoulun apulaisrehtorina. ********** on rehtorikokemusta 12,5 vuotta perusopetuksen koulusta ja 7 kk erityiskoulusta. Lisäksi hän on toiminut aluerehtorina kaksi vuotta. ********** on apulaisrehtorikokemusta 7 vuotta ala-asteen koulusta. Eniten rehtorikokemusta on ********** Hänellä on myös eniten johtamiskoulutusta. Kaikilla hakijoilla on pitkäaikaista opettajakokemusta.

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Kaikilla kolmella haastatellulla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. ********** on lisäksi toiminut erityisopetuksen koordinaattorina, ********** erityissuunnittelijana ja ********** erityisen ja tehostetun tuen asiantuntijaopettajana.

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja kehittämisnäkemysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousi ********** Hänen valintaansa puoltaa vankka johtamiskokemus. Hänen johtamassaan koulussa on noin 700 oppilasta, jotka opiskelevat yleisopetuksen vuosiluokilla 1-6 ja erityisopetuksen ryhmissä 0-9, henkilöstöä on noin 100. Hänellä on kokemusta muutosjohtamisesta yhdistäessään yleis-opetuksen ja erityisopetuksen koulun. Aluerehtorina toimiessaan hän on kehittänyt pedagogiikkaa uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Haastattelun perusteella ********** eduksi luetaan vahva pedagoginen näkemys oppilaan monipuolisesta ja joustavin järjestelyin toteutettavasta tuesta. Haastattelussa ********** tuo esille hyvin jäsentyneen johtamistavan sekä oppilaslähtöisen ja henkilöstöä osallistavan vuorovaikutteisen johtamisotteen. Hän kuvaa pedagogisen johtamisnäkemyksensä konkreettisiksi johtamisteoiksi. Lisäksi ********** kuvaa konkreettisin esimerkein, minkälaisilla rakenteilla ja prosesseilla hän on johtanut ja kehittänyt koulua. Hänellä on myös kokemusta verkostojen luomisesta. ********** kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy. Myös henkilöarviointi tukee valintaa.

********** arvioitiin ottaen huomioon perustuslain mukaiset nimitysperusteet koulutuksen, työkokemuksen sekä kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi, kyvykkäimmäksi ja soveliaimmaksi Solakallion koulun rehtorin virkaan.

Solakallion koulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 17.5.2017 tekemän delegointipäätöksen (§22) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 02.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 310 86293

virve.kemppi@hel.fi

Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71765

arjariitta.heikkinen@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
vs. perusopetusjohtaja