Keinutien ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004131
More recent handlings
§ 16

Keinutien ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Vs. perusopetusjohtaja päätti ottaa Keinutien ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0028) kasvatustieteen maisteri ja filosofian maisteri Irina Haahtelan.

Virantoimitus alkaa 1.9.2018. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava viiden ja puolen (5,5) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Keinutien ala-asteen kouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka tulee avoimeksi 1.9.2018. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 2.2.2018. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 4.2.2018. Hakuaika päättyi 19.2.2018. Keinutien ala-asteen koulussa on noin 600 oppilasta.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Virkaan jätti 19.2.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 12 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella seuraavat kuusi ansioituneinta hakijaa: ********** Videohaastattelussa kysyttiin hakijoiden johtamiskokemuksesta ja johtamisperiaatteita, oppilaan tuen toteuttamista sekä näkemystä Keinutien ala-asteen koulun oppimisympäristöstä tulevaisuudessa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin seuraavat viisi hakijaa: ********** Haastattelut pidettiin 8.3.2018 ja 12.3.2018. Haastatteluihin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Keinutien ala-asteen koulun johtokunnan puheenjohtaja ********** ja henkilöstösuunnittelija ********** Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja kehittämisnäkemysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousivat ********** ja ********** Heidät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy. Henkilöarvioinnin jälkeen ********** ja ********** kutsuttiin toiseen haastatteluun. Haastattelut pidettiin 6.4.2018 ja 10.4.2018. Haastatteluun osallistuivat samat henkilöt kuin ensimmäiseen haastatteluun.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 2003. Lisäksi hän on suorittanut 60 opintopisteen laajuiset erityisopettajan opinnot 2007 sekä opetushallinnon tutkinnon 2014. Hakija on toiminut elokuusta 2017 alkaen 23.1.2018 asti Töölön ala-asteen koulun va. rehtorina. Aikaisemmin hän on työskennellyt Kontulan ala-asteen koulun rehtorina lukuvuoden 2015-2016. Hakija on toiminut Mellunmäen ala-asteen koulussa erityisluokanopettajana vuosina 2006-2015 ja toiminut apulaisrehtorina vuosina 2012-2015. Lisäksi hän on toiminut Käpylän ala-asteen koulussa erityisopettajana (2005-2006) ja luokanopettajana (2003-2005). Hän on osallistunut Opetusviraston järjestämään uusien oppilaitosjohtajien peruskoulutusohjelmaan 2014.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (valmistumisvuosi 2008) sekä filosofian maisteri (valmistumisvuosi 2011). Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 2009. Hakija on toiminut Vesalan peruskoulun virka-apulaisrehtorina 1.8.2017 alkaen. Aikaisemmin hän on työskennellyt Kannelmäen peruskoulussa suomi toisena kielenä -lehtorina lukuvuoden 2016-2017, Pelimannin ala-asteen koulussa (nykyisin Kannelmäen peruskoulu) suomi toisena kielenä -lehtorina (2011-2016) sekä apulaisrehtorina 1 v 8kk vuosien 2014-2016 aikana sekä Poikkilaakson ala-asteen koulussa luokanopettajana (11kk, 2009-2010). Lisäksi hakija on toiminut luokanopettajana ja liikunnanopettajana Kemiönsaaren keskuskoulussa (4kk, 2008). Hän on suorittanut Verkkopedagogi-koulutuksen 2012 sekä Tulevat osaavat ja hyvinvoivat rehtorit -koulutuksen 2013.

********** on rehtorikokemusta yhteensä noin 1 v 6 kk kahdesta noin 400 oppilaan ala-asteen koulusta sekä aikaisempaa apulaisrehtorikokemusta Mellunmäen ala-asteen lähes 300 oppilaan koulusta noin kolmen ja puolen vuoden ajalta. ********** on virka-apulaisrehtorikokemusta runsaan 6 kk:n ajalta noin 900 oppilaan yhtenäisestä peruskoulusta ja aikaisempaa apulaisrehtorikokemusta 1 v 8 kk:n ajalta noin 220 oppilaan ala-asteen koulusta. Toimiessaan suomi toisena kielenä -opettajana lähes 900 oppilaan Kannelmäen peruskoulussa hän teki koulun työjärjestykset, hoiti sijaisjärjestelyjä sekä harjoittelijoiden, työkokeilijoiden ja koulunkäyntiavustajien koordinoinnin sekä integratiiviset järjestelyt sekä vastasi osaltaan ison yhtenäisen peruskoulun arjen toimivuudesta vuosiluokkien 5-9 osalta. Kummallakin hakijalla on pitkäaikaista opettajakokemusta. ********** on lisäksi toiminut Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiiminvetäjänä asiantuntijaopettajatiimissä Kieli, vuorovaikutus ja kriittinen ajattelu lukuvuonna 2016-2017 ja hänellä on aikaisempaa vapaaehtoistyöstä hankittua toiminnanjohtajakokemusta kansainvälistä kehitysyhteistyötä tekevästä järjestöstä 7 vuoden ajalta (2007-2014).

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Molemmilla hakijoilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta. He ovat suorittaneet johtamiskoulutuksen ja heillä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

********** valintaa puoltavat seuraavat ansiot: Hänellä on kokemusta muutoksen johtamisesta koulujen yhdistymistilanteissa kahdessa suuressa yhtenäisessä peruskoulussa. Muutos ja siihen liittyvien rakenteiden, prosessien ja toimintakulttuurin kehittäminen on ollut keskeistä hänen toimiessaan koulujen johtamistehtävissä Pelimannin ala-asteen koulussa, Kannelmäen peruskoulussa ja Vesalan peruskoulussa. Nykyisessä työssään Vesalan peruskoulun virka-apulaisrehtorina hän on kehittänyt yhtenäisen peruskoulun toimintarakenteita ja toimintakulttuuria. Haastattelun perusteella ********** eduksi luetaan vahva pedagoginen näkemys oppilaan monipuolisesta ja joustavin järjestelyin toteutettavasta tuesta. Haastattelussa ********** tuo esille hyvin jäsentyneen johtamistavan sekä oppilaslähtöisen johtamisotteen. Hän kuvaa pedagogisen johtamisnäkemyksensä konkreettisiksi johtamisteoiksi. Haastattelussa tuli esille ********** kyky luoda yhteistyörakenteita koulun sisällä sekä koulun ja huoltajien välillä. Hänellä on myös näyttöä kollegiaalisen yhteistyön mahdollistamisesta tuntirakenteita muokkaamalla. Hänellä on kahden tutkinnon tuoma laaja-alainen näkemys opettajan työstä ja vahvaa osaamista suomi toisena kielenä -opetuksesta. Hän on kehittänyt valmistavan opetuksen ja suomi toisena kielenä -opetuksen sisältöjä kaupunkitason kehittämishankkeissa. ********** on toiminut myös asiantuntijaopettajana kehittämässä koko kaupungin tasolla opetusta ja opetuksen digitalisaatiota. Hänet arvioitiin johtamis- ja kehittämisnäkemyksiltään soveliaimmaksi virkaan. Myös henkilöarviointi tukee valintaa.

********** arvioitiin ottaen huomioon perustuslain mukaiset nimitysperusteet koulutuksen, työkokemuksen sekä kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi, kyvykkäimmäksi ja soveliaimmaksi Keinutien ala-asteen koulun rehtorin virkaan.

Keinutien ala-asteen koulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 17.5.2017 tekemän delegointipäätöksen (§22) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 02.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 310 86293

virve.kemppi@hel.fi

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 23148

kimmo.mustonen@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
vs. perusopetusjohtaja