Kannelmäen peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004137
More recent handlings
§ 19

Kannelmäen peruskouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Vs. perusopetusjohtaja päätti ottaa Kannelmäen peruskouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0048) toistaiseksi filosofian maisteri Kirsi Juutin.

Virantoimitus alkaa 1.8.2018. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Kannelmäen peruskouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka tulee avoimeksi 1.8.2018. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 2.2.2018. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 4.2.2018. Hakuaika päättyi 19.2.2018.

Kannelmäen peruskoulu on 880 oppilaan yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee Helsingin Kaarelassa kolmessa osoitteessa. Lähivuosina koulu valmistautuu vastaamaan myös Kuninkaantammen alueen opetuksen ja kasvatuksen palveluista. Koulu tarjoaa ilmaisun soveltuvuuskoepainotettua opetusta seitsemänneltä luokalta alkaen. Koululla on laaja kieliohjelma, tarjottavat kielet ovat englanti, ruotsi, ranska, saksa, espanja ja venäjä. Koulussa toimii viisi erityisen tuen pienryhmää, tuettu pienryhmä ja valmistava luokka yläkouluikäisille.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Virkaan jätti 19.2.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 13 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella seuraavat viisi ansioituneinta hakijaa: ********** Videohaastattelussa kysyttiin hakijoiden johtamiskokemuksesta ja johtamisperiaatteita, oppilaan tuen toteuttamista sekä näkemystä Kannelmäen peruskoulun oppimisympäristöstä tulevaisuudessa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella haastatteluun 8.3.2018 kutsuttiin seuraavat kolme hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Kannelmäen peruskoulun johtokunnan puheenjohtaja ********** ja henkilöstösuunnittelija **********

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 1991. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 1995. Hakija on toiminut helmikuusta 2018 alkaen Helsingin kaupungilla perusopetuksen vs. aluepäällikkönä. Aikaisemmin hän on työskennellyt Lauttasaaren ala-asteen koulun rehtorina (2004-2018), jona aikana hän hoiti myös aluerehtorin tehtäviä oman toimen ohella vuosina 2010-2012, Laakavuoren ala-asteen koulun vs. koulunjohtajana (2003-2004), Kaisaniemen ala-asteen koulun va. rehtorina (2003), Helsingin kaupungin opetusvirastolla projektisuunnittelijana (1998-2002) sekä Pihkapuiston koulun ja Konalan ala-asteen koulun luokanopettajana, apulaisrehtorina ja pedagogisena yhteyshenkilönä (1990-1998). Hakija on suorittanut kasvatus- ja opetusalan konsultaatiokoulutusohjelman 2001, johtamisen erikoisammattitutkinnon 2010 ja johtoryhmävalmennuksen 2007-2008. Lisäksi hän on suorittanut JOVA-johtamisvalmennuksen 2005.

********** on koulutukseltaan filosofian maisteri, valmistumisvuosi 2004. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 2006. Hakija on toiminut elokuusta 2006 alkaen Kannelmäen peruskoulun virka-apulaisrehtorina, jona aikana noin kaksi vuotta Kannelmäen peruskoulun vs. rehtorina. Aikaisemmin hän on työskennellyt ruotsin ja englannin kielen lehtorina (2000-2006) ja apulaisrehtorina 6 kk (2006) Etelä-Kaarelan yläasteen koulussa ja lehtorina Yhtenäiskoulussa (1996-1998). Hakija on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon 2010, oppilaitosjohdon koulutuksen 2008, oppilaitosjohdon peruskoulutusohjelman 2008 sekä maahanmuuttajaopetuksen rakenteet ja järjestelyt -koulutuksen 2010.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 2003. Lisäksi hän on suorittanut opetushallinnon tutkinnon 2008 sekä 50 opintoviikon laajuiset erityisopettajan opinnot 2005. Hakija on toiminut elokuusta 2016 alkaen Vantaan kaupungilla Länsimäen koulun virka-apulaisrehtorina ja Hevoshaan koulun rehtorina lukuvuoden 2015-2016. Aikaisemmin hän on työskennellyt kehittämispäällikkönä (2014-2015) sekä opetustoimen suunnittelijana (2011-2014). Lisäksi hakija on toiminut aluekoordinaattorina (2009-2011) sekä Vantaan kaupungilla erityisopettajana (2003-2009). Hakija on osallistunut opetustoimen hallinto ja johtaminen -koulutuksiin 2013 ja 2017 sekä esimiesvalmennuskoulutukseen 2015.

********** on rehtorikokemusta 14 vuotta kasvaneesta, nyt 900 oppilaan, ala-asteen koulusta ja lisäksi muuta rehtori/koulunjohtajakokemusta 1 v 6 kk. Helmikuusta 2018 alkaen hän on toiminut vs. perusopetuksen aluepäällikkönä Helsingin kaupungilla. Lisäksi hänellä on noin viiden vuoden kokemus opetustoimen hallinnosta suunnittelijana Helsingin kaupungilla. ********** on rehtorikokemusta lähes 2 vuotta ja virka-apulaisrehtorikokemusta noin 10 vuotta nykyisin 880 oppilaan yhtenäisestä peruskoulusta ja johon aikaan on sisältynyt kaksi koulujen yhdistymisprosessia. Hänellä on lisäksi apulaisrehtorikokemusta 6 kk koulujen yhdistymisvaiheen ajalta. ********** on rehtorikokemusta yksi vuosi ala-asteen koulusta ja virka-apulaisrehtorikokemusta lähes 1 v 7 kk yhtenäiskoulusta. Hänellä on lisäksi yhteensä kuuden vuoden kokemus kehittämis-, suunnittelu- ja koordinointitehtävistä Vantaan kaupungin perusopetuksessa sekä talous- ja hallintopalveluissa. Kaikilla hakijoilla on pitkäaikaista opettajakokemusta.

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Kaikilla kolmella haastatellulla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja he ovat suorittaneet johtamiskoulutuksia. Kaikilla kolmella haastatellulla on myös kokemusta muutosjohtamisesta: ********** johtaessaan voimakkaasti kasvanutta ala-asteen koulua, ********** kehittäessään yhtenäisen peruskoulun johtamisrakenteita koulujen yhdistymisprosesseissa ja ********** koulun lakkautustilanteessa. ********** ja ********** on kokemusta myös opetustoimen hallinnosta. ********** ja ********** ovat lisäksi osallistuneet oppimisympäristöjen suunnitteluun koulutilaprojektien yhteydessä.

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja kehittämisnäkemysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousi ********** Hänen valintaansa puoltaa pitkäaikainen johtamiskokemus Kannelmäen peruskoulusta, jonka muutosvaiheissa hän on pitkäjänteisesti kehittänyt koulun toimintakulttuuria ja rakenteita. Haastattelun perusteella ********** eduksi luetaan vahva pedagoginen näkemys oppilaan monipuolisesta ja joustavin järjestelyin toteutettavasta tuesta. Haastattelussa ********** tuo esille hyvin jäsentyneen johtamistavan sekä oppilaslähtöisen ja henkilöstöä osallistavan vuorovaikutteisen johtamisotteen. Hän kuvaa pedagogisen johtamisnäkemyksensä konkreettisiksi johtamisteoiksi. Lisäksi ********** kuvaa konkreettisin esimerkein, minkälaisilla rakenteilla ja prosesseilla hän on johtanut ja kehittänyt koulua.

********** arvioitiin ottaen huomioon perustuslain mukaiset nimitysperusteet koulutuksen, työkokemuksen sekä kokonaisarvion perusteella taitavimmaksi, kyvykkäimmäksi ja soveliaimmaksi Kannelmäen peruskoulun rehtorin virkaan.

Kannelmäen peruskoulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 17.5.2017 tekemän delegointipäätöksen (§22) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 04.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 310 86293

virve.kemppi@hel.fi

Arjariitta Heikkinen, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 71765

arjariitta.heikkinen@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
vs. perusopetusjohtaja