Kaunissaaren vesireittiliikenteen lippuhintojen muuttaminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004165
More recent handlings
§ 12

Kaunissaaren vesireittiliikenteen lippuhintojen muuttaminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti hyväksyä Testpoint Oy:n esittämät lippuhintojen muutokset Kaunissaaren vesireittiliikenteessä.

Päätöksen perustelut

Testpoint Oy hoitaa Kaunissaaren vesireittiliikennettä Pihlajasaaren, Uunisaaren ja Kaunissaaren vesireittiliikenteen liikennöinnistä 2016-2020 tehdyn hankintapäätöksen 18.11.2015 65 § pohjalta laadittuun käyttöoikeussopimukseen H031-15 perustuen.

Kaunissaaren vesireittiliikenteestä laaditun sopimuksen H031-15 kappaleen 9 Lippujen hinnat kohdan (4) mukaan palveluntuottajalla on oikeus sopimuskauden aikana muuttaa hintaa palvelun yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Palveluntuottajan on toimitettava hinnanmuutosehdotus kirjallisesti tilaajalle tammikuun viimeiseen päivään mennessä. Hinnanmuutos voi tulla voimaan aikaisintaan seuraavan liikennöintikauden alusta. Kohdan (5) mukaan palveluntuottajan on esitettävä tilaajalle asianmukainen ja perusteltu selvitys kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä.

Sopimuksen H031-15 liitteenä olevien JYSE 2014 Palvelut -ehtojen 9.6 kohdan mukaan palveluntuottajalla on oikeus huomioida tarjouksen jättämisen jälkeen viranomaisten määräämistä uusista julkisista maksuista tai olemassa olevien maksujen korotuksista aiheutuneet suoraan tilaajalle tuotettaviin palveluihin vaikuttavat välittömät kustannukset.

Testpoint Oy on sopimusehtojen mukaisessa määräajassa jättänyt hinnanmuutosesityksen perustuen Liikenteen turvallisuusviraston antamien yli 15 m alusten turvallisuusmääräysten kiristymiseen, mistä on aiheutunut suoraan tuotettaviin palveluihin vaikuttavia välittömiä kustannuksia.

Testpoint Oy on toimittanut sopimuksessa edellytetyn selvityksen kustannusten kehityksestä ja hinnanmuutoksen syistä.

Hinnanmuutosesitys katsotaan perustelluksi, ja muutos hyväksytään käyttöoikeussopimukseen H031-15 laaditun liiteluonnoksen mukaisena.

This decision was published on 13.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ari Maunula, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87809

ari.maunula@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen-Jormakka
liikuntajohtaja