Kruununhaan yläasteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004138
More recent handlings
§ 20

Kruununhaan yläasteen kouluun sijoitetun peruskoulun rehtorin viran täyttäminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Vs. perusopetusjohtaja päätti ottaa Kruununhaan yläasteen kouluun sijoitettuun peruskoulun rehtorin virkaan (nro 0040) toistaiseksi kasvatustieteen maisteri Jani Puurulan. Virantoimitus alkaa 11.6.2018.

Päätöksen perustelut

Kruununhaan yläasteen kouluun sijoitettu peruskoulun rehtorin virka on tullut avoimeksi 1.2.2018. Rehtorin virka on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 2.2.2018. Lisäksi rehtorin viran hausta on tiedotettu Helsingin Sanomissa 4.2.2018. Hakuaika päättyi 19.2.2018.

Kruununhaan yläasteen koulussa on 7.–9. luokat. Oppilaita koulussa on noin 470. Koulu toimii Kruununhaan alueen oppilaiden lähikouluna. Koulussa on musiikin ja tanssitaiteen soveltuvuuskoepainotettua opetusta sekä sisäisenä painotuksena Design-linja oman alueen oppilaille.

Rehtorin kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorin keskeisinä tehtävinä on vastata koulun opetus-, ohjaus- ja kasvatustyön johtamisesta, koulun henkilöstöjohtamisesta, koulun taloudesta ja toiminnan tuloksellisuudesta, koulun toiminnan kehittämisestä sekä koulun sisäisestä ja huoltajien, yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Virkaan jätti 19.2.2018 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa 14 hakijaa. Videohaastatteluun kutsuttiin hakemusten perusteella seuraavat neljä ansioituneinta hakijaa: ********** Videohaastattelussa kysyttiin hakijoiden johtamiskokemuksesta ja johtamisperiaatteita, oppilaan tuen toteuttamista sekä näkemystä Kruununhaan yläasteen koulun oppimis-ympäristöstä tulevaisuudessa. Videohaastattelujen arviointiin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** sekä perusopetuksen aluepäällikkö ********** Vastaukset arvioitiin rehtorin tehtävän vaatimuksiin nähden.

Videohaastattelujen perusteella ensimmäiseen haastatteluun 8.3.2018 kutsuttiin seuraavat kolme hakijaa: ********** Haastatteluihin osallistuivat vs. perusopetusjohtaja ********** perusopetuksen aluepäällikkö ********** Kruununhaan yläasteen koulun johtokunnan puheenjohtaja ********** ja henkilöstösuunnittelija ********** Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa johtamisosaamisen sekä pedagogisten johtamis- ja kehittämisnäkemysten perusteella muiden hakijoiden edelle nousivat ********** ja ********** Heidät kutsuttiin henkilöarviointiin, jonka suoritti Psycon Oy. Henkilöarvioinnin jälkeen ********** ja ********** kutsuttiin toiseen haastatteluun 28.3.2018. Haastatteluun osallistuivat samat henkilöt kuin ensimmäiseen haastatteluun.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, valmistumisvuosi 2010. Lisäksi hän on suorittanut opetettavan aineen opinnot yhteiskuntaopissa ja opetushallinnon tutkinnon 2013. Hakija on toiminut elokuusta 2017 alkaen Kruununhaan yläasteen koulun vs. rehtorina ja helmikuusta 2018 alkaen Kruununhaan yläasteen koulun va. rehtorina. Aikaisemmin hän on työskennellyt Vesalan ala-asteen koulun va. rehtorina (2016-2017), Vartiokylän yläasteen koulun va. rehtorina (2015-2016) sekä Latokartanon peruskoulussa aineen- ja luokanopettajana (2010-2015) ja apulaisrehtorina (2014-2015). Hakija on osallistunut rehtorin työhön valmentavaan koulutukseen 2015, tulevaisuuden osaavat ja hyvinvoivat rehtorit -koulutukseen 2012 sekä dialoginen johtaminen -koulutukseen 2017.

********** on koulutukseltaan kasvatustieteen tohtori, valmistumisvuosi 2016. Lisäksi hän on suorittanut kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon 1992 (kasvatustieteen maisterin arvo 1995) ja opetushallinnon tutkinnon 2001. Hakija on toiminut kesäkuusta 2012 alkaen Pornaisten Yhtenäiskoulun rehtorina. Kirveskosken koulun rehtorina Pornaisten kunnalla hän toimi vuosina 2004-2012. Vuosina 2011-2017 hän toimi oman toimen ohella Pornaisten kunnan sivistystoimen toimialajohtajana. Aikaisemmin hän on työskennellyt tekstiilityön ja kuvataiteen päätoimisena tuntiopettajana Pornaisten yläasteella (1996-2004) ja vararehtorina (2000-2004). Sen lisäksi hakija on työskennellyt Kontulan ala-asteen koulun luokanopettajana (1992-1996). Hakija on osallistunut osaamisen johtaminen -koulutukseen 2006, oppilaitosjohdon peruskoulutusohjelman 2006 ja alueellisten OPS-ohjaajien valmentajakoulutuksen 2009.

********** on rehtorikokemusta yhteensä noin 2 v 4 kk kolmesta eri koulusta, kahdesta yläasteen koulusta ja yhdestä yhdistymisprosessissa olleesta ala-asteen koulusta. Lisäksi hänellä on apulaisrehtorikokemusta 10 kk yhtenäisestä peruskoulusta. ********** on rehtorikokemusta yhteensä 13 v 4 kk kahdesta eri koulusta, yhtenäiskoulusta ja ala-asteen koulusta. Rehtorin viran ohella hänelle on kertynyt kokemusta sivistystoimen toimialajohtajana Pornaisten kunnasta 6 v 10 kk. Lisäksi hänellä on vararehtorikokemusta 4 vuotta. Kummallakin hakijalla on pitkäaikaista opettajakokemusta.

Rehtorin työssä korostuvat monialainen johtamisosaaminen sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Rehtori vastaa koulun pedagogisesta, hallinnollisesta ja henkilöstöjohtamisesta. Tehtävä edellyttää monipuolista kokemusta niin johtamis- ja esimiestyöstä kuin kykyä suunnitella ja kehittää opetusta ja oppimisympäristöjä sekä arvioida kehittämistyön tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Molemmilla hakijoilla on virassa vaadittava muodollinen kelpoisuus ja hakuilmoituksessa edellytettyä johtamiskokemusta sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. He ovat suorittaneet johtamiskoulutuksia. ********** on kokemusta myös opetustoimen hallinnosta.

********** valintaa puoltavat seuraavat ansiot: Haastattelussa ********** tuo esille hyvin jäsentyneen johtamistavan sekä oppilaslähtöisen, oppilaan osallisuutta korostavan ja henkilöstöä osallistavan vuorovaikutteisen johtamisotteen. Haastattelun perusteella ********** eduksi luetaan vahva pedagoginen näkemys oppilaan monipuolisesta ja joustavin järjestelyin toteutettavasta tuesta. Haastattelussa tuli esille myös ********** kyky luoda yhteistyörakenteita koulun sisällä sekä koulun ja huoltajien välillä. Hän kuvaa pedagogisen johtamisnäkemyksensä konkreettisiksi johtamisteoiksi. Lisäksi ********** kuvaa konkreettisin esimerkein, minkälaisilla johtamisen rakenteilla ja prosesseilla hän on johtanut ja kehittänyt koulua. ********** on kokemusta soveltuvuuskoepainotetun koulun johtamisesta ja soveltuvuuskokeeseen perustuvasta oppilaaksiotosta. Hänelle on kertynyt kokemusta muutosjohtamisesta koulujen yhdistymisprosessissa. Hän on kehittänyt yhdistyvän peruskoulun toimintarakenteita ja toimintakulttuuria sekä osallistunut oppimisympäristöjen suunnitteluun koulutilaprojektien yhteydessä uusissa ja vanhoissa koulutiloissa.

********** arvioitiin kokonaisarvion perusteella Kruununhaan yläasteen koulun rehtorin virkaan parhaiten soveltuvaksi. Myös henkilöarviointi tukee valintaa.

Kruununhaan yläasteen koulun johtokunta on antanut asiasta lausunnon.

Toimialajohtajan 17.5.2017 tekemän delegointipäätöksen (§22) perusteella rehtorin ottaa palvelukokonaisuuden johtaja.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

This decision was published on 04.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Virve Kemppi, henkilöstösuunnittelija, puhelin: 09 310 86293

virve.kemppi@hel.fi

Hanna Välitalo, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 83012

hanna.valitalo@hel.fi

Decisionmaker

Taina Tervonen
vs. perusopetusjohtaja