Tapahtuma-avustusten 2018 myöntäminen

For decisions released prior to 2019 a related decision heading is displayed for cases.
HEL 2018-004268
More recent handlings
§ 10

Tapahtuma-avustusten 2018 myöntäminen

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti myöntää tapahtuma-avustuksina yhteensä 22 200 euroa seuraaviin tapahtumiin:

Hakija
Tapahtuma
Haettu
Myönnetty
Drumsö Idrottskamrater Dicken rf.
Midnight Run Helsinki 2018, 1.9.
10 000
6 000
Drumsö Idrottskamrater Dicken rf.
Dicken Cup 2018
1 000
1 000
Helsingin Jyry ry
Helsinki Spring Marathon HSM 2018, 22.4.
7 000
3 000
Helsingin Kanoottiklubi ry
Dragon 2018, melontakarnevaali
1 000
1 000
Helsingin Latu ry
Muumipeikon talvirieha 4.2.2018
400
400
Helsinki Rugby Football Union Club ry
Midnight Rugby Tournament 2018
500
400
Itäkeskuksen monikulttuurinen asukasyhdistys ry
Myllypuro Cup (yleisurheilua ja jalkapalloa)
4 800
1 500
Pallokerho -35 ry
PK-35 Stadi Open jalkapalloturnaus
1 500
1 000
Pelastakaa Lapset ry
Joulujuoksu
10 000
6 000
Personal Training & Ravintovalmennus Tuukka Pursiainen
City Survivors Helsinki 5.5.2018
1 500
1 000
Salsa Borealis – Pääkaupunkiseudun salsan ystävät ry
Taiteiden yö-salsat
500
500
Voimistelu- ja Urheiluseura Lauttasaaren  Pyrintö ry
Lasten olympialaiset
500
400
Yhtensä
 
38 700
22 200
 

Tapahtuma-avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle sen jälkeen, kun tapahtuma on järjestetty ja vapaamuotoinen tapahtumaselvitys sekä lopullinen budjetti tapahtumasta on toimitettu liikuntapalveluun.

Liikuntapalvelupäällikkö päätti, että tapahtuma-avustuksia ei myönnetä seuraaviin tapahtumiin:

Hakija
Tapahtuma
Haettu
Agencia Latina -yhdistys ry
Small event grant – Futis perheille
720
Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistys ry
Liikuntakurssit kevät, syksy
3 100
Helsingin Moottiripyöräkerho – HMPK ry
Helsinki MopoGP - Mopoendurance
2 000
Helsingin Taitoluisteluklubi ry
Muodostelmaluistelun SM-kilpailut
3 000
Helsinki Half Marathon Oy
Helsinki Half Marathon, 9.6.
6 000
Helsinki Half Marathon Oy
Helsinki10, 28.4.
1 000
Helsinki Marathon Oy
Helsinki Marathon 25.8.
2 500
HerTo ry
Herttoniemipäivät
1 000
Pallokerho -35 ry
PK-35 Cup juniorijalkapalloturnaus
1 500
Pallokerho-35 ry
Helsinki Open 2018 juniorijalkapalloturnaus
2 500
Salsa Borealis – Pääkaupunkiseudun salsan ystävät ry
Cross Body Salsa minifestari
200
Salsa Borealis – Pääkaupunkiseudun salsan ystävät ry
Pihlajasaaren salsat
200
SF-Tour Suomi Fillaroi
SF Tour 2018
2 500
Suomen kurdiyhdistysten liitto - Kurdiliitto
Naisten uimakurssi
2 500
Urheilusukeltajat ry
Kotkan Kirkonmaalla sukellusleiri
2 500
 

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti

 • 24.10. 2017 § 9 tapahtuma-avustusten myöntämisen perusteista ja delegoi päätösvallan tapahtuma-avustusten jakamisesta liikunnan aktivointi -palvelun liikuntapalvelupäällikölle.
 • 9.1.2018 § 5 osittaa tapahtuma-avustuksiin yhteensä 77 000 euroa.

Tapahtuma-avustuksia myönnetään ympäri vuoden määrärahan puitteissa. Tämän päätöksen jälkeen jäljelle jää yhteensä 54 800 euroa käytettäväksi vuoden 2018 tapahtuma-avustuksiin.

Tapahtumalle voidaan myöntää avustusta maksimissaan 50 % sen hyväksyttävistä kuluista. Hyväksyttäviä kuluja ovat tapahtuman järjestämiseen liittyvät kulut, tilamaksut, viestintä/markkinointi- sekä tapahtumaan liittyvät työntekijäkulut.

Tapahtuma-avustus on harkinnanvarainen. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon mm. tapahtuman tarpeellisuus sekä tapahtuman saama muu tuki. Yhtä tapahtumaa kohden voidaan myöntää vain yksi avustus.

Tapahtuma-avustuksen myöntäminen edellyttää, että hakija on helsinkiläinen rekisteröity yhdistys, yritys tai yhteisö. Avustusta haetaan ennen tapahtumaa. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustus maksetaan tapahtumajärjestäjälle loppuraportin toimittamisen jälkeen.

Tapahtuma-avustusta myönnetään Helsingin kaupungin alueella järjestettäviin liikuntatapahtumiin, jotka liikuttavat helsinkiläisiä ja/tai elävöittävät kaupunkikuvaa.

Tapahtuma-avustuksen suuruuteen vaikuttavat hakijan omat varat, avustettavasta toiminnasta saatavat tulot sekä muut ulkopuoliset rahoitusmahdollisuudet (esim. julkinen tuki).

Avustettavat kilpailutapahtumat voivat olla korkeintaan lajiliittojen alaisia, nuorten kansallisen tason kilpailuja (SM).

Avustuksen myöntämisessä painotetaan seuraavia kriteereitä:

 • Tapahtuman kansainvälisyys, laajuus ja näkyvyys-Helsingin kaupunkikuvassa- Tapahtuman vaikutus yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, monimuotoisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämiseen
 • Ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämistavoitteet ja käytännön toimenpiteet niiden edistämiseksi tapahtuman toteuttamissuunnitelmassa
 • Lapsille ja/tai nuorille kohdennetut tapahtumat, sekä tapahtumat, joiden tavoitteena on innostaa uusia henkilöitä mukaan liikunnallisen elämäntavan piiriin
 • Avustuksen myöntämisen tarpeellisuus, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä tapahtuman laatu ja laajuus

Seuraavia tapahtumia ei avusteta:

 • Liikuntaseuran normaalia kilpailutoimintaa
 • Liikuntaseuran sisäisiä tapahtumia
 • Liikuntaseuran järjestämää leiri- tai kurssitoimintaa
 • Aikuisten kansallisia arvokilpailuja (SM)- Kansainvälisiä arvokilpailuja (PM, EM ja MM)

Tapahtuma täydentää kaupungin tarvetta. Tapahtuma-avustuksen myöntämisessä noudatetaan kaupungin avustuksen myöntämisen yleisiä ehtoja (Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus 12.12.2011).

This decision was published on 29.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Ritva Oljakka, yhteyskoordinaattori, puhelin: 09 310 87439

ritva.oljakka@hel.fi

Taina Korell, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38038

taina.korell@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö