Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004136
More recent handlings
§ 14

Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Vs. perusopetusjohtaja päätti ottaa Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0032) toistaiseksi kasvatustieteen maisteri Erja Ursinin.

Virantoimitus alkaa 11.6.2018. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kolmen ja puolen (3,5) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Mellunmäen ala-asteen kouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi 1.1.2018. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 2.2.2018. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 4.2.2018. Hakuaika päättyi 19.2.2018. Mellunmäen ala-asteen koulussa on 1.–6. luokat. Oppilaita koulussa on noin 290. Koulussa on erityisluokkia.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Virkaan jätti 19.2.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 17 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella seuraavat kahdeksan ansioituneinta hakijaa: ********** Videohaastattelussa kysyttiin hakijoiden johtamiskokemuksesta ja johtamisperiaatteita, oppilaan tuen toteuttamista sekä näkemystä Mellunmäen ala-asteen koulun oppimis-ympäristöstä tulevaisuudessa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin seuraavat viisi hakijaa: ********** Haastattelut pidettiin 8.3.2018 ja 12.3.2018. Haastatteluihin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** ja henkilöstösuunnittelija **********

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja kehittämisnäkemysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousivat ********** ja ********** Heidät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy. Henkilöarvioinnin jälkeen ********** ja ********** kutsuttiin toiseen haastatteluun. Haastattelut pidettiin 6.4.2018 ja 10.4.2018. Haastatteluun osallistuivat samat henkilöt kuin ensimmäiseen haastatteluun ja heidän lisäkseen Mellunmäen ala-asteen koulun johtokunnan puheenjohtaja **********

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 2003. Lisäksi hän on suorittanut 60 opintopisteen laajuiset erityisopettajan opinnot 2007 sekä opetushallinnon tutkinnon 2014. Hakija on toiminut elokuusta 2017 alkaen 23.1.2018 asti Töölön ala-asteen koulun va. rehtorina. Aikaisemmin hän on työskennellyt Kontulan ala-asteen koulun rehtorina lukuvuoden 2015-2016. Hakija on toiminut Mellunmäen ala-asteen koulussa erityisluokanopettajana vuosina 2006-2015 ja apulaisrehtorina vuosina 2012-2015. Lisäksi hän on toiminut Käpylän ala-asteen koulussa erityisopettajana (2005-2006) ja luokanopettajana (2003-2005). Hän on osallistunut Opetusviraston järjestämään uusien oppilaitosjohtajien peruskoulutusohjelmaan 2014.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 1999. Lisäksi hän on suorittanut äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan opinnot 2012, opetushallinnon tutkinnon 2016 sekä opettajan työtä tukevat erityispedagogiikan opinnot (OTTEO) vuonna 2016. Hakija on toiminut Mellunmäen ala-asteen koulun va. rehtorina 8.1.2018 alkaen. Aikaisemmin hän on työskennellyt Mellunmäen ala-asteen koulussa luokanopettajana vuosina 2001-2018 ja apulaisrehtorina elokuusta 2015 alkaen 7.1.2018 asti. Syyslukukauden 2017 hän toimi asiantuntijaopettajana Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla. Lisäksi hakija on toiminut Maatullin ala-asteen koulussa päätoimisena tuntiopettajana, resurssiopettajana sekä tehnyt luokanopettajan viransijaisuuksia (1996-2000). Hän on osallistunut Uusien oppilaitosjohtajien peruskoulutusohjelmaan (PUP) 2016 sekä Työkaluja oppilaan tukeen perusopetuksessa -koulutukseen 2010.

********** on rehtorikokemusta yhteensä noin 1 v 6 kk kahdesta noin 400 oppilaan ala-asteen koulusta sekä aikaisempaa apulaisrehtorikokemusta Mellunmäen ala-asteen koulusta noin kolmen ja puolen vuoden ajalta. ********** on rehtorikokemusta Mellunmäen ala-asteen koulusta noin 1,5 kuukauden ajalta ja viimeaikaista apulaisrehtorikokemusta lähes 2,5 vuoden ajalta samasta koulusta. Kummallakin hakijalla on pitkäaikaista opettajakokemusta Mellunmäen ala-asteen koulusta, ********** erityisluokanopettajana ja ********** luokanopettajana. Heillä on lisäksi opettajakokemusta muista kouluista.

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Molemmilla hakijoilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta. He ovat suorittaneet saman johtamiskoulutuksen ja heillä on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.

********** valintaa puoltavat seuraavat ansiot: Hänellä on monipuolinen näkemys koulun kehittämisestä uuden opetussuunnitelman ja tulevaisuuden koulun toteutumisen näkökulmasta. Hän on toteuttanut omassa työssään opettajana ja rehtorina uudenlaista pedagogiikkaa ja inklusiivista opetusta. Haastattelun perusteella ********** eduksi luetaan vahva pedagoginen näkemys oppilaan monipuolisesta ja joustavin järjestelyin toteutettavasta tuesta. Haastattelussa ********** tuo esille selkeän, hyvin jäsentyneen johtamistavan sekä oppilaslähtöisen johtamisotteen. Hän kuvaa pedagogisen johtamisnäkemyksensä konkreettisiksi johtamisteoiksi. ********** on toiminut myös asiantuntijaopettajana kehittämässä koko kaupungin tasolla opetusta ja opetuksen digitalisaatiota. Myös henkilöarviointi tukee valintaa.

********** arvioitiin ottaen huomioon perustuslain mukaiset nimitysperusteet koulutuksen, työkokemuksen sekä kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi, kyvykkäimmäksi ja soveliaimmaksi Mellunmäen ala-asteen koulun rehtorin virkaan.

Mellunmäen ala-asteen koulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 17.5.2017 tekemän delegointipäätöksen (§22) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 02.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 310 86293

virve.kemppi@hel.fi

Kimmo Mustonen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 23148

kimmo.mustonen@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
vs. perusopetusjohtaja